ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ຄຳໝັ້ນສັນຍາ SUN CSA Laos N4G

ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍມາຍັງທຸກທ່ານໃນທົ່ວໂລກ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການປັງປຸງໂພຊະນາການໃນຊຸມປີຕໍ່ໜ້າ ຊຶ່ງເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດໂພຊະນາການເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ ໃນເດືອນທັນວາປີ 2021

ເພື່ອສ່ວນໜຶ່ງຂອງການລົນນະລົງກ່ຽວກັບໂພສະນາການເພື່ອການຈະເລີນເຕີບໂຕ, ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA Laos ໄດ້ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເປົ້າໝາຍທີ 1: SUN CSA ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບດຳລັດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ ຢູ່ໃນ 8 ແຂວງເປັນຢ່າງໜ້ອຍ.

ເປົ້າໝາຍທີ 2: ບັນລຸໂພຊະນາການທີ່ດີຂຶ້ນໃນປະເທດລາວພາຍໃນປີ 2025 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ NPAN 2021-2025, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການສື່ສານເພື່ອການປ່ຽນແປງຂອງຊຸມຊົນ (SBCC), ການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ (ODF) ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ.

(ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ທ່ານ ນ. Chanthalangsy Sisouvanh ຈາກ Rural Development Agency RDA. ທີ່ໄດ້ຕາງໜ້າພວກເຮົາກ່າວຄຳໝັ້ນສັນຍາ). ມາຮ່ວມກັບພວກເຮົາ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ປະເທດຂອງພວກເຮົາ ແລະ ໂລກຂອງພວກເຮົາ ເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງຂຶ້ນນັບມື້.

ເປົ້າໝາຍຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງ SUN CSA ລາວ ມີລາຍລະອຽດດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເປົ້າໝາຍທີ 1:   SUN CSA ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານລາວໃນການເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບດຳລັດແຫ່ງຊາດວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທົດແທນນໍ້ານົມແມ່ ຢູ່ໃນ 8 ແຂວງເປັນຢ່າງໜ້ອຍ.

ແຜນປະຕິບັດງານ:   ບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ຈັດຕັ້ງກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ ແລະ ສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈໃຫ້ແກ່ ພາກລັດ, ເອກະຊົນ ແລະ ປະຊາຊົນ ຢູ່ໃນ 8 ແຂວງເປັນຢ່າງໜ້ອຍ, ລວມເຖິງທົ່ວປະເທດໂດຍຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນໄລນ໌. ອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ສະໜັບສະໜູນໃນການຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດດັ່ງກ່າວຢ່າງຕໍ່ເນື່ຶອງ.

ເປົ້າໝາຍທີ 2:   ບັນລຸໂພຊະນາການທີ່ດີຂຶ້ນໃນປະເທດລາວພາຍໃນປີ 2025 ໂດຍການສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ NPAN 2021-2025, ໂດຍສະເພາະແມ່ນວຽກງານການສື່ສານເພື່ອການປ່ຽນແປງຂອງຊຸມຊົນ (SBCC), ການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ (ODF) ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດໃນດ້ານໂພຊະນາການ ຢູ່ບັນດາແຂວງເປົ້າໝາຍ.

ແຜນປະຕິບັດງານ:

  1. ສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍ SBCC ຂອງລັດຖະບານລາວ ໂດຍການ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳ SBCC ຢູ່ໃນ 15 ແຂວງເປັນຢ່າງໜ້ອຍ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງພືດຕິກຳດ້ານໂພຊະນາການໃນະດັບຊຸມຊົນ. ເຂົ້າຮ່ວມໃນຄະນະສະເພາະກິດວຽກງານ SBCC ດ້ານໂພຊະນາການ.
  1. ສະໜັບສະໜູນເປົ້າໝາຍວຽກງານການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ໂດຍການ: ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບວຽກງານການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ແລະ WASH ຢູ່ໃນ 10 ແຂວງ ພາຍໃນປີ 2025. ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການດຳເນິີນການເພື່ອບັນລຸການຢຸດຕະການຖ່າຍຊະຊາຍໃຫ້ໄດ້ກ່ອນປີ 2025.
  2. ສະໜັບສະໜູນຄວາມສະເໝີພາບທາງເພດ ໃນແຜນງານ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກໂພຊະນາການ.
    Please enter a valid URL