ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCH ໃນ ປີ 2016 – 2025

the Ministry of Health developed the reproductive, maternal, newborn and child health (RMNCH) Strategy and action plan 2016-2025 to provide a clear vision and framework for improving RMNCH outcomes in Lao People’s Democratic Republic. The Strategy shows the direction of RMNCH for the next 10 years, with specific actions to be taken in the next […]

ຂັ້ນຕອນພັດທະນາ NPAN

ຂັ້ນຕອນພັດທະນາ NPAN 2021 – 2025 ແລະ ການທົບທວນຄືນກາງສະໄໝແຜນປະຕິບັດງານຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພສະນາການ (2016 – 2020) ໃນປີ 2018