ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ແຜ່ນພັບວຽກງານການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

ແຜ່ນພັບວຽກງານການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ

ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່, ເນື່ອງຈາກຈະຊ່ວຍໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນເດັກໄດ້ດີທີ່ສຸດ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ເດັກແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ...
Categories: Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Health
ເດືອນຕຸລາ 24, 2022
6 downloads
46.77 MB
pdf