ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • 04. ເຄື່ອງມືກັນຕອງການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ

04. ເຄື່ອງມືກັນຕອງການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕີ, ສຽງວິທະຍຸ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ...
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Health
ເດືອນພະຈິກ 28, 2022
3 downloads
717.38 KB
pdf