ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025

ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025

ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານ ຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບອົງກອນສະມາຊິກ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງການໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ ນັບຕັັ້ງແຕ່ ພະຈິກ 2020 ຫາ ມີນາ 2021. ຍຸດທະສາດ ໄດ້ຮ່າງສ າເລັດ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນ ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈ າປີ (AGM) ຂອງເຄືອຂ່າຍ ອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2021....
ເດືອນມີນາ 30, 2021
5 downloads
441.45 KB
pdf