ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCH ໃນ ປີ 2016 – 2025

ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCH ໃນ ປີ 2016 - 2025

the Ministry of Health developed the reproductive, maternal, newborn and child health (RMNCH) Strategy and action plan 2016-2025 to provide a clear vision and framework for improving RMNCH outcomes in Lao People’s Democratic Republic. The Strategy shows the direction of RMNCH for the next 10 years, with specific actions to be taken in the next 5 years...
Sectors: Health
ເດືອນທັນວາ 7, 2021
14 downloads
3.79 MB
pdf