ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ເອກະສານ

ສຳລັບພາກເອກະສານຢູ່ໃນຄັງຂໍ້ມູນຂອງ SUN CSA ທີ່ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ແຍກເປັນຫຼາຍ ‘ໝວດໝູ່’ (ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ), ‘ຂະແໜງການ’ (ຫົວຂໍ້), ແລະ ‘ໂຄງການ’ ເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການຄົ້ນຫາ. ເລືອກປຸ່ມ ໂຄງການ ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ຫຼື ໄປທີ່ໜ້າ ຂະແໜງການ ແລະ ໝວດໝູ່ ຢູ່ເບື້ອງຂວາມື. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄົ້ນຫາ ຫຼື ຄັດກອງສື່ສິ່ງພິມທັງໝົດ, ແມ່ນໃຫ້ກັບຄືນໄປໜ້າ ເອກະສານ ຜ່ານປຸ່ມທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມລົງໃນຄັງຂໍ້ມູນນີ້ ຫຼື ຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກໄດ້ຈາກຄັງຂໍ້ມູນນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ ອີເມລ໌.

ຖ້າຕ້ອງການເຂົ້າເບິ່ງ, ຄົ້ນຫາ ແລະ ຄັດກອງເອກະສານທັງໝົດ ທ່ານສາມາດຄລິກປຸ່ມສະເພາະທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ຫຼື ເລືອກຕົງເລືອກອື່ນເພື່ອເບິ່ງວີດີໂອ ຫຼື ຮູບພາບ. 

ຖ້າທ່ານມີຂໍມູນທີ່ຕ້ອງການເອົາລົງໃນຄັງຂໍ້ມູນນີ້ ຫຼື ຂໍ້ສະເໜີເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານ ອີເມລ໌.

ກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດ

ປະກອບມີດຳລັດທັງໝົດຈາກລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ, ລວມເຖິງກົດໝາຍສາກົນ.

ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

ປະກອບມີຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງໂພສ໌ເຕີ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການອະທິບານກິດຈະກຳ.

ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ

ປະກອບມີບົດລາຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດ, ນະ ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຫຼື ດຳລັດ. ໃນນີ້ຈະລວມເຖິງບົດລາຍງານລະດັບສາກົນ, ພາກພື້ນ, ລະ ດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ປະກອບມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທັງໝົດຂອງລາວ ແລະ ສາກົນ, ທັງຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງລາວ (ລັດຖະບານ, ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPAs) ແລະ ອື່ນໆ, ອົງການສາກົນ (ລວມເຖິງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ, ອົງ ການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື INGOs ແລະ ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະໂຍ ບາຍອື່ນໆ).

ເອກະສານທັງໝົດ

ຄົ້ນຫາເອກະສານທັງໝົດຢູ່ຄັງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາດ້ານລຸ່ມ. ປ້ອນຄຳສັບຫຼັກໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ລົງໃນຫ້ອງຄົ້ນຫາເພື່ອສະແດງລາຍການທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາໄດ້ທັນທີ.

Title
ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນ ກ່ຽວກັບອາຫານ ສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄໍາແນະນໍາໃນການການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ (2019-2020) – MoH – Lao
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ເດືອນກຸມພາ 16, 2024 Soulivanh
ບົດແນະນໍາການດໍາເນີນງານ ສໍາລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ (NPAN) 2021 – 2025.
1 file(s) 7 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນກຸມພາ 5, 2024 Soulivanh
ການສຳຫຼຼວດດັດສະນີໝາຍສັງຄົົມລາວ ຄັ້ງທີ III – ປີີ 2023 – LAO
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 25, 2024 Soulivanh
ປື້ມສູດແຕ່ງອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ – LA
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນມັງກອນ 10, 2024 Soulivanh
ໂຄງການອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ: ບົດຮຽນ, ສິ່ງທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງ
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 10, 2024 Soulivanh
ຜົນໄດ້ຮັບເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເຝົ້າລະວັງໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ – Lao
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 10, 2024 Soulivanh
ຍຸດທະສາດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເພີ່ມວິຕະມິນແຮ່ທາດ ໃສ່ອາຫານ ຢູ່ ສປປ ລາວ – Lao
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນມັງກອນ 10, 2024 Soulivanh
ຄູ່ມືແນະນໍາການຄຸ້ມຄອງການສານອາຫານກະທັນຫັນແບບເຊື່ອມສານ – Lao
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນມັງກອນ 10, 2024 Soulivanh
ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ່ 08 – ທັນວາ 2023 – CRS – Lao
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 5, 2024 Soulivanh
ບົດລາຍງານສະຫຼຸບພາກພື້ນ COMMIT
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 21, 2023 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີ ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 18, 2023 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານ ສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ #3
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 18, 2023 Tukta Sonesaksith
ແຜ່ນພັບ ຂໍ້ຫ້າມ ສຳລັບພະນັກງານສາທາລະນະສຸກ
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 18, 2023 Tukta Sonesaksith
ແຜ່ນພັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານ ສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 18, 2023 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີສຳລັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານ ສຳລັບ ເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ#2
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 18, 2023 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີສຳລັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນ ກ່ຽວກັບອາຫານ ສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ#1
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 18, 2023 Tukta Sonesaksith
ບົດນຳສະເໜີເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 15 ທັນວາ 2023
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 15, 2023 Tukta Sonesaksith
Newsletter 07 Lao
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 29, 2023 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #7
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 24, 2023 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #6
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 24, 2023 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #5
0 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 24, 2023 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #4
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 24, 2023 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #3
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 24, 2023 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #2
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 24, 2023 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກ SUN CSA ລາວ #1
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 24, 2023 Tukta Sonesaksith
ຄຳສັບໂພຊະນາການ 2023
1 file(s) 73 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 20, 2023 Tukta Sonesaksith
ບົດນຳສະເໜີ NWG – SUN CSA Update for NWG Meeting 15 Nov 2023
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 15, 2023 Tukta Sonesaksith
ບົດ​ລາຍ​ງານ​ ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດວຽກງານກະສິກໍາເພື່ອໂພຊະນາການ 9 ເດືອນ​ຕົ້ນ​ປີ ແລະ ທິດ​ທາງ​ແຜນ​ການ 3 ເດ​ືອນ​ທ້າຍ​ປີ 2023
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 10, 2023 Tukta Sonesaksith
ບົດນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ ໂພຊະນາການ ຂອງຂະແໜງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ປະຈຳ 9 ເດືອນ ແລະ ແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍ ປີ 2023
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 10, 2023 Tukta Sonesaksith
ການປະສານງານຫຼາຍຂະແໜງການ ສໍາລັບວຽກງານໂພຊະນາການ
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 10, 2023 Tukta Sonesaksith
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແຜນປະຕິບັດງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປະຈຳ 9 ເດືອນ ແລະ ແຜນການ 3 ເດືອນທ້າຍປີ 2023
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 10, 2023 Tukta Sonesaksith
ຄູ່ມືມາດຕະຖານໃນການຕິດຕາມຕົວຊີ້ວັດດ້ານໂພຊະນາການ
1 file(s) 6 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 10, 2023 Tukta Sonesaksith
ປຶ້ມຄູ່ມື ການຮັບປະກັນຄຸນນະພາບຂໍ້ມູນ ໂພຊະນາການ ແລະ ແມ່ ແລະ ເດັກ
1 file(s) 8 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 10, 2023 Tukta Sonesaksith
WHO Guideline for complementary feeding of infants and young children 6–23 months of age
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 9, 2023 Tukta Sonesaksith
ບົດນຳສະເໜີ ການແພດທາງໄກ ໂດຍສະມາຄົມ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຄອບຄົວ
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນຕຸລາ 20, 2023 Tukta Sonesaksith
Artificial Intelligence Presentation V2.
1 file(s) 8 downloads
ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນຕຸລາ 13, 2023 Tukta Sonesaksith
LCCC PowerPoint Artificial Intelligence
1 file(s) 12 downloads
ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນຕຸລາ 13, 2023 Tukta Sonesaksith
ບົດລາຍງານ ການຈັດຕັັ້ງປະຕິບັດ NPAN ປະຈໍາ 6 ເດືອນຕົັ້ນປີ 2023
1 file(s) 9 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 4, 2023 Tukta Sonesaksith
Nutrition Intervention at School Setting_for ANRCB_Oct_2023
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນຕຸລາ 4, 2023 Tukta Sonesaksith
DHIS2 ຄະແນນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ (ໄລຍະເວລາ: ເມສາ – ມິຖຸຸນາ 2023)
1 file(s) 6 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກັນຍາ 18, 2023 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວ ສະບັບທີ່ 06 – ມິຖຸນາ 2023 – CRS – LAO
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກັນຍາ 8, 2023 Tukta Sonesaksith
ຍຸດທະສາດການນຳໃຊ້ດິຈິຕອນເຂົ້າໃນວຽກງານສາທາລະນະສຸກ 2023-2027 ຂອງ ສປປ ລາວ
1 file(s) 15 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກັນຍາ 8, 2023 Tukta Sonesaksith
Test Video
1 file(s) 24 downloads
ເດືອນສິງຫາ 21, 2023 Jipsa de Groot
DHIS2_Nutrition_Bulletin_Q1_2023_Lao
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນສິງຫາ 11, 2023 Tukta Sonesaksith
Plan Laos SUN CSA Breastfeeding Advocacy Impacts – July 2023
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກໍລະກົດ 28, 2023 Tukta Sonesaksith
Nutrition Model Village Guideline – Lao V
1 file(s) 21 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນກໍລະກົດ 3, 2023 Tukta Sonesaksith
SUN CSA – Study on Impacts of Inflation on Food Security in Laos – February 2023
1 file(s) 36 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 26, 2023 Tukta Sonesaksith
Pheun Thae Guidelines on EENC for Health Centre
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພຶດສະພາ 26, 2023 Tukta Sonesaksith
Food Security Document Database – SUN CSA Laos
1 file(s) 25 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2023 Tukta Sonesaksith
SUN CSA Food insecurity Brochure Lao (1)
1 file(s) 16 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພຶດສະພາ 9, 2023 Tukta Sonesaksith
SUNCSA Final presentation – Lao V2
1 file(s) 8 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 5. Mar-Apr 2023
1 file(s) 4 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2023 Tukta Sonesaksith
Unmasking II – Childhood Lost – Laos final
1 file(s) 3 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2023 Tukta Sonesaksith
WB-Poverty_Report_Eng_1Dec22
1 file(s) 6 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2023 Tukta Sonesaksith
The Geography of Poverty and Inequality in the Lao PDR
1 file(s) 6 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2023 Tukta Sonesaksith
ນະໂຍບາຍ ແລະ ແຜນ​ພັດ​ທະ​ນາ ກະ​ສິ​ກຳ, ປ່າ​ໄມ້ ແລະ ພັດ​ທະ​ນາ​ຊົນ​ນະ​ບົດ 5 ປີ​ຄັ້ງ​ທີ IX (2021-2025) ເພື່ອຄໍ້າປະກັນສະບຽງອາຫານ
1 file(s) 82 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 7, 2023 Tukta Sonesaksith
LaoPDREconomicMonitorOctober2022
1 file(s) 6 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023 Tukta Sonesaksith
CPI_Report_2022
1 file(s) 4 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP-Rapid Food Security Assessment 2020
1 file(s) 3 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP-Crop Food Security Assessment Laos 2019
1 file(s) 3 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP-0000147621
1 file(s) 1 download
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP-0000144962
1 file(s) download
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP-0000074197
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 5. Jan-Feb 2023
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 4. December 2022
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023 Tukta Sonesaksith
Response to global crisis_WFP Lao PDR
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023 Tukta Sonesaksith
Food-Security-Update-LXXXIII-April-20-2023
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023 Tukta Sonesaksith
LaoPDREconomicMonitorOctober2022
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023 Tukta Sonesaksith
LaoPDRCommunitySurveyReportMay-Nov22Final
1 file(s) 2 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 6, 2023 Tukta Sonesaksith
Lao PDR Food Security Monitoring_Remote Household Food Security Survey Brief
1 file(s) 1 download
ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 3, 2023 Tukta Sonesaksith
Unmasking II – Childhood Lost Report – Key findings in Lao PDR – WVI
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນເມສາ 25, 2023 Tukta Sonesaksith
WHO-Brief—Health-Financing-in-Lao-PDR—March-2023
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນເມສາ 24, 2023 Tukta Sonesaksith
Progress towards UHC in Laos 2007-2019
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນເມສາ 24, 2023 Tukta Sonesaksith
Minute-SUN CSA Annual General Meeting 2023 – ENG
1 file(s) 1 download
ກະສິກຳ, ໂຄວິດ - 19, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, WASH ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນເມສາ 20, 2023 Soulivanh
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 6. Feb-March 2023
1 file(s) 6 downloads
ກະສິກຳ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 3, 2023 Tukta Sonesaksith
Newsletter No.5 – LAO – March 2023
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 2, 2023 Tukta Sonesaksith
Report_Barriers to Accessing Nutrition Services at Community Level_Lao
0 file(s) download
ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 27, 2023 Tukta Sonesaksith
Policy Brief_Barriers to Accessing Nutrition Services at Community Level_Lao
1 file(s) 24 downloads
ກະສິກຳ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 27, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 3. November 2022
1 file(s) 3 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 23, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP-Laos_Fill_The_Nutrient_Gap _Report_2017
1 file(s) 2 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 23, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP-Laos_Fill_The_Nutrient_Gap _Report_2022
1 file(s) 3 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 23, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP-Laos-Farmer-Nutrition-School-Household_Impact-Survey-2020
1 file(s) 1 download
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 23, 2023 Tukta Sonesaksith
Policy Brief_Economic Consequences of Malnutrition Lao PDR_Lao
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 22, 2023 Tukta Sonesaksith
AHAN Newsletter #6 – online version LAO
1 file(s) 19 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຄວິດ - 19 ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 16, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 2. October 2022
1 file(s) 2 downloads
ກະສິກຳ, ເສດຖະກິດ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 15, 2023 Tukta Sonesaksith
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 1. September 2022
1 file(s) download
ກະສິກຳ, ເສດຖະກິດ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 15, 2023 Tukta Sonesaksith
ບົດລາຍງານປະຈ າປີ 2022 ຂອງ SUN CSA ລາວ
1 file(s) 25 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 14, 2023 Tukta Sonesaksith
ແຜ່ນພັບ (Brochure) ແຜນຍຸທະສາດຂອງ SUN CSA ລາວ
1 file(s) 15 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເດືອນກຸມພາ 3, 2023 Tukta Sonesaksith
ບົດຮຽນທີ່ 7 ພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ
1 file(s) 5 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 30, 2023 Tukta Sonesaksith
WBLaoPDRSurveyBriefHHr6-Jan2023
1 file(s) download
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 19, 2023 Tukta Sonesaksith
National Plan of Action on Mother and Children Short Infographics (ENG) (Infographics)
1 file(s) 24 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 17, 2023 Tukta Sonesaksith
The National Plan of Action on Mothers and Children 2021–2025 (Brochure)
2 file(s) 5 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 17, 2023 Tukta Sonesaksith
ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III 2021-2025
1 file(s) 23 downloads
ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 17, 2023 Tukta Sonesaksith
ການປະເມີນໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳແມ່ ປີ 2022
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 9, 2023 Tukta Sonesaksith
ໂຮງໝໍມາເຣຍເຕເລຊາ ແຂວງວຽງຈັນ – ໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳ ນົມນົ ແມ່ ປີ 2022
1 file(s) download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 9, 2023 Tukta Sonesaksith
ໂຮງໝໍຊຽງຂວາງ – ໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ປີ 2022
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 9, 2023 Tukta Sonesaksith
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຊ່ວງໄລຍະເດືອນມັງກອນ-ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ແລະ ແຜນກິດຈະກຳໂຄງການ ເດືອນກໍລະກົດ-ທັນວາ 2022
1 file(s) 20 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 21, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic Flipchart A4-12
1 file(s) 6 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic Flipchart A4-13
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic Flipchart A4-11
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic Flipchart A4-10
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic Flipchart A4-09
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic Flipchart A4-08
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic Flipchart A4-07
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic Flipchart A4-06
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic Flipchart A4-05
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic Flipchart A4-04
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic Flipchart A4-03
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic Flipchart A4-02
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic Flipchart A4-01
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Family Planning
1 file(s) 7 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
04. ຂັ້ນຕອນການໃຊ້ເຄື່ອງດູດສູນຍາກາດດ້ວຍມື (MVA)
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
03. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຢາ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການຫຼຸລູກທີ່ບໍ່ປອດໄພ
1 file(s) 7 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
02. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຢາ Miso ສຳລັບ Clinic
1 file(s) 7 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
01. ຄູ່ມື ສຳລັບແພດ ກ່ຽວກັບການຫຼຸລູກທີ່ບໍ່ປອດໄພ
1 file(s) 6 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Guideline Unsafe Abortion in Laos PDR-01 (Lao)
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Medical Eligibility Criteria Wheel_8
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Medical Eligibility Criteria Wheel_7
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Medical Eligibility Criteria Wheel_6
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Medical Eligibility Criteria Wheel_5
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Medical Eligibility Criteria Wheel_4
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Medical Eligibility Criteria Wheel_3
1 file(s) 5 downloads
WASH ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Medical Eligibility Criteria Wheel_2
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Medical Eligibility Criteria Wheel_1
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Tukta Sonesaksith
Newsletter No.4 Dec 2022 – Lao
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 2, 2022 Tukta Sonesaksith
04. ເຄື່ອງມືກັນຕອງການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
03. ການປ້ອງການກັນຕິດເຊື້ອຂອງອຸປະກອນ ໃນການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
02. ບັດຕິດຕາມການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
01. ຂັ້ນຕອນການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ ແລະ ການ ເອົາອອກ
1 file(s) 5 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
02. ໃບນັດສັກຢາ OK
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
01. ຂໍ້ແນ່ະນຳສຳລັບຜູ້ສະໜອງ OK
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
05. ການໃຊ້ຢາ Mife and Miso
1 file(s) 6 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
04. ໃບຕິດຕາມອາການ
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
03. ຂໍ້ແນ່ະນຳຂະໜາດຢາ Ace Miso
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
02. ຄູ່ມືການໃຊ້ຢາ Ace Miso
1 file(s) 13 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
01. 8 ຂັ້ນຕອນແນ່ະນຳການໃຊ້ຢາ Ace Miso
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
ບົດຮຽນທີ່ 8 ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ
2 file(s) 5 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 24, 2022 Tukta Sonesaksith
ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN): ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
1 file(s) 26 downloads
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 23, 2022 Tukta Sonesaksith
ບົດຮຽນທີ່ 6 ການວາງແຜນ ແລະ ການອອກແບບທາງສະຖິຕິ
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 21, 2022 Tukta Sonesaksith
ແຜ່ນພັບວຽກງານການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
1 file(s) 20 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນຕຸລາ 24, 2022 Tukta Sonesaksith
WASH presentation dissemination event Lao 27.01.2022
1 file(s) 35 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນກັນຍາ 2, 2022 Tukta Sonesaksith
LSS PPT for Dissemination Workshop 15.2.2022
1 file(s) 14 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນກັນຍາ 2, 2022 Tukta Sonesaksith
SBCC PPT for the Dissemination Workshop 06.12.2021
2 file(s) 19 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນກັນຍາ 2, 2022 Tukta Sonesaksith
LSS PPT for Dissemination Workshop 06.12.2021
1 file(s) 9 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນກັນຍາ 2, 2022 Tukta Sonesaksith
Case Study SCALING SBCC English 14.02.2022
1 file(s) 9 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນກັນຍາ 2, 2022 Tukta Sonesaksith
Case Study SCALING Mentorship English 09.02.2022
1 file(s) 9 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນກັນຍາ 2, 2022 Tukta Sonesaksith
Newsletter 03 LAO
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກັນຍາ 2, 2022 Tukta Sonesaksith
SCALING Mentorship Lao 03.02.2022
1 file(s) 11 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Tukta Sonesaksith
COMMUNITY ACCOUNTABILITY PPT Lao 11.02.2022
1 file(s) 13 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Tukta Sonesaksith
Dissemination Workshop-Gender Lao 21.12.2021
1 file(s) 13 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Tukta Sonesaksith
Case Study SCALING WASH Infastructure Lao 08.02.2022
1 file(s) 14 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Tukta Sonesaksith
Case Study SCALING Nutrition Governance Lao 08.02.2022
1 file(s) 7 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Tukta Sonesaksith
Case Study SCALING LSS Lao 26.04.2022
1 file(s) 8 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Tukta Sonesaksith
Case Study SCALING WWR-GER Lao 08.02.2022
1 file(s) 8 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Tukta Sonesaksith
Case Study SCALING VSLA Lao 08.02.2022
1 file(s) 11 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Tukta Sonesaksith
05 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ
1 file(s) 6 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Tukta Sonesaksith
04 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ
1 file(s) 5 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Tukta Sonesaksith
03 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ
1 file(s) 4 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Tukta Sonesaksith
02 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ.mp3
1 file(s) 9 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
01 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ.mp3
1 file(s) 4 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
05 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-9 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
1 file(s) 4 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
04 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
1 file(s) 3 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
03 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-9 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
1 file(s) 3 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
02 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
1 file(s) 9 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
01 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
1 file(s) 3 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
05 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
1 file(s) 2 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
04 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
1 file(s) 2 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
03 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
1 file(s) 2 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
02 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
1 file(s) 3 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
01 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
2 file(s) 3 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
05 – Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
04 -Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
03 – Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
02 – Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
01 – Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
Case Study SCALING Community Accountability Lao 14.02.2022
1 file(s) 7 downloads
WASH, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
01 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ
1 file(s) 8 downloads
ໂຄວິດ - 19 ເດືອນສິງຫາ 15, 2022 Tukta Sonesaksith
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຊ່ວງໄລຍະເດືອນມັງກອນ-ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ແລະ ແຜນກິດຈະກຳໂຄງການ ເດືອນກໍລະກົດ-ທັນວາ 2022
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2022 Tukta Sonesaksith
ບົດຮຽນທີ່ 4 ການວັດແທກຮ່າງກາຍສະເພາະສຳລັບສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ
1 file(s) 2 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກໍລະກົດ 11, 2022 Tukta Sonesaksith
brochure_breastfeeding
1 file(s) 7 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນກໍລະກົດ 4, 2022 Tukta Sonesaksith
Food Flag
1 file(s) 11 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນກໍລະກົດ 1, 2022 Tukta Sonesaksith
ບົດຮຽນທີ່ 2 ການວັດແທກຮ່າງກາຍສຳຫຼັບເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 5 ປີ
1 file(s) 6 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 29, 2022 Tukta Sonesaksith
ບົດຮຽນທີ່ 5: ແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄວ້າ
1 file(s) 5 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
ບົດຮຽນທີ່ 3 ການວັດແທກຮ່າງກາຍສຳຫຼັບຜູ້ໃຫຍ່ ແລະ ເດັກນ້ອຍອາຍຸສູງກວ່າ 5 ປີ
1 file(s) 6 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
ບົດຮຽນທີ່ 1 ການແນະນຳແນວຄວາມຄິດກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 27, 2022 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2022
2 file(s) 13 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 21, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_Women cards
1 file(s) 22 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_men cards
1 file(s) 15 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_A1 01
1 file(s) 18 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_A0 01
1 file(s) 18 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_21
1 file(s) 12 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_16 final
1 file(s) 12 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_13
1 file(s) 23 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_11v25
1 file(s) 14 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_10
1 file(s) 17 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_09
1 file(s) 9 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_08 Final
1 file(s) 13 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_06 final.pdf
1 file(s) 9 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_05 Final 18p
1 file(s) 10 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
LANN Annex_03 STPP
1 file(s) 11 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Tukta Sonesaksith
ANRCB_Newsletter_Issue_2_LAO
1 file(s) 14 downloads
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2, 2022 Tukta Sonesaksith
AHAN Newsletter #5 – LAO online
1 file(s) 24 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 27, 2022 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ເມສາ 2022
1 file(s) 10 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 19, 2022 Tukta Sonesaksith
WBLaoPDRSurveyBriefHHr5-May2022
1 file(s) download
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 19, 2022 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ມີນາ 2022
1 file(s) 15 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 18, 2022 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ກຸມພາ 2022
1 file(s) 10 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 12, 2022 Tukta Sonesaksith
Final_PSI Laos Biennial Report 2020 and 2021
1 file(s) 5 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນເມສາ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
Lao PDR UNICEF PIN evaluation Final report.v.23
1 file(s) 13 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 17, 2022 Tukta Sonesaksith
Infographic PIN evaluation Laotian
1 file(s) 11 downloads
WASH, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນມີນາ 17, 2022 Tukta Sonesaksith
EU_UNICEF Lao_PIN-Evaluation-March_17_2022 ( Final Lao Version)
2 file(s) 8 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 17, 2022 Tukta Sonesaksith
Food-Fortification-Action-Plan_Eng
1 file(s) 13 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Tukta Sonesaksith
HANSA-Nutrition-Result-Brief-3_LA
1 file(s) 11 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Tukta Sonesaksith
HANSA-Project_m2_FA_sm
1 file(s) 30 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Tukta Sonesaksith
Lao-PDR-KAP-Qalitative-Study-Executive-Summary-web
1 file(s) 9 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Tukta Sonesaksith
Cookbook-LA-compressed
1 file(s) 8 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Tukta Sonesaksith
Report Forum 2021 – Lao
1 file(s) 43 downloads
WASH, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 16, 2022 Tukta Sonesaksith
Nutrition Report 2021 – Lao
1 file(s) 21 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 16, 2022 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ມັງກອນ 2022
1 file(s) 24 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຄວິດ - 19 ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 14, 2022 Tukta Sonesaksith
N4G Commitment 2021
1 file(s) 9 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Tukta Sonesaksith
Outcome_Story Laos
1 file(s) 6 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Tukta Sonesaksith
Outcome Story_Laos Final
1 file(s) 8 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Tukta Sonesaksith
AHAN Newsletter #4 – LAO final
1 file(s) 17 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຄວິດ - 19 ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Tukta Sonesaksith
AHAN Newsletter #3 – LAO
1 file(s) 13 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Tukta Sonesaksith
BFMH Poster 2021
1 file(s) 10 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 28, 2022 Tukta Sonesaksith
Baby feeding cues
1 file(s) 7 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Tukta Sonesaksith
Risks of bottles and pacifiers
1 file(s) 6 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Tukta Sonesaksith
Risk of Formula milk_Short version
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Tukta Sonesaksith
Risk of Formula milk
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Tukta Sonesaksith
Nine instinctive stages
1 file(s) 3 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Tukta Sonesaksith
SUN CSA Laos Annual Report 2021-Lao
1 file(s) 20 downloads
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Tukta Sonesaksith
ENUFF-learning-brief-5
1 file(s) 16 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 21, 2021 Tukta Sonesaksith
ບົດລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ທ້າຍປີກ່ຽວກັບດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2021 DCYA
1 file(s) 30 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 21, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ປະຈຳເດືອນທັນວາ 2021
1 file(s) 9 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຄວິດ - 19 ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 18, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ປະຈຳເດືອນພະຈິກ 2021
1 file(s) 14 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຄວິດ - 19 ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 7, 2021 Tukta Sonesaksith
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCH ໃນ ປີ 2016 – 2025
1 file(s) 19 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນທັນວາ 7, 2021 Tukta Sonesaksith
ANRCB Quarterly Newsletter_Nov 2021
1 file(s) 1 download
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 2, 2021 Tukta Sonesaksith
[LA] SCALING Newsletter Issue 7 – Final 2022
1 file(s) 6 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 1, 2021 Tukta Sonesaksith
ວິທີຄັດເລືອກ ແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນ ໂຮງໝໍຕົວແບບ
1 file(s) 19 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 26, 2021 Tukta Sonesaksith
ວິທີຄັດເລືອກ ແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນ ໂຮງໝໍຕົວແບບ
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 26, 2021 Tukta Sonesaksith
ບົດສະເໜີໂຮງໝໍຕົວແບບ 25112021
1 file(s) 7 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 26, 2021 Tukta Sonesaksith
WBLaoPDRSurveyBriefHHr4-Nov2021
1 file(s) download
ກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 19, 2021 Tukta Sonesaksith
ຂັ້ນຕອນພັດທະນາ NPAN
1 file(s) 26 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Tukta Sonesaksith
ກອບແນວຄວາມຄດິ ແລະ ກອບຍຸດທະສາດ (NPAN 2021 – 2025)
1 file(s) 20 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Tukta Sonesaksith
ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອື່ນໆ NPAN 2021-2025
1 file(s) 19 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Tukta Sonesaksith
ຂະແໜງການສຶກສາ NPAN 2021-2025
1 file(s) 23 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ, ໂຄວິດ - 19 ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Tukta Sonesaksith
ຂະແໜງກະສິກຳ NPAN 2021-2025
1 file(s) 50 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Tukta Sonesaksith
Infant-and-young-child-feeding-counselling-an-integrated-course
1 file(s) 11 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນຕຸລາ 28, 2021 Tukta Sonesaksith
6_ຫຼັກການພື້ນຖານຈາກປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີຄົນເຈັບ COVID-19
1 file(s) 5 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນຕຸລາ 28, 2021 Tukta Sonesaksith
5_ເມື່ອເດັກນ້ອຍບໍ່ສະບາຍ ມາກວດທີ່ໂຮງໝໍຂອງທ່ານ
1 file(s) 7 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນຕຸລາ 28, 2021 Tukta Sonesaksith
ເມື່ອແມ່ຍິງຖືພາທີ່ສົງໃສວ່າເປັນ COVID-19 ເຂົ້າມາເກີດລູກຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການໃນໄລຍະໂຄວິດ
1 file(s) 5 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນຕຸລາ 26, 2021 Tukta Sonesaksith
2_ເມື່ອແມ່ຍິງມາໂຮງໝໍເພື່ອເກີດລູກ
1 file(s) 8 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນຕຸລາ 26, 2021 Tukta Sonesaksith
RH_ຕອນທີ່ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ກຳລັງວາງແຜນຄອບຄົວ
1 file(s) 5 downloads
ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນຕຸລາ 26, 2021 Tukta Sonesaksith
ເມື່ອເດັກດີມາຮັບບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນຕຸລາ 25, 2021 Tukta Sonesaksith
ການຊົມໃຊ້ບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບສຸຂະພາບ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັນນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ໃນ ເຄິ່ງປີ 2021 PPWT
1 file(s) 12 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 25, 2021 Tukta Sonesaksith
ການຊົມໃຊ້ບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບສຸຂະພາບ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັນນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ໃນ ເຄິ່ງປີ 2021
1 file(s) 11 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 25, 2021 Tukta Sonesaksith
ບົດລາຍງານປະຈຳພາກພື້ນໂພສະນາການແມ່ ແລະ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່
1 file(s) 20 downloads
WASH, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 24, 2021 Tukta Sonesaksith
Violation Found_ Piture from BMS Code Monitoring_SCALING
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 15, 2021 Tukta Sonesaksith
ການແນະນໍາກ່ຽວກັບ ດຳລັດວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸບປະກອນອາຫານ ສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໂດຍທ່ານ ນ. ສົມໝາຍ ຈາກອົງການແຄຣ
1 file(s) 21 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳ ເດືອນຕຸລາ 14, 2021 Tukta Sonesaksith
NPAN 2021-2025 (Lao)
1 file(s) 85 downloads
WASH, ກະສິກຳ, ການສຶກສາ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ສາທາລະນະສຸກ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 12, 2021 Tukta Sonesaksith
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ SCALING
1 file(s) 20 downloads
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນຕຸລາ 8, 2021 Tukta Sonesaksith
National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES)
1 file(s) 10 downloads
ການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ເດືອນກັນຍາ 22, 2021 Tukta Sonesaksith
ຄູ່ມືການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງຊາຍ – ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ
1 file(s) 52 downloads
ກະສິກຳ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນກັນຍາ 22, 2021 Tukta Sonesaksith
ໂຄງການ ເຊື່ອມສານວຽກງານ ໂພຊະນາການ, ນໍ້າ ແລະ ສຸຂານາໄມ
1 file(s) 49 downloads
WASH, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນກັນຍາ 22, 2021 Soulivanh
USAID Nurture – ການເສີມສ້າງສັກກະຍະພາບຂອງຊຸມຊົນໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາທີີ່ຍືນຍົງ
1 file(s) 18 downloads
WASH, ສາທາລະນະສຸກ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນກັນຍາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
UNICEF-WHO-BF-Counseling-Guidance-2021 (1)
1 file(s) 4 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນສິງຫາ 1, 2021 Tukta Sonesaksith
ຄຳເເນະນໍາການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ຢ່າງປອດໄພ ໄລຍະການລະບາດຂອພະຍາດ COVID-19
1 file(s) 11 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນສິງຫາ 1, 2021 Tukta Sonesaksith
Breastfeeding-counselling-in-Emergencies-2021
1 file(s) 5 downloads
ສາທາລະນະສຸກ ເຄຶ່ອງມື ແລະ ເອກະສານຄູ່ມື ເດືອນກໍລະກົດ 1, 2021 Tukta Sonesaksith