ໂຄວິດ-19

ໃນພາກນີ້ໄດ້ຮວບຮວມເອົາບົດຄົ້ນຄວ້າ, ຄຳແນະນຳ, ໂພສ໌ເຕີ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19.

COVID-19 Hand Washing Poster

The Poster from LANN lesson about 7 steps for Hands Washing properly….
Categories: COVID-19, Tools & Manuals
ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020
29 downloads
1.22 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວ SCALING ສະບັມທີ 4, ມິຖຸນາ 2020

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 4 ນີ້ພວກເຮົາຍັງມີຈຸດປະສົງລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີນໄລຍະກາງຂອງການປະຕິບັດໂຄງການ. ນອກຈາກນີພ້ ວກເຮົາຕ້ອງການລາຍງານຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໂຄງການມາເຖີງໄລຍະເດືອນມີນາ 2020 ແ…
Categories: COVID-19, Gender, Health, WASH, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 4, 2020
1 downloads
848.39 KB
pdf

faqs-breastfeeding-and-covid-19 rough DRAFT LAYOUT

ຄໍາຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ ຍັງໄດ້ນໍາເອົາຄໍາແນະນໍາອື່ນໆ ຂອງອົງການອະນາໄມໂລກກ່ຽວກັບການໃຫ້ອາຫານເດັກອ່ອນແລະເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການດໍາເນີນງານຂອງກຸ່ມເຮັດວຽກລະຫວ່າງອົງກອນກ່ຽວກັບການໃຫ້ອາຫານເດັກອ່ອນແລະເດັກນ້ອຍ …
Categories: COVID-19, Documents, Health, Tools & Manuals, WASH
ເດືອນເມສາ 28, 2020
downloads
319.22 KB
pdf

Lao-Operational Guidance on IYCF During Covid FINAL Ver1

ເອກະສານສະບັບນີ້ມີຈຸດປະສົງ ສຳລັບແຜນງານ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທຸກຂັ້ນ ແລະ ສຸກາສາລາ ແລະ ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຈົນກວ່າຈະມີຄຳແນະນຳສະບັບໃໝ່. ….
Categories: COVID-19, Documents, Health, Tools & Manuals, WASH
ເດືອນມັງກອນ 28, 2013
downloads
319.22 KB
pdf

Lao-Operational Guidance on IYCF During Covid FINAL

ເອກະສານສະບັບນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງ ສຳລັບແຜນງານ ແລະ ພະນັກງານສາທາລະນະສຸກທຸກຂັ້ນ ແລະ ສຸກສາລາ ແລະ ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຈົນກວ່າຈະມີຄຳແນະນຳສະບັບໃໝ່….
Categories: COVID-19, Documents, Health, Tools & Manuals, WASH, ໂພສະນາການອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍ
ເດືອນມັງກອນ 23, 2013
downloads
148.94 KB
pdf