ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (ໂຄງການ AHAN) ເປັນເສົາຫຼັກທີ 3 ໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທຶນເພີ້ມເຕີມຈາກກົມຮ່ວມມືສາກົນປະເທດອົດສະຕາລີ ເຊິ່ງນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນແຂວງສາລະວັນ ເຊິ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍອົງການສະພະນິມິດສາກົນ ປະຈໍາລາວ, ອົງການກະສິກໍາ ແລະ ສັດຕະວັດແພດບໍ່ມີພົມແດນ (AVSF), ສະມາຄົມ ພັດທະນາຊຸມຊົນສີຂຽວ (ສພຊຂ) ແລະ ສຖາບັນຄົ້ນຄວ້າເບີເນັດ....
Categories: Agriculture, Gender, Health, WASH
ເດືອນມີນາ 17, 2021
downloads
0.00 KB