ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ບົດນຳສະເໜີ ການແພດທາງໄກ ໂດຍສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ

ບົດນຳສະເໜີ ການແພດທາງໄກ ໂດຍສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ

ການນໍາໃຊ້ ການໃຫ້ຄໍາປຶກສາທາງໄກ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ອັນເປັນຜົນມາຈາກພະຍາດລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ແລະ ‘ການປິດປະເທດ ຫຼື ການລັອກດາວ...
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື
Sectors: ສາທາລະນະສຸກ
ເດືອນຕຸລາ 20, 2023
4 downloads
3.36 MB
pptx