ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 6 ພຶດສະພາ 2022

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການດຳເນີນການຝຶກອົບຮົບໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ ວັນທີ: ວັນສຸກທີ 6 ພຶດສະພາ 2022, ເວລາ 9-10 ໂມງ ຜູ້ນຳສະເໜີ: ທ່ານ ດຣ. ນາງ ພູມະນີສອນ ອຸ່ນເມືອງສັກ, ຜູ້ບໍລິຫານຝ່າຍວິຊາການດ້ານສຸຂະພາບ, ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ສະຖານທີ່: ອອນໄລນ໌ຜ່ານລະບົບ ZOOM (ມີລິ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ) ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ໄດ້ເຮັດວຽກເພື່ອສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ເພື່ອລິເລີ່ມວຽກງານສົ່ງເສີມການລ້ຽງລຸກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ ກ່ຽວກັບການໃຫ້ຄຳປຶກສາການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່, ຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ພະນັກງານແພດໝໍທີ່ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຜູ້ສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຕາມບັນທັດຖານການໃຫ້ນົມລູກ, ສຶກສາອົບຮົມຄອບຄົວ, ຊຸມຊົນ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານ ກ່ຽວກັບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໃຫ້ການດູແລແບບລວມ ແລະ ມີທັກສະ ແລະ ໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ອີງຫຼັກຖານ ສໍາລັບການລ້ຽງລູກດ້ວນໍ້ານົມແມ່ ນັບຕັ້ງແຕ່ຖືພາຈົນເຖິງການເຊົານົມ ສໍາລັບຄອບຄົວທີ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວບົດຮຽນຈາກການຈັດຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວ, ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາ SUN […]

ກອງປະຊຸມເປີດໂຕຄູ່ມືສົ່ງເສີມ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນທາງເພດ “ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ” 27 ເມສາ 2022

ຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈເປັນຢ່າງສູງມາຍັງອົງການ CARE International Laos ທີ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເປີດໂຕ ຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ: ຄູ່ມືສົ່ງເສີມ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ໂດຍຜ່ານກິດຈະກຳເພື່ອນສອນເພື່ອນ ໃນວັນທີ 27 ເມສາ 2022, ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 60 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງມີ 30 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ຫຼາຍກວ່າ 30 ທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມແບບອອນໄລນ໌. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສາມາດນຳພາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາກິດຈະກຳໃນເຄື່ອງມືດັ່ງກ່າວໄດ້. ຄູ່ມືຊີວິດຂອງທ່ານ ທາງເລືອກຂອງທ່ານ ແມ່ນແນໃສ່ສົ່ງເສີມຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສົ່ງເສີມ ສິດທິ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃຫ້ແກ່ພະນັກງານ CSO staff. ຂໍຂອບໃຈ CARE International Laos ທີ່ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA! ໂອກາດສຳລັບການແລກປ່ຽນທັກສະ ແລະ ແນວທາງດ້ານໂພຊະນາການແບບນີ້ […]