• Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານໄດ້ສະໜອງລະບົບນ້ຳລິນໃຫ້ແກ່ບ້ານຕ່າງໆໃນແຂວງອຸດົມໄຊ

ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ສັງກັດລັດຖະບານໄດ້ສະໜອງລະບົບນ້ຳລິນໃຫ້ແກ່ບ້ານຕ່າງໆໃນແຂວງອຸດົມໄຊ

ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ອົງການ ແພຣນ ສາກົນປະຈຳລາວໄດ້ສຳເລັດການສ້າງລະບົບນ້ຳລິນໃຫ້ແກ່ຊຸມຊົນບ້ານ ວັງຕັງ, ເມືອງ ຮຸນ, ແຂວງ  ອຸດົມໄຊ ເພື່ອການນຳໃຊ້ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ແລະ ພຽງພໍກັບການຊົມໃຊ້ ເຊັ່ນ: ນຳ້ດື່ມສະອາດ, ການປຸ່ງແຕ່ງອາຫານຕ່າງໆ (ອ່ານຕໍ່)

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຈາກ ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາມ ສະບັບທີ 130, ໜ້າ 3, ວັນທີ 8 ມິຖຸນາ 2016.

WASH News 08 Jun 2016

Please enter a valid URL

Get in touch