ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ບົດລາຍງານປະຈຳປີ SUN CSA 2021

ບົດລາຍງານປະຈຳປີ SUN CSA 2021

ບົດລາຍງານປະຈຳປີ 2021 ຂອງ SUN CSA ລາວ ໄດ້ສະຫຼຸບກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນຂອງອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ຈຳນວນ 67 ອົງກອນ ຕະຫຼອດໄລຍະປີ 2021. ຊຶ່ງລວມມີ ຜົນຂອງການສຳຫຼວດໂຄງການໂພຊະນາການຂອງສະມາຊິກ SUN CSA ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນເດືອນທັນວາ 2021. ນອກຈາກນີ້, ຍັງສັງລວມກ່ຽວກັບກິດຈະກຳທີ່ສະມາຊິກໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມກັນໃນເຄືອຂ່າຍ SUN CSA.

ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສະຫຼຸບຜົນສຳເລັດອັນສຳຄັນຂອງພວກເຮົາໃນວີດີໂອສົ່ງທ້າຍປີ ຢູ່ໃນເຟສ໌ບຸກ

ພວກເຮົາຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງອົງກອນສະມາຊິກທຸກອົງກອນ ສຳລັບຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນໃນປີທີ່ຜ່ານມາ. ນອກຈາກນີ້, ພວກເຮົາຍັງຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງຜູ້ໃຫ້ທຶນຫຼາຍກວ່າ 37 ພາກສ່ວນ ຜູ້ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນອົງກອນສະມາຊິກຂອງພວກເຮົາ ແລະ ບັນດາກະຊວງ, ພະແນກການ ແລະ ບຸກຄະລາກອນພາກລັດ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ສຳລັບ ຄວາມຮ່ວມມືຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງສຳລັບວຽກງານໂພຊະນາການ.

ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງຮ່ວມກັນ ໄດ້ທີ່ເວັບໄຊທ໌, ເຟສ໌ບຸກເພຈ໌, ເຟສ໌ບຸກກຣຸບ ແລະ ຢູທູບ. ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມເພີ່ມເຕີມ ສາມາດສົ່ງອີເມລ໌ຫາກອງເລຂາໄດ້.

Please enter a valid URL