ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • 03. ຂໍ້ແນ່ະນຳຂະໜາດຢາ Ace Miso

03. ຂໍ້ແນ່ະນຳຂະໜາດຢາ Ace Miso

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕີ, ສຽງວິທະຍຸ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ...
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Health
ເດືອນພະຈິກ 28, 2022
1 downloads
3.94 MB
pdf