ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 14 ຕຸລາ 2022

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ ວັນທີ 14 ຕຸລາ 2022

ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSAເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ

ວັນທີ: ວັນສຸກທີ 14 ຕຸລາ 2022ເວລາ 9-10  ໂມງ

ຜູ້ນຳສະເໜີທ່ານ ວັນທະນາ ກຸນນາວັນຜູ້ຈັດການວຽກງານການຕະຫຼາດ ແລະ ການສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI

ສະຖານທີ່ອອນໄລນ໌ຜ່ານລະບົບ ZOOM (ມີລິ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ), ດຳເນີນເປັນພາສາລາວ

ທ່ານຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບບັນດາເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການວາງແຜນສູຂະພາບ ແລະ ວາງແຜນຄອບຄົວສຳລັບແມ່ຍິງ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນແຜນງານ BCC, PBCC ແລະ SBCC; ເຄື່ອງມືສຳລັບສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌ ແລະ ສື່ດິຈິຕອລ໌ ທີ່ໃຊ້ເຂົ້າໃນການສະໜັບສະໜູນວຽກງານສື່ສານກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນສູຂະພາບ ແລະ ວາງແຜນຄອບຄົວສຳລັບແມ່ຍິງ ແລະ ເຄື່ອງມືທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາ SUN CSA ໃນວັນສຸກນີ້ໄດ້.

ລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN CSA ເປັນບ່ອນສຳລັບໃຫ້ພະນັກງານ CSO ແລະ INGO ໄດ້ແລກປ່ຽນທັກສະ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ມີ 3 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານຄວນເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN CSA:

  1. ເປັນເວທີອອນໄລນ໌ພະນັກງານທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງກໍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມນຳໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
  2. ໃຊ້ເວລາພຽງ 1 ຊົ່ວໂມງບໍ່ລົບກວນເວລາໃນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.
  3. ເປັນການສົນທະນາແບບໂຕ້ຕອບທ່ານຈຶ່ງສາມາດຖາມຄຳຖາມ ແລະ ສົນທະນາຮ່ວມກັນໄດ້.

ກະລຸນາສົ່ງຕໍ່ການເຊີນນີ້ໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນອົງກອນຂອງທ່ານ.

ຖ້າທ່ານໃດຕ້ອງການທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳແມ່ນສາມາດຂໍລິ້ງເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.org

    Please enter a valid URL