ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ໃນພາກນີ້ປະກອບດ້ວຍບົດລາຍງານ, ຄູ່ມື, ໂພສ໌ເຕີ, ດຳລັດ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ເອກະສານອື່ນໆ ທັງໝົດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ.

Gender icon

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ SCALING

ເປັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງໂຄງການ SCALING ເຊັ່ນ: ກຸ່ມທ້ອນເງິນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການແບ່ງເບົາວຽກຂອງແມ່ຍິງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງສຳຄັນທີ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນຕຸລາ 8, 2021
downloads
23.17 MB
pptx

ຄູ່ມືການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງຊາຍ – ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ

ຈຸດປະສົງຂອງການຂຽນປື້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພະນັກງານທີ່ມີຫນ້າທີ່ໃນການວາງແຜນ ພັດທະນາໄດ້ມີເອກະສານອ້າງອີງໃນການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງ-ຊາຍເຂົ້າໃນວຽກງານຂອງຕົນ. ລວມທັງໃຫ້ຜູ້ອື່ນໆທີ່ສົນໃຈບັນຫາບົດບາດຍິ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນກັນຍາ 22, 2021
4 downloads
1.83 MB
pdf

ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື GALS ສະບັບປີ 2021

ປຶ້ມຄູ່ມື ລະບົບການຮຽນຮູ້ ການປະຕິບັດຕົວຈິງ ດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GALS) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງມາຕະຫຼອດຫລາຍປີຜ່ານມາໂດຍຫລາຍໆອົງການສາກົນໃນ ສປປ ລາວ. ສະບັບນີ້ໄດ້ຮັບການປັບປູງ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານ ໂຄງ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນມີນາ 21, 2021
41 downloads
7.67 MB
pdf

ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື LANN ສະບັບປີ 2021

ປຶ້ມຄູ່ມືການອົບຮົມການເຊື່ອມໂຍງ ກະສິກໍາ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ (LANN) ໄດ້ຮັບການພັດທະນາແລະໄດ້ປັບປຸງມາຕລອດຫຼາຍປີຜ່ານມາໂດຍຫຼາຍໆອົງການສາກົນໃນ ສປປ ລາວ. ສະບັບນີ້ ໄດ້ຮັບການປັບປູງເພື່ອຮັບໃ…
Categories: Tools & Manuals
ເດືອນມີນາ 21, 2021
35 downloads
18.44 MB
pdf

ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂພຊະນາການແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ

ການສຶກສາແບບຄຸນນະພາບໄດ້ຖືກດຳເນີນເພື່ອຊອກຄົ້ນຫາພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸ ຂະພາບໃນທ່າມກາງແມ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍທີ່ໄດ້ຖືກຄັດເລືອກຢູ່ໃນສາມແຂວງຂອງ ສປປ ລາວ, ໃນແປດ ບ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
18 downloads
9.79 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3

ພາຍຫຼັງ 16 ເດືອນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ໂຄງການ AHAN ໄດ້ມີປະສົບການໃນການທົບທວນຄຶນເຄິງໄຕມາດ (MTR) ໃນເດືອນກໍລະກົດ ແລະ ສິງຫາປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາ. ການທົບທວນນີ້ແມ່ນເປັນສ່ວນຫນື່ງຂອງການອອກແບບໂຄງການ ເພື່ອປະເມີນຄວາມຄ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
3 downloads
7.70 MB
pdf

ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ

ບົດວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍນີ້ມີຈຸດປະສົງໃນການພັດທະນາຄຳແນະນຳຕ່າງໆ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍການດຳເນີນງານຕາມ SO4 ກ່ຽວກັບການພັດທະນາຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ໃນຂັ້ນຄົວເຮືອນ ແລະ ກ່ຽວກັບຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ ານກັບສຸ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
10 downloads
4.63 MB
pdf

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (ໂຄງການ AHAN) ເປັນເສົາຫຼັກທີ 3 ໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທຶນເພີ້ມເຕີມຈາກກົ…
ເດືອນມີນາ 17, 2021
downloads
0.00 KB

ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 2

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (ໂຄງການ AHAN) ເປັນເສົາຫຼັກທີ 3 ໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງ ສປປ ລາວ. ສະໜັບສະໜູນໂດຍ ສະຫະພາບເອີຣົບ ແລະ ທຶນເພີ້ມເຕີມຈາກກົ…
Categories: ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ
ເດືອນມີນາ 17, 2021
3 downloads
6.48 MB
pdf