ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຫົວຂໍ້: ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື GALS – ຄັ້ງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2024

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຫົວຂໍ້: ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື GALS – ຄັ້ງວັນທີ 19 ມັງກອນ 2024

ຂໍຂອບໃຈຜູ້ນໍາພາສົນທະນາ ແລະ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 42  ທ່ານ ຈາກ 21 ອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນ ໃນຫົວຂໍ້:  “ເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານໂພຊະນາການ ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື GALS” ຜ່ານເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ 2024).

ທ່ານ ນາງ ວັນສີ ແສນຍາວົງ, ອຳນວຍການສະມາຄົມແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ (MHP)  ໄດ້ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບວິທີການເຊື່ອມສານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຂົ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການພາຍໃຕ້ຫຼາຍໂຄງການຂອງສະມາຄົມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໂດຍການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມື GALS. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ສຳຄັນ ຂອງການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື GALS. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໃຫ້ຄວາມສົນໃຈໃນການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ນີ້ຫຼາຍ.  ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ຈາກວີດີໂອບັນທຶກຍ້ອນຫຼັງ ແລະ ບົດນຳສະເໜີໄດ້ທີນີ້.

SUN CSA Friday Hangout - 19 Jan 2024