ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ໃນພາກນີ້ປະກອບດ້ວຍບົດລາຍງານ, ຄູ່ມື, ໂພສ໌ເຕີ, ດຳລັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທັງໝົດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

Gender icon

AHAN Newsletter #1 (1st quarter 2020)

Sectors: Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
2 downloads
5.98 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)

Sectors: Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021
0 downloads
6.28 MB
pdf
The report of launching In Practice Brief: Empowering women and Girls to Improve Nutrition: Building a Sisterhood of Success
ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2016
42 downloads
3.41 MB
pdf
Women's empowerment for improved community nutrition cover page

Women’s Empowerment for Improved Community Nutrition Report

The ‘Women’s Empowerment for Improved Community Nutrition Report was produced in 2015 by SUN CSA Laos, with support from Plan International and Swiss Development Cooperation. The Scaling Up N…
Sectors: Gender
ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2015
275 downloads
3.16 MB
pdf