ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຊ່ວງໄລຍະເດືອນມັງກອນ-ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ແລະ ແຜນກິດຈະກຳໂຄງການ ເດືອນກໍລະກົດ-ທັນວາ 2022

ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຊ່ວງໄລຍະເດືອນມັງກອນ-ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ແລະ ແຜນກິດຈະກຳໂຄງການ ເດືອນກໍລະກົດ-ທັນວາ 2022

ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໂຄງການ ແລະ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳໃນຕໍ່ໜ້າ ຈາກ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງປະກອບມີ: ອົງການແຄຣິຕັສ ລຸກຊຳບວກ ປະຈຳລາວ, ສະມາຄົມເພື່ອການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ປັບປຸງຊົນນະບົດ, ສະມາຄົມຊຸມຊົນເພື່ອຊີວິດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ; ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ; ສະມາຄົມເຄື່ອຂ່າຍຜູ້ຕິດເຊື້ອ ເຮສໄອວີ/ເອດ ແລະ ສະມາຄົມຊ່ວຍເຫຼືອຟື້ນຟູຄຸນະພາບຊີວິດ. ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດັ່ງກ່າວແມ່ນເພື່ອຕອບສະໜອງ ແລະ ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນບັນຫາການຂາດສານອາຫານ ແລະ ອັດຕາລວງສູງເດັກຫຼຸດມາດຕະຖານ ພາຍໃນ 37 ບ້ານເປົ້າໝາຍ (10 ບ້ານຂອງເມືອງຜາໄຊ, ແຂວງຊຽງຂວາງ,​ 10 ບ້ານຂອງເມືອງທຸລະຄົມ, ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ 17 ບ້ານຂອງເມືອງໄຊຈຳພອນ, ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ), ໂດຍມີ ກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານຫຼັກ ແລະ ໄດ້ຮັບທຶນຈາກ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ລັດຖະບານຂອງປະເທດ ລຸກຊຳບວກ....
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນທັນວາ 21, 2022
22 downloads
7.67 MB
pdf