ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ແນະນຳກ່ຽວກັບດຳລັດ BMS

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ແນະນຳກ່ຽວກັບດຳລັດ BMS ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການລົງຕິດຕາມ ການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດສາກົນວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມການຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ ໃນໂຄງການ SCALING ວັນທີ: 15 ຕຸລາ 2021, ເວລາ 9-10  ໂມງ ຜູ້ນຳສະເໜີ: ທ່ານ ນາງ ສົມໄໝ ອິນຕະວົງ ຈາກ ອົງການແຄຣ໌ ນານາຊາດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ສະຖານທີ່: ອອນໄລນ໌ຜ່ານລະບົບ ZOOM (ມີລິ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ) ທ່ານເຄີຍໄດ້ຍິນກ່ຽວກັບ ດຳລັດ MBS (ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ) ບໍ? ແລະ ຮູ້ບໍ່ວ່າທາງໂຄງການ SCALING ໄດ້ມີການລົງຕິດຕາມ ການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດສາກົນວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມການຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ ຢູ່ໃນ 4 ແຂວງພາກເໝືອຂອງ ສປປ ລາວ, ຖ້າທ່ານສົນໃຈຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ ຢ່າລືມເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກນຳພວກເຮົາ. ລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN […]

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout)

ຫົວຂໍ້: ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ SCALING ຜູ້ນຳສະເໜີ: Casey Morrison ຈາກອົງການແຄຣ໌ສາກົນປະຈຳລາວ ວັນທີ ແລະ ເວລາ: ວັນສຸກທີ 8 ຕຸລາ 2021, 9-10 ໂມງ ສະຖານທີ່: ລະບົບ ZOOM, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງເລຂາທີ່ info@suncsalaos.org ເພື່ອຂໍຮັບລິ້ງເຂົ້າຮ່ວມ