ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025

ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025

ຍຸດທະສາດ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອສົົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ 2021-2025 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍຜ່ານຂະບວນການປຶກສາຫາລືກັບອົງກອນສະມາຊິກ ແລະ ພາກສ່ວນທີື່ກ່ຽວຂ້ອງໃນຂະແໜງການໂພຊະນາການ ໃນ ສປປ ລາວ ນັບ ຕັັ້ງແຕ່ພະຈິກ 2020 ຫາ ມີນາ 2021. ຍຸດທະສາດ ໄດ້ຮ່າງສ າເລັດ ແລະ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງໃນ ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈ າປີ (AGM) ຂອງ ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັັ້ງທາງສັງຄົມເພືື່ອສົົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2021....
ເດືອນມີນາ 31, 2021
7 downloads
406.63 KB
pdf