ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການແພດເຄື່ອນທີ່ ໃນຄັ້ງວັນທີ 21​ ຕຸລາ 2022

ການດຳເນີນກິດຈະກຳການແພດເຄື່ອນທີ່ໂດຍ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ! ດຣ. ອຳມະລິນ ວົງສິດທິ, ອຳນວຍການວຽກງານສຸຂະພາບ ຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນປະຈຳລາວ ພ້ອມກັບທີມ ໄດ້ມາແລກປ່ຽນກ່ຽວ ກິດຈະກຳ ແລະ ບົດຮຽນຈໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງງານການແພດເຄື່ອນທີ່ໃນບ້ານເປົ້າໝາຍທີ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ, ໂດຍເນັ້ນໃສ່ວຽກງານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ການສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ເກືອບ 30 ທ່ານ ໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນວັນສຸກທີ 21 ຕຸລາ 2022. ຂໍຂອບໃຈ ດຣ. ອຳມະລິນ ແລະ ທີມ ທີ່ໄດ້ມາແບ່ງປັນບົດຮຽນກັບພວກເຮົາ ແລະ ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມສົນທະນາ!

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ: ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ຄັ້ງວັນທີ 14 ຕຸລາ 2022

ຂອບໃຈ ທ່ານ ວັນທະນາ ແລະ ທີມຈາກ PSI ທີ່ໄດ້ມາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ກັບບັນດາພະນັກງານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ເກືອບ 40 ທ່ານ ໃນເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນມື້ນີ້. ເປັນການແບ່ງປັນທີ່ດີຫຼາຍ! PSI ໄດ້ພັດທະນາເຄື່ອງມືທີ່ທັນຍຸກ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອເຂົ້າເຖິງກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນຮູບແບບທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ທັງແມ່ຍິງ, ຜູ້ຊາຍ, ກຸ່ມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດ, ປະຊາຊົນໃນເມືອງ, ຊົນນະບົດ, ວິຊາການ ແລະ ຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຕ່າງໆ; ເຄື່ອງມືເຫຼົ່ານັ້ນມີທັງໃນຮູບແບບວີດີໂອ ແລະ ສະປັອດໂຄສະນາທາງສິທະຍຸ, ສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ແລະ ໂພສ໌ເຕີ ແລະ ຮູບພາບ ຊຶ່ງພວກມັນໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໂດຍຫຼາຍພາກສ່ວນ (ທັງພາກລັດຖະບານ ແລະ CSOs) ໃນຫຼາຍໂຄງການໃນ ສປປ ລາວ. ຂໍຂອບໃຈ ທ່ານ ວັນທະນາ ກຸນນາວັນ, ຜູ້ຈັດການວຽກງານການຕະຫຼາດ ແລະ […]