ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ໂຄວິດ-19

ໃນພາກນີ້ໄດ້ຮວບຮວມເອົາບົດຄົ້ນຄວ້າ, ຄຳແນະນຳ, ໂພສ໌ເຕີ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂຄວິດ-19.

AHAN Newsletter #6 – online version LAO

ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ໃນຊຸມຊົນຊົນນະບົດ 150 ແຫ່ງ ຈາກແຂວງອັດຕະປື, ສາລະວັນ, ແລະ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມີການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະ 5 ປີຜ່ານມາ, ເນື່ອງຈາກໂພຊະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ສຸດ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ເຖິ…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: COVID-19, Gender, Health, WASH
ເດືອນກຸມພາ 16, 2023
14 downloads
8.55 MB
pdf
Icon
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
4 downloads
2.11 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
4 downloads
1.71 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 22, 2022
3 downloads
2.29 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
8 downloads
1.52 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
3 downloads
2.33 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
4 downloads
2.22 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
3 downloads
1.93 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
3 downloads
2.28 MB
mp3
Icon
ເດືອນສິງຫາ 18, 2022
9 downloads
1.74 MB
mp3