ເອກະສານ

ພາກສ່ວນເອກະສານໃນຄັງເອກະສານຂອງ SUN CSA  ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍ “ໝວດ” (ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ) ແລະ “ຂົງເຂດ” (ຫົວຂໍ້) ເພື່ອການຄົ້ນຫາທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ. ບັນດາໝວດເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານປຸ່ມດ້ານຂວາມື ແລະ ສາມາດເລືອກພາກຕ່າງໆຜ່ານໄອຄອນລຸ່ມນີ້.

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຂົ້າໃນຄັງຂໍ້ມູນນີ້ ຫຼື ຕ້ອງການສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ຈາກທີ່ນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານ ອີເມລ໌.

ກຳລັງຊອກຫາຮູບພາບ ຫຼື ວີດີໂອ, ເລືອກຈາກຕົວເລືອກດ້ານລຸ່ມນີ້.

ກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດ

ປະກອບມີດຳລັດທັງໝົດຈາກລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ, ລວມເຖິງກົດໝາຍສາກົນ.

ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

ປະກອບມີຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງໂພສ໌ເຕີ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການອະທິບານກິດຈະກຳ.

ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ

ປະກອບມີບົດລາຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດ, ນະ ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຫຼື ດຳລັດ. ໃນນີ້ຈະລວມເຖິງບົດລາຍງານລະດັບສາກົນ, ພາກພື້ນ, ລະ ດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ປະກອບມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທັງໝົດຂອງລາວ ແລະ ສາກົນ, ທັງຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງລາວ (ລັດຖະບານ, ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPAs) ແລະ ອື່ນໆ, ອົງການສາກົນ (ລວມເຖິງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ, ອົງ ການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື INGOs ແລະ ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະໂຍ ບາຍອື່ນໆ).

ເອກະສານທັງໝົດ

ຄົ້ນຫາເອກະສານທັງໝົດຢູ່ຄັງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາດ້ານລຸ່ມ. ປ້ອນຄຳສັບຫຼັກໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ລົງໃນຫ້ອງຄົ້ນຫາເພື່ອສະແດງລາຍການທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາໄດ້ທັນທີ.

Title
National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES)
1 file(s) download
Documents, Health, ການສຶກສາ ເດືອນກັນຍາ 22, 2021 Soukkanhya
ຄູ່ມືການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງຊາຍ – ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ
1 file(s) download
Agriculture, Documents, Gender, Tools & Manuals ເດືອນກັນຍາ 22, 2021 Soukkanhya
ໂຄງການ ເຊື່ອມສານວຽກງານ ໂພຊະນາການ, ນໍ້າ ແລະ ສຸຂານາໄມ
1 file(s) 1 download
Health, Tools & Manuals, WASH, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກັນຍາ 22, 2021 Soulivanh
USAID Nurture – ການເສີມສ້າງສັກກະຍະພາບຂອງຊຸມຊົນໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາທີີ່ຍືນຍົງ
1 file(s) 2 downloads
Health, Tools & Manuals, WASH, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກັນຍາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື GALS ສະບັບປີ 2021
1 file(s) 40 downloads
Documents, Gender, Tools & Manuals, ຫມວດຫມູ່ ເດືອນມີນາ 21, 2021 Tukta Sonesaksith
ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື LANN ສະບັບປີ 2021
1 file(s) 34 downloads
Agriculture, Documents, Gender, Health, Tools & Manuals, WASH, ການສຶກສາ ເດືອນມີນາ 21, 2021 Tukta Sonesaksith
ປຶ້ມຄູ່ມືກິດຈະກຳໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື LANN (ການເຊື່ອມໂຍງກະສິກຳ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ – LANN) ສະບັບປີ 2018
19 file(s) 8 downloads
Agriculture, Documents, Gender, Health, Tools & Manuals, WASH, ຫມວດຫມູ່ ເດືອນມີນາ 21, 2021 Tukta Sonesaksith
ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂພຊະນາການແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ
1 file(s) 18 downloads
Agriculture, Documents, Gender, Health, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ຫມວດຫມູ່ ເດືອນມີນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3
1 file(s) 3 downloads
Agriculture, Documents, Gender, Health, WASH, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ຫມວດຫມູ່ ເດືອນມີນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ
1 file(s) 10 downloads
Agriculture, Documents, Health, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
1 file(s) 10 downloads
Documents, Gender, Health, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ຫມວດຫມູ່ ເດືອນມີນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3
0 file(s) download
Agriculture, Gender, Health, WASH ເດືອນມີນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 2
1 file(s) 3 downloads
Agriculture, Documents, Gender, Health, WASH, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ຫມວດຫມູ່ ເດືອນມີນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸ ຫຼື ໂທລະໂຄ່ງ
1 file(s) 22 downloads
Documents, Health, Tools & Manuals, ຫມວດຫມູ່ ເດືອນພຶດສະພາ 20, 2021 Tukta Sonesaksith
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
1 file(s) 1 download
Documents ເດືອນມີນາ 31, 2021 Tukta Sonesaksith
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
1 file(s) 5 downloads
Documents, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເດືອນມີນາ 30, 2021 Tukta Sonesaksith
AHAN Newsletter #1 (1st quarter 2020)
1 file(s) 37 downloads
Agriculture, ຫມວດຫມູ່, Documents, ການສຶກສາ, Gender, Health, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, Sectors, WASH ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)
1 file(s) 18 downloads
Agriculture, Documents, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)
1 file(s) 17 downloads
Agriculture, Documents, ການສຶກສາ, Gender, Health, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, WASH ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ດຳລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົ່າ
0 file(s) 0 download
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ບັນທຶກການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH
0 file(s) 0 download
Documents, WASH, ​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນມັງກອນ 18, 2021 Souksavath Pongsawai
ບົດນຳສະເໜີ – ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ WASH ທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ
1 file(s) download
Documents, Tools & Manuals, WASH, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 14, 2021 Tukta Sonesaksith
[LA] SCALING Newsletter Issue 5 (Final version)
1 file(s) download
Documents, Health, Tools & Manuals, WASH ເດືອນທັນວາ 1, 2020 Soukkanhya
New normal for good practice in different place – Lao (13 PDF files)
13 file(s) 2 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Information Sheet About COVID-19 – LAO
1 file(s) 10 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Managing patients with suspected or confirmed COVID-19-LAO
1 file(s) 8 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
New Normal in Village/Community Practices – Lao-Eng
2 file(s) 3 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
No Gathering Series
7 file(s) 4 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Self mentoring insturction for people who travelling from another country
1 file(s) 7 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Face mask wearing, reuse, disposing and making – PPT Lao
1 file(s) 7 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 Introduction – PPT Lao
2 file(s) 13 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Homemade disinfection stuff – Lao
1 file(s) 7 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
7 Steps of hands washing poster – Lao
1 file(s) 17 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
How to wearing face mask and disposing properly – Lao
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Test File
0 file(s) 0 download
ການສຶກສາ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 jipsa_editor
DIY Mask Instruction – English
1 file(s) 5 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 Symptoms and Protection. Poster-Lao
1 file(s) 2 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Should i wear mask. Poster-Lao
0 file(s) download
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
I am pregnancy. How could i protect myself from COVID-19. Poster
1 file(s) 1 download
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 for Kid Booklet and Poster / Lao-English
2 file(s) 2 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
BMS Code-PM signed version
1 file(s) 29 downloads
Documents, Health, Laws & Decrees ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກ COVID-19
1 file(s) 23 downloads
COVID-19, Health, Tools & Manuals ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020 David Shields
COVID-19 Hand Washing Poster
1 file(s) 25 downloads
COVID-19, Tools & Manuals ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020 Souksavath Pongsawai
ຈົດໝາຍຂ່າວ SCALING ສະບັມທີ 4, ມິຖຸນາ 2020
1 file(s) download
COVID-19, Gender, Health, WASH, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 4, 2020 Soulivanh
2009 Decree PM: Non-Profit Associations – Lao
1 file(s) 10 downloads
Laws & Decrees ເດືອນພຶດສະພາ 5, 2020 Jipsa de Groot
faqs-breastfeeding-and-covid-19 rough DRAFT LAYOUT
1 file(s) download
COVID-19, Documents, Health, Tools & Manuals, WASH ເດືອນເມສາ 28, 2020 Soukkanhya
Decree on Ethnis Affairs
1 file(s) download
Documents, Gender, Laws & Decrees, ການສຶກສາ ເດືອນມີນາ 20, 2020 Soukkanhya
Well Child Care SOP-LAO 26Feb
1 file(s) download
Documents, Health, Tools & Manuals, WASH, ໂພສະນາການອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍ ເດືອນກຸມພາ 26, 2020 Soukkanhya
Decree 472 on Food and Utensils product for baby and young children
1 file(s) download
Documents, Health, Laws & Decrees, WASH, ໂພສະນາການອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍ ເດືອນທັນວາ 30, 2019 Soukkanhya
ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈໍາໄຕມາດ ຂອງອົງການສາກົນ ບໍລິການປະຊາຊົນ (ຕຸລາ-ທັນວາ, 2019)
1 file(s) download
Health, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 22, 2019 Soulivanh
ຈົດໝາຍຂ່າວ SCALING – ສະບັບທີ 3, ພະຈິກ 2019
1 file(s) download
Gender, Health, WASH, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 3, 2019 Soulivanh
LSISII-Survey-Findings-Report-2017
1 file(s) download
Documents, ການສຶກສາ, Gender, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 1, 2018 Soukkanhya
Fill the Nutrient Gap Lao PDR-September 2017
1 file(s) 44 downloads
Health, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 5, 2017 vanmina
2017 SUN Movement Annual Progress Report- Country Profile
1 file(s) 37 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 5, 2017 vanmina
SUN CSA Laos PDR Strategy for 2016-2020
1 file(s) 11 downloads
Health ເດືອນທັນວາ 2, 2017 vanmina
ວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງອາຫານໂພຊະນາການ
1 file(s) 43 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 1, 2017 vanmina
SUN CSA Laos POSTER_Lao
0 file(s) 13 downloads
ເດືອນກັນຍາ 28, 2016 vanxayadmin
SUN CSA Laos Poster-Eng
1 file(s) 36 downloads
Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, Policy & Strategy, WASH ເດືອນກັນຍາ 28, 2016 vanxayadmin
ການເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫລວດການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 5 ແຂວງ ແລະ ການສຳຫລວດສະພາວະໂພຊະນາການຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໃນທົ່ວປະເທດ ປີ 2015
0 file(s) 5 downloads
ເດືອນກັນຍາ 27, 2016 vanxayadmin
Official launch of the 2015 National Nutrition Survey results
0 file(s) 17 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກັນຍາ 27, 2016 vanxayadmin
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂພຊະນາການ
3 file(s) 55 downloads
ເດືອນກັນຍາ 13, 2016 David Shields
FNS strategic_review_Lao_pdr_jul16
1 file(s) download
Agriculture, Documents, Health, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2016 Soukkanhya
What is Environmental Enteric Dysfunction (EED)?
2 file(s) 31 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 23, 2016 David Shields
Global nutrition report
2 file(s) 41 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 17, 2016 David Shields
SuperKid TV spot
1 file(s) 29 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນມີນາ 13, 2016 David Shields
Super kid – ລາຍການໂທລະພາບ
1 file(s) 26 downloads
ເດືອນມີນາ 13, 2016 David Shields
Super kid ວິດີໂອການສືກສາ
1 file(s) 28 downloads
ເດືອນມີນາ 13, 2016 David Shields
SuperKid educational video
1 file(s) 26 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນມີນາ 13, 2016 David Shields
ບົດລາຍງານການເປີດໂຕກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບໃນພາກປະຕິບັດ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ: ຄວາມສຳເລັດຂອງການສ້າງເອື້ຶອຍນ້ອງແມ່ຍິງ
1 file(s) 19 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2016 David Shields
The report of launching In Practice Brief: Empowering women and Girls to Improve Nutrition: Building a Sisterhood of Success
1 file(s) 63 downloads
Gender, Health, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2016 David Shields
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ – ອົງການ ແພຣນສາກົນ ປະຈຳ ສຳ ປ ປ ລາວ
1 file(s) 54 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2016 David Shields
The First 1,000 days of life – Plan international Laos
1 file(s) 82 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2016 David Shields
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາກທີ 02
1 file(s) 46 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Introduction of initiative using of toilet for improved household sanitation and Hygiene – World Bank and WSP, Part 02
1 file(s) 41 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ໂຄງການເສື່ອມໂຍງດ້ານການກະສິກຳ, ການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ – ອົງການແຄຣ ປະຈຳລາວ
1 file(s) 54 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
LANN Nutrition training – CARE Laos
1 file(s) 180 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາທີ 01
1 file(s) 46 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Introduction of initiative using of toilet for improved household sanitation and Hygiene – World Bank and WSP, Part 01
1 file(s) 353 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
SUN Jingle song
1 file(s) 132 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ເພັງຈິງໂກ
1 file(s) 45 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
What is nutrition?
1 file(s) 217 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ໂພຊະນາການແມ່ນຫຍັງ?
1 file(s) 65 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ
1 file(s) 54 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
The First 1,000 days of life
1 file(s) 50 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
A village Cleans Up (The total Sanitation In Lao PDR, SNV Laos)
1 file(s) 109 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
The first 1,000 Days Project – MMG and UNICEF
1 file(s) 42 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 06
1 file(s) 76 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 05
1 file(s) 74 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 04
1 file(s) 32 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 01
1 file(s) 47 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 02
1 file(s) 67 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 03
1 file(s) 68 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Agricultural and Livestock manual (Lao language)- EU
24 file(s) 213 downloads
Tools & Manuals ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
SUN CSA Workshop documents on 16-17 November 2015 at New Rose hotel (Part 2. Sanitation videos).
3 file(s) 63 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນເມສາ 4, 2016 David Shields
SUN CSA Workshop documents on 16-17 November 2015 at New Rose hotel (Part 1).
4 file(s) download
Tools & Manuals ເດືອນເມສາ 4, 2016 David Shields
ບົດລາຍງານ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ
1 file(s) 69 downloads
ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
ບົດລາຍງານ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ໃນວັນທີ 30-31 ກໍລະກົດ 2015 ທີ່ ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ
1 file(s) 41 downloads
ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
SUN CSA Report of the First National Nutrition Annual Meeting July 2015
1 file(s) 109 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
ເຄືອຂ່າຍ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີີມ ໂພຊະນາການ (SUN CSA)- Term of Reference
1 file(s) 40 downloads
ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance (SUN CSA)- Term of Reference
1 file(s) 136 downloads
Tools & Manuals ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
ບົດລາຍງານການເຝືກອົມຮົມ ໂພຊະນາການ & 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນຄັ້ງວັນທີ 16-17 ພະຈິກ 2015 ທີ່ ໂຮງແຮມ ກຸຫຼາບໃໝ່
1 file(s) 43 downloads
ເດືອນກຸມພາ 10, 2016 David Shields
Nutrition and first 1,000 days workshop report on 16-17 November 2015 at the New Rose hotel
1 file(s) 123 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 10, 2016 David Shields
ຄະນະກຳມະການ ຊັນ ຊິເອັດສ ເອ
0 file(s) 52 downloads
ເດືອນມັງກອນ 22, 2016 David Shields
SUN CSA core members
0 file(s) 63 downloads
Tools & Manuals ເດືອນມັງກອນ 22, 2016 David Shields
Nutrition SBCC Strategy_Lao
1 file(s) download
Documents, Health, WASH ເດືອນທັນວາ 28, 2015 Soukkanhya
NNSPA-Lao-2016-2015
1 file(s) download
Documents, Health, WASH, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເດືອນທັນວາ 28, 2015 Soukkanhya
NNSPA-Eng-2016-2020
1 file(s) download
Documents, Health, Policy & Strategy ເດືອນທັນວາ 28, 2015 Soukkanhya
Reports and Presentations of CSWG workshop on 11-13 Nov 2015
1 file(s) 127 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 30, 2015 David Shields
ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດນຳສະເໜີຈາກກອງປະຊຸມ ຂອງ CSWG ໃນວັນທີ 11-13 ພະຈິກ 2015
1 file(s) 55 downloads
ເດືອນພະຈິກ 30, 2015 David Shields
ສະຖານະພາບຂອງ ໂປລິໂອ ຢູ່ໃນສ ປ ປ ລາວ – ພະຈິກ 2015
1 file(s) 65 downloads
ເດືອນພະຈິກ 26, 2015 David Shields
Polio situation in Laos – Nov 2015
1 file(s) 60 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 26, 2015 David Shields
Strategy for Agriculture and Development 2011-2020
1 file(s) download
Agriculture, Documents, Health, WASH, ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເດືອນກັນຍາ 15, 2015 Soukkanhya
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
0 file(s) 157 downloads
ເດືອນກັນຍາ 8, 2015 David Shields
ວິດີໂອກ່ຽວກັບ ການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຊຸມຊົນທີ່ດີຂື້ນ
1 file(s) 143 downloads
ເດືອນສິງຫາ 20, 2015 David Shields
Volunteering for better health in Laos (video)
1 file(s) 229 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນສິງຫາ 20, 2015 David Shields
ວິດີໂອກ່ຽວກັບການເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ
1 file(s) 99 downloads
ເດືອນສິງຫາ 18, 2015 David Shields
Video of primary health care programme
1 file(s) 210 downloads
​ຟາຍ​ວີ​ດີ​ໂອ ເດືອນສິງຫາ 18, 2015 David Shields
ບົດລາຍງານຕ່າງໆ, ໂຄງການ ນໍ້າສະອາດ ແລະ ການເຮັດສຸຂະສຶກສາໃນຂຸມຊົນ.
1 file(s) 282 downloads
ເດືອນສິງຫາ 12, 2015 David Shields
Reports and CLTS, WASH and Hygiene Programme
1 file(s) 189 downloads
Tools & Manuals ເດືອນສິງຫາ 12, 2015 David Shields
ບົດລາຍງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານ ໂພສະນາການ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
6 file(s) 250 downloads
ເດືອນສິງຫາ 6, 2015 David Shields
Nutrition, Wash, CLTS Final Reports
6 file(s) 139 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນສິງຫາ 6, 2015 David Shields
Green_External_In Practice
3 file(s) 68 downloads
ເດືອນສິງຫາ 4, 2015 David Shields
ຊໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານດ້ານ ໂພຊະນາການ ສາກົນ
5 file(s) 135 downloads
ເດືອນສິງຫາ 4, 2015 David Shields
SUN Global resources
5 file(s) 98 downloads
Tools & Manuals ເດືອນສິງຫາ 4, 2015 David Shields
Green_External_In Practice
3 file(s) 89 downloads
Tools & Manuals ເດືອນສິງຫາ 4, 2015 David Shields
The resources about complementary food ( A harn Serm Super Kid) from PSI Laos
1 file(s) 157 downloads
Tools & Manuals ເດືອນມີນາ 16, 2015 David Shields
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບອາຫານເສີມເພື່ອສຸພາບເດັກ ຈາກອົງການ PSI Laos
1 file(s) 192 downloads
ເດືອນມີນາ 16, 2015 David Shields
The resources from World Vision Laos about Nutrition status in Lao PDR
1 file(s) 213 downloads
Tools & Manuals ເດືອນມີນາ 16, 2015 David Shields
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບໂພສະນາການໃນລາວຈາກອົງການ World Vision Laos
1 file(s) 196 downloads
ເດືອນມີນາ 16, 2015 David Shields
ບົດນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
1 file(s) 139 downloads
ເດືອນມີນາ 15, 2015 David Shields
Essential Nutrition Actions (ENA) and Essential Hygiene Actions (EHA) Framework
6 file(s) 180 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 12, 2015 David Shields
Gender and Ethnicity in Laos presentations
1 file(s) 168 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 10, 2015 David Shields
Introduction to Linking Agriculture, Natural Resource and Nutrition (LANN)
0 file(s) 185 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 25, 2015 David Shields
The Basic Knowledge for Nutrition Activities Manual
0 file(s) 132 downloads
Tools & Manuals ເດືອນພຶດສະພາ 25, 2015 David Shields
Women’s Empowerment for Improved Community Nutrition Report
1 file(s) 287 downloads
Gender, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2015 David Shields
Handicap International Laos Poster
1 file(s) 108 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, Tools & Manuals ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2015 David Shields
Agriculture Development Strategy to 2025 and Vision to 2030
1 file(s) download
Agriculture, Laws & Decrees, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ, ຫມວດຫມູ່ ເດືອນພຶດສະພາ 1, 2015 Soukkanhya
SUN CSA Brochure
2 file(s) 115 downloads
ເດືອນຕຸລາ 24, 2014 Vila
Food Nutrition Fact
1 file(s) 1 download
ເດືອນຕຸລາ 6, 2014 David Shields
Training manual
1 file(s) 1 download
ເດືອນຕຸລາ 6, 2014 David Shields
Research on Children Food
1 file(s) 2 downloads
ເດືອນຕຸລາ 3, 2014 David Shields
Lao-Operational Guidance on IYCF During Covid FINAL Ver1
2 file(s) download
COVID-19, Documents, Health, Tools & Manuals, WASH ເດືອນມັງກອນ 28, 2013 Soukkanhya
Lao-Operational Guidance on IYCF During Covid FINAL
1 file(s) download
COVID-19, Documents, Health, Tools & Manuals, WASH, ໂພສະນາການອາຫານຂອງເດັກນ້ອຍ ເດືອນມັງກອນ 23, 2013 Soukkanhya
National_Nutrition_Strategy_and_Plan_of_Action_2011-2015
1 file(s) download
Documents, Health, WASH, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 26, 2009 Soukkanhya
2000_Policy Primary Health Care
1 file(s) download
Health, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 1, 2000 Soukkanhya