ໂຄວິດ-19

ໃນພາກນີ້ໄດ້ຮວບຮວມເອົາບົດຄົ້ນຄວ້າ, ຄຳແນະນຳ, ໂພສ໌ເຕີ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19.

Icon
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
4 downloads
2.11 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
4 downloads
1.71 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
3 downloads
2.29 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
8 downloads
1.52 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
3 downloads
2.33 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
4 downloads
2.22 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
3 downloads
1.93 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
3 downloads
2.28 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
9 downloads
1.74 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
3 downloads
2.63 MB
mp3