ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ເພື່ອທຳຄວາມຮູກ່ຽວກັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ໃນມື້ນີ້ ພະນັກງານຈາກບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ຈຳນວນ 43 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ເພື່ອທຳຄວາມຮູກ່ຽວກັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຫຼື ທີ່ຫຼາຍຄົນຮ້ອງວ່າ ດຳລັດ MBS Code, ພ້ອມທັງຮູ້ກ່ຽວກັບ 3 ຮູບແບບຂອງການລະເມີດດຳລັດ (ການເຮັດການຕະຫຼາດໃນສະຖານທີ່ໃຫ້ບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການເຮັດການຕະຫຼາດແບບສາທາລະນະ ແລະ ການຕິດສະຫຼາກຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ); ນອກຈາກນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງຜົນຂອງການລົງຕິດຕາມການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດສາກົນ BMS Code ຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກເໝືອຂອງ ສປປ ລາວ ຂອງໂຄງການ SCALING (ຫຼວງພະບາງ, ຫຼວງນໍ້າທາ, ຜົ້ງສາລີ ແລະ ຫົວພັນ). ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແລກປ່ຽນໃນການການສົນທະນານຳພວກເຮົາໃນມື້ນີ້. ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງ ທ່ານ ສົມໄໝອິນຕະວົງ ຈາກອົງການ CARE International in Lao […]

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ ປີ 2021 – ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ

ຂໍຂອບໃຈທັງ 48 ທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 8 ຕຸລາ 2021, ເປັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງໂຄງການ SCALING ເຊັ່ນ: ກຸ່ມທ້ອນເງິນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການແບ່ງເບົາວຽກຂອງແມ່ຍິງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງສຳຄັນທີ່ຄວນເອົ່ໃຈໃສ່ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືມີປະສິດທິພາບ, ລວມເຖິງສິ່ງທ້າທາຍ, ການປ່ຽນແປງ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ທີ່ເກີດຈາກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວ.