ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022

ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ວຽກງານໂພຊະນາການ – ບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການພັດທພນາທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່
ວັນທີ: ວັນສຸກທີ 4 ພະຈິກ 2022, ເວລາ 9-10 ໂມງ
ຜູ້ນຳສະເໜີ: ທ່ານ Jerome Villanueva, ທີ່ປຶກສາອາວຸໂສວຽກງານການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
ສະຖານທີ່: ອອນໄລນ໌ຜ່ານລະບົບ ZOOM (ມີລິ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ), ດຳເນີນເປັນພາສາລາວ

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຂອງການປ່ຽນແປງດິນພ້າອາກາດຕໍ່ການຜະລິດກະສິກຳ ທີ່ທຳລາຍຄວາມໝັັ້ນຄົງດ້ານສະບຽງອາຫານ ແລະ ລະບົບອາຫານ. ຜົນກະທົບເຫຼົ່ານີ້ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງຄາບອນໄດອັອກໄຊດ໌ໃນພືດທີ່ເປັນອາຫານສຳລັບມະນຸດ ທີ່ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບດ້ານລົບຕໍ່ໂພຊະນາການ. ທ່ານຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງການເຊື່ອມໂຍງຂອງການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ໂພຊະນາການ ແລະ ຄວາມກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນຫາການພັດທະນາມານຸດ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ, ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາ SUN CSA ໃນວັນສຸກນີ້ໄດ້.
ລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN CSA ເປັນບ່ອນສຳລັບໃຫ້ພະນັກງານ CSO ແລະ INGO ໄດ້ແລກປ່ຽນທັກສະ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ມີ 3 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານຄວນເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN CSA:
ເປັນເວທີອອນໄລນ໌, ພະນັກງານທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງກໍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມນຳໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
ໃຊ້ເວລາພຽງ 1 ຊົ່ວໂມງ, ບໍ່ລົບກວນເວລາໃນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.
ເປັນການສົນທະນາແບບໂຕ້ຕອບ, ທ່ານຈຶ່ງສາມາດຖາມຄຳຖາມ ແລະ ສົນທະນາຮ່ວມກັນໄດ້.

ກະລຸນາສົ່ງຕໍ່ການເຊີນນີ້ໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນອົງກອນຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳແມ່ນສາມາດຂໍລິ້ງເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.org
    Please enter a valid URL