ກອງປະຊຸມເປີດໂຕຄູ່ມືສົ່ງເສີມ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທາງເພດ “ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ” 27 ເມສາ 2022

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງອົງການ CARE International Laos ທີ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຕ ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ: ຄູ່ມືສົ່ງເສີມ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳເພື່ອນສອນເພື່ອນ ໃນວັນທີ 27 ເມສາ 2022, ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 60 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງມີ 30 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 30 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມແບບອອນໄລນ໌. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສາມາດນຳພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໃນເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວໄດ້. ຄູ່ມືຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ ແມ່ນແນໃສ່ສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ CSO staff. ຂໍຂອບໃຈ CARE International Laos ທີ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA! ໂອກາດສຳລັບການແລກປ່ຽນທັກສະ ແລະ ແນວທາງດ້ານໂພຊະນາການແບບນີ້ […]

ການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານສື່ສານເພື່ອໂພຊະນາການ ສຳລັບສະມາຊິກ SUN CSA ໃນວັນທີ 1 ເມສາ 2022, ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອອນໄລນ໌

ສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານສື່ສານເພື່ອໂພຊະນາການ ໃນວັນທີ 1 ເມສາ. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແບບຊ້ອງໜ້າ 31 ທ່ານ ແລະ ອອນໄລນ໌ 25 ທ່ານ ຈາກຫຼາຍກວ່າ 15 ອົງກອນທີ່ເປັນ CSOs ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 12 ອົງກອນທີ່ເປັນ INGOs.   ການຝຶກອົບຮົມໃນພາກເຊົ້າແມ່ນນຳພາໂດຍ ທ່ານ ນາງ ສຸພາວະດີ ທອງອ້ວນ, ຜູ້ປະສານງານວຽກງານຂໍ້ມູນຂ່າວສານຂອງອົງການ Plan International Laos. ຊຶ່ງໄດ້ເນັ້ນໃສ່ວິທີການກະກຽມ ແລະ ດຳເນີນການສຳພາດ ເພື່ອເຮັດກໍລະນີສຶກສາ, ການນຳໃຊ້ແບບຟອມຍິນຍອມ, ຮູບຖ່າຍທີ່ດີ, ແລະ ການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມປອດໄພ ແລະ ສິດທິເດັກ.   ສ່ວນການຝຶກອົບຮົມໃນພາກບ່າຍແມ່ນນຳພາໂດຍ ທ່ານ ສຸເມດ ພອນປະເສີດ ແລະ ທ່ານ ບຸນ ພົມມີໄຊ ຈາກ Rural Development […]