ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN): ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN): ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ  ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ສະພາບ​ລວມຂອງ​ຄວາມ​ສຳພັນ​ລະຫວ່າງ​ບົດບາດ​ຍິງ-ຊາຍ ​ແລະ ຜົນ​ໄດ້​ຮັບ​ດ້ານ​ໂພຊະນາ​ການ​ຂອງ​ແມ່ຍິງ​ໃນ​ໄວ​ຈະເລີນ​ພັນ ​ແລະ ​ເດັກ​ອາຍຸ​ຕ່ຳ​ກວ່າ 5 ປີ ​ໃນ 11 ບ້ານ​ເປົ້າໝາຍ​​ໃນ 3 ​ແຂວງ​ທີ່​ໂຄງການ AHAN ​ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ....
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Gender
ເດືອນພະຈິກ 23, 2022
10 downloads
4.80 MB
pdf