ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການຄັດເລືອກໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ວັນທີ 28 ມັງກອນ 2022

ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນຫົວຂໍ້ທຳອິດຂອງປີ 2022 ໃນມື້ນີ້. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິທີການສະໜັບສະໜູນຂອງ Save the Children ໃນການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວ ເພື່ອລິເລີ່ມໂຄງການໂຮງໝໍຕົວແບບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນປະເທດລາວ ນັບຕັ້ງແຕ່ເລີ່ມຕົ້ນຈົນສາມາດປະກາດໄດ້ໂຮງໝໍຕົວແບບ 2 ແຫ່ງທຳອິດໃນທ້າຍເດືອນພະຈິກ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ, ລວມມີການກຳນົດ ແລະ ອອກແບບເຄື່ອງມືທີ່ຈະໃຊ້ໃນການປະເມີນ ແລະ ການວິເຄາະ. ໃນນັ້ນ, ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຍັງໄດ້ຮັບຟັງວິທີໃນການດຳເນີນການສຳພາດແມ່ໂດຍອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ, ຊຶ່ງເປັນໜຶ່ງໃນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນສຳລັບການປະເມີນດັ່ງກ່າວ.   ໂຄງການໂຮງໝໍຕົວແບບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ຍັງຈະຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ຂັ້ນເມືອງນຳ (ໂຮງໝໍເມືອງ ແລະ ສຸກສາລາ – ໃນອະນາຄົດ). ບັນດາອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ສາມາດເຂົ້າໄປມີສ່ວນຮ່ວມໃນການສະໜັບສະໜູນໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ ໂດຍການແນະນຳກ່ຽວກັບໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ໃຫ້ແກ່ບັນດາໂຮງໝໍຢູ່ໃນເມືອງເປົ້າໝາຍທີ່ຕົນເອງເຮັດວຽກຮ່ວມ ແລະ ຍັງສາມາດແນະນຳໂຮງໝໍທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ຈະສາມາດເປັນໂຮງໝໍຕົວແບບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃຫ້ແກ່ທີມງານຂອງ Save the Children ໄດ້.  ຂໍຂອບໃຈເປັນພິເສດມາຍັງ ທ່ານ ນາງ ພູມມະນີສອນ ອຸ່ນເມືອງສັກ ຈາກ […]

ແນວທາງການສົ່ງເສີມການເຮັດກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ

ມາຮ່ວມກັນສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຊາວກະສິກອນແບບຄອບຄົວຢູ່ ສປປ ລາວ! ຊາວກະສິກອນເຫຼົ່ານີ້ຖືເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງການດຳລົງຊີວິດຂອງປະເທດເຮົາ ແລະ ຈະຊ່ວຍຫຼຸດການຂາດໂພຊະນາການ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ດີທີ່ສຸດ. ໃນມື້ນີ້, ໄດ້ມີຫຼາຍອົງກອນເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມລາຍງານກ່ຽວກັບ “ແນວທາງການສົ່ງເສີມການເຮັດກະສິກຳຢູ່ ສປປ ລາວ”. ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ ຫຼາຍກວ່າ 45 ທ່ານ, ຊຶ່ງເປັນກອງປະຊຸມທີ່ຈັດໂດຍສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຫ່ງຊາດ (NAFRI) ແລະ ອົງການ FAO. ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ ວັດທະນາ ແກ້ວມະນີ ຈາກ ENUFF ທີ່ໄດ້ຕາງໜ້າອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ເຂົ້າຮ່ວມໃນພາກສົນທະນາກ່ຽວກັບ ຄວາມສຳຄັນຂອງການເຮັດກະສິກຳແບບຄອບຄົວ.