ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຄັ້ງວັນທີ 3 ມີນາ 2023

Recent Items

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຄັ້ງວັນທີ 3 ມີນາ 2023

ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ຫົວຂໍ້: ການພັດທະນາວາລະການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງ ສປປ ລາວ
ວັນທີ: ວັນສຸກທີ 3 ມີນາ 2023, ເວລາ 9-10 ໂມງ
ຜູ້ນຳສະເໜີ: ດຣ. ສົມພອນ ສຸຂະວົງ ຈາກພະແນກຄົ້ນຄວ້າອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ, ສະຖາບັນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການແພດເຂດຮ້ອນ
ສະຖານທີ່: ອອນໄລນ໌ຜ່ານລະບົບ ZOOM (ມີລິ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ), ດຳເນີນເປັນພາສາລາວ

ຈຸດປະສົງຂອງການສົນທະນາແມ່ນ ເພື່ອປະກອບຄຳຄິດເຫັນໃສ່ໃນຮ່າງວາງລະການຄົ້ນຄວ້າດ້ານໂພຊະນາການ ຂອງ ສປປ ລາວ, ກະລຸນາສຶກສາເອກະສານທີ່ຄັດຕິດມາພ້ອມນີ້ ເພື່ອພິຈາລະນາກ່ຽວກັບແຕ່ລະຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າ ເພື່ອທີ່ຈະປະກອບຄຳເຫັນໃນມື້ປະຊຸມ.

ຖ້າທ່ານມີຄວາມສົນໃຈຢາກເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງສາມາດຕິດຕໍ່ມາທີ່ info@suncsalaos.org