ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ວິດີໂອກ່ຽວກັບ ການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຊຸມຊົນທີ່ດີຂື້ນ
Icon

ວິດີໂອກ່ຽວກັບ ການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຊຸມຊົນທີ່ດີຂື້ນ

ວິດີໂອກ່ຽວກັບ ການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອສຸຂະພາບຊຸມຊົນທີ່ດີຂື້ນ (SRC) ໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບພາລະບົດບາດຂອງອາສາສະໝັກໃນການຊ່ວຍຊຸ້ກຍູ້ ໃນການປ່ຽນແປງພືດຕິກຳຂອງຊຸມຊົນໃນແຂວງຫຼວງພຣະບາງ ເຊັ່ນວ່າ: ການນຳໃຊ້ນ້ຳສະອາດ ແລະ ການເຮັດສຸຂະນາໄມເພື່ອຊຸມຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ຍັງເປັນຕົວແບບໃຫ້ແກ່ຄົນລຸ້ນຕໍ່ໆໄປນຳອີກເພື່ອ ພັດທະນາ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາໃຫ້ດີຂື້ນໃນອານາຄົດ....
ເດືອນສິງຫາ 20, 2015
137 downloads
0.00 KB
|=|