ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ໃນພາກນີ້ປະກອບດ້ວຍບົດລາຍງານ, ຄູ່ມື, ໂພສ໌ເຕີ, ດຳລັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທັງໝົດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

Gender icon

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
37 downloads
6.28 MB
pdf

GALS Version 2021

ປຶ້ມຄູ່ມືການອົບຮົມການເຊື່ອມໂຍງ ກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ (LANN) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລະໄດ້ປັບປຸງມາຕລອດຫຼາຍປີຜ່ານມາໂດຍຫຼາຍໆອົງການສາກົນໃນ ສປປ ລາວ. ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການປັບປູງເພື່ອຮັ…
Categories: Tools & Manuals
Sectors: Gender
ເດືອນກຸມພາ 1, 2021
4 downloads
7.67 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວ SCALING ສະບັມທີ 4, ມິຖຸນາ 2020

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 4 ນີ້ພວກເຮົາຍັງມີຈຸດປະສົງລາຍງານກ່ຽວກັບຜົນການປະເມີນໄລຍະກາງຂອງການປະຕິບັດໂຄງການ. ນອກຈາກນີພ້ ວກເຮົາຕ້ອງການລາຍງານຜົນສໍາເລັດ ແລະ ຄວາມຄືບໜ້າກ່ຽວກັບການປະຕິບັດໂຄງການມາເຖີງໄລຍະເດືອນມີນາ 2020 ແ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: COVID-19, Gender, Health, WASH
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 4, 2020
8 downloads
848.39 KB
pdf

Decree on Ethnis Affairs

ດໍາລັດສະບັບນີ້ ກໍານົດຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມ ກວດກາວຽກງານຊົນເຜົ່າ ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ເຮັດໃຫ້ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆ ມີຄວາມສາມັກຄີປອງ…
Categories: Laws & Decrees
Sectors: Gender, ການສຶກສາ
ເດືອນມີນາ 20, 2020
19 downloads
6.46 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວ SCALING – ສະບັບທີ 3, ພະຈິກ 2019

ຈົດໝາຍຂ່າວສະບັບທີ 3 ນີ້ພວກເຮົາມີຈຸດປະສົງລາຍງານກ່ຽວກັບໝາກຜົນສໍາເລັດຕົວເລກຄາດໝາຍຂອງໂຄງການໃນຫຼາຍດ້ານ. ນອກຈາກນີ້ພວກເຮົາຍັງມີຈຸດປະສົງລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ພາກທິດສະດີກ່ຽວກັບວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນ 4 ຂົງເຂດວຽກງານຫຼັກ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Gender, Health, WASH
ເດືອນພະຈິກ 3, 2019
6 downloads
449.26 KB
pdf

LSISII-Survey-Findings-Report-2017

The objective of this report is to facilitate the timely dissemination and use of results from the LSIS II. The report contains detailed information on the methodology of the survey, and tables follow…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: ການສຶກສາ, Gender
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 1, 2018
13 downloads
24.61 MB
pdf

SUN CSA Laos Poster-Eng

Scaling Up Nutrition (SUN) is a global movement committed to scaling up nutrition, with a focus on reducing hunger and undernutrition in children and other vulnerable groups. SUN is founded on the pri…
Categories: ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ
Sectors: Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH
ເດືອນກັນຍາ 28, 2016
58 downloads
1.60 MB
pdf
The report of launching In Practice Brief: Empowering women and Girls to Improve Nutrition: Building a Sisterhood of Success

The report of launching In Practice Brief: Empowering women and Girls to Improve Nutrition: Building a Sisterhood of Success

Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Gender, Health
ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2016
97 downloads
3.41 MB
pdf
Women's empowerment for improved community nutrition cover page

Women’s Empowerment for Improved Community Nutrition Report

The ‘Women’s Empowerment for Improved Community Nutrition Report was produced in 2015 by SUN CSA Laos, with support from Plan International and Swiss Development Cooperation. The Scaling Up N…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
Sectors: Gender
ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2015
314 downloads
3.16 MB
pdf