ເອກະສານ

ພາກສ່ວນເອກະສານໃນຄັງເອກະສານຂອງ SUN CSA  ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍ “ໝວດ” (ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ) ແລະ “ຂົງເຂດ” (ຫົວຂໍ້) ເພື່ອການຄົ້ນຫາທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ. ບັນດາໝວດເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານປຸ່ມດ້ານຂວາມື ແລະ ສາມາດເລືອກພາກຕ່າງໆຜ່ານໄອຄອນລຸ່ມນີ້.

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຂົ້າໃນຄັງຂໍ້ມູນນີ້ ຫຼື ຕ້ອງການສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ຈາກທີ່ນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານ ອີເມລ໌.

ກຳລັງຊອກຫາຮູບພາບ ຫຼື ວີດີໂອ, ເລືອກຈາກຕົວເລືອກດ້ານລຸ່ມນີ້.

ກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດ

ປະກອບມີດຳລັດທັງໝົດຈາກລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ, ລວມເຖິງກົດໝາຍສາກົນ.

ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

ປະກອບມີຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງໂພສ໌ເຕີ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການອະທິບານກິດຈະກຳ.

ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ

ປະກອບມີບົດລາຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດ, ນະ ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຫຼື ດຳລັດ. ໃນນີ້ຈະລວມເຖິງບົດລາຍງານລະດັບສາກົນ, ພາກພື້ນ, ລະ ດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ປະກອບມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທັງໝົດຂອງລາວ ແລະ ສາກົນ, ທັງຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງລາວ (ລັດຖະບານ, ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPAs) ແລະ ອື່ນໆ, ອົງການສາກົນ (ລວມເຖິງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ, ອົງ ການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື INGOs ແລະ ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະໂຍ ບາຍອື່ນໆ).

ເອກະສານທັງໝົດ

ຄົ້ນຫາເອກະສານທັງໝົດຢູ່ຄັງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາດ້ານລຸ່ມ. ປ້ອນຄຳສັບຫຼັກໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ລົງໃນຫ້ອງຄົ້ນຫາເພື່ອສະແດງລາຍການທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາໄດ້ທັນທີ.

Title
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ກຸມພາ 2022
1 file(s) download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 12, 2022 Soukkanhya
Final_PSI Laos Biennial Report 2020 and 2021
1 file(s) download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນເມສາ 28, 2022 Soukkanhya
Lao PDR UNICEF PIN evaluation Final report.v.23
1 file(s) 5 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 17, 2022 Soukkanhya
Infographic PIN evaluation Laotian
1 file(s) 6 downloads
ເດືອນມີນາ 17, 2022 Soukkanhya
EU_UNICEF Lao_PIN-Evaluation-March_17_2022 ( Final Lao Version)
2 file(s) download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 17, 2022 Soukkanhya
Food-Fortification-Action-Plan_Eng
1 file(s) 5 downloads
Tools & Manuals ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Soukkanhya
HANSA-Nutrition-Result-Brief-3_LA
1 file(s) 3 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Soukkanhya
HANSA-Project_m2_FA_sm
1 file(s) 10 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Soukkanhya
Lao-PDR-KAP-Qalitative-Study-Executive-Summary-web
1 file(s) 1 download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Soukkanhya
Cookbook-LA-compressed
1 file(s) 2 downloads
Tools & Manuals ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Soukkanhya
Report Forum 2021 – Lao
1 file(s) 11 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 16, 2022 Soukkanhya
Nutrition Report 2021 – Lao
1 file(s) 10 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 16, 2022 Soukkanhya
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ມັງກອນ 2022
1 file(s) 9 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 14, 2022 Soukkanhya
N4G Commitment 2021
1 file(s) 3 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Soukkanhya
Outcome_Story Laos
1 file(s) 1 download
Tools & Manuals ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Soukkanhya
Outcome Story_Laos Final
1 file(s) 1 download
Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Soukkanhya
AHAN Newsletter #4 – LAO final
1 file(s) 3 downloads
Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Soukkanhya
AHAN Newsletter #3 – LAO
1 file(s) 3 downloads
Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Soukkanhya
BFMH Poster 2021
1 file(s) 2 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 28, 2022 Soukkanhya
Baby feeding cues
1 file(s) 1 download
Tools & Manuals ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Soukkanhya
Risks of bottles and pacifiers
1 file(s) 2 downloads
ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Soukkanhya
Risk of Formula milk_Short version
1 file(s) 1 download
ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Soukkanhya
Risk of Formula milk
1 file(s) 1 download
ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Soukkanhya
Nine instinctive stages
1 file(s) 1 download
ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Soukkanhya
SUN CSA Laos Annual Report 2021-Lao
1 file(s) 5 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Soukkanhya
ENUFF-learning-brief-5
1 file(s) 7 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 21, 2021 Soukkanhya
ບົດລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ທ້າຍປີກ່ຽວກັບດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2021 DCYA
1 file(s) 19 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 21, 2021 Soukkanhya
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ປະຈຳເດືອນທັນວາ 2021
1 file(s) download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 18, 2021 Soukkanhya
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ປະຈຳເດືອນພະຈິກ 2021
1 file(s) 4 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 7, 2021 Soukkanhya
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCH ໃນ ປີ 2016 – 2025
1 file(s) 3 downloads
ເດືອນທັນວາ 7, 2021 Soukkanhya
[LA] SCALING Newsletter Issue 7 – Final 2022
1 file(s) download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 1, 2021 Soukkanhya
ວິທີຄັດເລືອກ ແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນ ໂຮງໝໍຕົວແບບ
1 file(s) 8 downloads
ເດືອນພະຈິກ 26, 2021 Soukkanhya
ວິທີຄັດເລືອກ ແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນ ໂຮງໝໍຕົວແບບ
1 file(s) 1 download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 26, 2021 Soukkanhya
ບົດສະເໜີໂຮງໝໍຕົວແບບ 25112021
1 file(s) 1 download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 26, 2021 Soukkanhya
ຂັ້ນຕອນພັດທະນາ NPAN
1 file(s) 16 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Soukkanhya
ກອບແນວຄວາມຄດິ ແລະ ກອບຍຸດທະສາດ (NPAN 2021 – 2025)
1 file(s) 9 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Soukkanhya
ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອື່ນໆ NPAN 2021-2025
1 file(s) 7 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Soukkanhya
ຂະແໜງການສຶກສາ NPAN 2021-2025
1 file(s) 6 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Soukkanhya
ຂະແໜງກະສິກຳ NPAN 2021-2025
1 file(s) 10 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Soukkanhya
Infant-and-young-child-feeding-counselling-an-integrated-course
1 file(s) 6 downloads
Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 28, 2021 Soukkanhya
6_ຫຼັກການພື້ນຖານຈາກປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີຄົນເຈັບ COVID-19
1 file(s) download
Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 28, 2021 Soukkanhya
5_ເມື່ອເດັກນ້ອຍບໍ່ສະບາຍ ມາກວດທີ່ໂຮງໝໍຂອງທ່ານ
1 file(s) 2 downloads
Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 28, 2021 Soukkanhya
ເມື່ອແມ່ຍິງຖືພາທີ່ສົງໃສວ່າເປັນ COVID-19 ເຂົ້າມາເກີດລູກຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການໃນໄລຍະໂຄວິດ
1 file(s) 1 download
Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 26, 2021 Soukkanhya
2_ເມື່ອແມ່ຍິງມາໂຮງໝໍເພື່ອເກີດລູກ
1 file(s) 1 download
Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 26, 2021 Soukkanhya
RH_ຕອນທີ່ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ກຳລັງວາງແຜນຄອບຄົວ
1 file(s) download
Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 26, 2021 Soukkanhya
ເມື່ອເດັກດີມາຮັບບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ
1 file(s) download
Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 25, 2021 Soukkanhya
ການຊົມໃຊ້ບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບສຸຂະພາບ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັນນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ໃນ ເຄິ່ງປີ 2021 PPWT
1 file(s) download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 25, 2021 Soukkanhya
ການຊົມໃຊ້ບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບສຸຂະພາບ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັນນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ໃນ ເຄິ່ງປີ 2021
1 file(s) 1 download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 25, 2021 Soukkanhya
ບົດລາຍງານປະຈຳພາກພື້ນໂພສະນາການແມ່ ແລະ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່
1 file(s) 3 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 24, 2021 Soukkanhya
Violation Found_ Piture from BMS Code Monitoring_SCALING
1 file(s) download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 15, 2021 Soukkanhya
ການແນະນໍາກ່ຽວກັບ ດຳລັດວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸບປະກອນອາຫານ ສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໂດຍທ່ານ ນ. ສົມໝາຍ ຈາກອົງການແຄຣ
1 file(s) 5 downloads
Laws & Decrees ເດືອນຕຸລາ 14, 2021 Soukkanhya
NPAN 2021-2025 (Lao)
1 file(s) 15 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 12, 2021 Soukkanhya
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ SCALING
1 file(s) 11 downloads
Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 8, 2021 Soukkanhya
National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES)
1 file(s) 2 downloads
ເດືອນກັນຍາ 22, 2021 Soukkanhya
ຄູ່ມືການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງຊາຍ – ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ
1 file(s) 37 downloads
Tools & Manuals ເດືອນກັນຍາ 22, 2021 Soukkanhya
ໂຄງການ ເຊື່ອມສານວຽກງານ ໂພຊະນາການ, ນໍ້າ ແລະ ສຸຂານາໄມ
1 file(s) 14 downloads
Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກັນຍາ 22, 2021 Soulivanh
USAID Nurture – ການເສີມສ້າງສັກກະຍະພາບຂອງຊຸມຊົນໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາທີີ່ຍືນຍົງ
1 file(s) 9 downloads
Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກັນຍາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
UNICEF-WHO-BF-Counseling-Guidance-2021 (1)
1 file(s) download
Tools & Manuals ເດືອນສິງຫາ 1, 2021 Soukkanhya
ຄຳເເນະນໍາການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ຢ່າງປອດໄພ ໄລຍະການລະບາດຂອພະຍາດ COVID-19
1 file(s) 2 downloads
Tools & Manuals ເດືອນສິງຫາ 1, 2021 Soukkanhya
Breastfeeding-counselling-in-Emergencies-2021
1 file(s) download
Tools & Manuals ເດືອນກໍລະກົດ 1, 2021 Soukkanhya
ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື GALS ສະບັບປີ 2021
1 file(s) 55 downloads
Tools & Manuals ເດືອນມີນາ 21, 2021 Tukta Sonesaksith
ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື LANN ສະບັບປີ 2021
1 file(s) 50 downloads
Tools & Manuals ເດືອນມີນາ 21, 2021 Tukta Sonesaksith
ປຶ້ມຄູ່ມືກິດຈະກຳໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື LANN (ການເຊື່ອມໂຍງກະສິກຳ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ – LANN) ສະບັບປີ 2018
19 file(s) 17 downloads
Tools & Manuals ເດືອນມີນາ 21, 2021 Tukta Sonesaksith
ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂພຊະນາການແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ
1 file(s) 19 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3
1 file(s) 4 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ
1 file(s) 12 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
1 file(s) 17 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3
0 file(s) download
ເດືອນມີນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 2
1 file(s) 4 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸ ຫຼື ໂທລະໂຄ່ງ
1 file(s) 22 downloads
Tools & Manuals ເດືອນພຶດສະພາ 20, 2021 Tukta Sonesaksith
ໂຄງການສົ່ງເສີມຄອບຄົວຊາວໜຸ່ມສາມັກຄີມີໂພຊະນາການ
1 file(s) download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນເມສາ 21, 2021 Soukkanhya
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
1 file(s) 1 download
ເດືອນມີນາ 31, 2021 Tukta Sonesaksith
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
1 file(s) 5 downloads
ເດືອນມີນາ 30, 2021 Tukta Sonesaksith
AHAN Newsletter #1 (1st quarter 2020)
1 file(s) 38 downloads
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)
1 file(s) 18 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)
1 file(s) 18 downloads
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ດຳລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົ່າ
0 file(s) 0 download
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
LANN Version 2021
1 file(s) 9 downloads
ເດືອນກຸມພາ 6, 2021 Soukkanhya
GALS Version 2021
1 file(s) 1 download
Tools & Manuals ເດືອນກຸມພາ 1, 2021 Soukkanhya
LANN Version 2021
1 file(s) download
Tools & Manuals ເດືອນກຸມພາ 1, 2021 Soukkanhya
ບັນທຶກການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH
0 file(s) 0 download
ເດືອນມັງກອນ 18, 2021 Souksavath Pongsawai
ບົດນຳສະເໜີ – ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ WASH ທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ
1 file(s) download
Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 14, 2021 Tukta Sonesaksith
[LA] SCALING Newsletter Issue 5 (Final version)
1 file(s) 1 download
Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 1, 2020 Soukkanhya
Why the Code Lao 03082020
1 file(s) download
ເດືອນສິງຫາ 3, 2020 Soukkanhya
New normal for good practice in different place – Lao (13 PDF files)
13 file(s) 2 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Information Sheet About COVID-19 – LAO
1 file(s) 12 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Managing patients with suspected or confirmed COVID-19-LAO
1 file(s) 10 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
New Normal in Village/Community Practices – Lao-Eng
2 file(s) 3 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
No Gathering Series
7 file(s) 4 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Self mentoring insturction for people who travelling from another country
1 file(s) 8 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Face mask wearing, reuse, disposing and making – PPT Lao
1 file(s) 8 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 Introduction – PPT Lao
2 file(s) 14 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Homemade disinfection stuff – Lao
1 file(s) 9 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
7 Steps of hands washing poster – Lao
1 file(s) 32 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
How to wearing face mask and disposing properly – Lao
1 file(s) 3 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Test File
0 file(s) 0 download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 jipsa_editor
DIY Mask Instruction – English
1 file(s) 5 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 Symptoms and Protection. Poster-Lao
1 file(s) 5 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Should i wear mask. Poster-Lao
0 file(s) download
ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
I am pregnancy. How could i protect myself from COVID-19. Poster
1 file(s) 2 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 for Kid Booklet and Poster / Lao-English
2 file(s) 2 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
BMS Code-PM signed version
1 file(s) 42 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກ COVID-19
1 file(s) 27 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020 David Shields
COVID-19 Hand Washing Poster
1 file(s) 29 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020 Souksavath Pongsawai
ຈົດໝາຍຂ່າວ SCALING ສະບັມທີ 4, ມິຖຸນາ 2020
1 file(s) 1 download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 4, 2020 Soulivanh
2009 Decree PM: Non-Profit Associations – Lao
1 file(s) 16 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 5, 2020 Jipsa de Groot
faqs-breastfeeding-and-covid-19 rough DRAFT LAYOUT
1 file(s) download
Tools & Manuals ເດືອນເມສາ 28, 2020 Soukkanhya
ເຄັດລັບການໃສ່ຜ້າປິດປາກໂດຍ SUN CSA
1 file(s) download
Tools & Manuals ເດືອນເມສາ 24, 2020 Soukkanhya
Decree on Ethnis Affairs
1 file(s) 7 downloads
Laws & Decrees ເດືອນມີນາ 20, 2020 Soukkanhya
Well Child Care SOP-LAO 26Feb
1 file(s) download
Tools & Manuals ເດືອນກຸມພາ 26, 2020 Soukkanhya
Final report_Evaluation WASH in Schools and Garden_Jan_2020
1 file(s) download
ເດືອນມັງກອນ 24, 2020 Soukkanhya
Factsheet WBW (Lao) – FINAL
1 file(s) 1 download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 1, 2020 Soukkanhya
Decree 472 on Food and Utensils product for baby and young children
1 file(s) 5 downloads
Laws & Decrees ເດືອນທັນວາ 30, 2019 Soukkanhya
Update the Lao BMS Decreee_ SM
1 file(s) 2 downloads
Laws & Decrees ເດືອນທັນວາ 30, 2019 Soukkanhya
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
1 file(s) download
Laws & Decrees ເດືອນທັນວາ 30, 2019 Soukkanhya
BMS decree support from Unicef revised MK Lao version
1 file(s) download
Laws & Decrees ເດືອນທັນວາ 30, 2019 Soukkanhya
ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນ ກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກອ່ອນ 2020-12-25_19-00-08
1 file(s) download
Laws & Decrees ເດືອນທັນວາ 25, 2019 Soukkanhya
ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈໍາໄຕມາດ ຂອງອົງການສາກົນ ບໍລິການປະຊາຊົນ (ຕຸລາ-ທັນວາ, 2019)
1 file(s) download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 22, 2019 Soulivanh
ຈົດໝາຍຂ່າວ SCALING – ສະບັບທີ 3, ພະຈິກ 2019
1 file(s) download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 3, 2019 Soulivanh
LSISII-Survey-Findings-Report-2017
1 file(s) download
ເດືອນມີນາ 1, 2018 Soukkanhya
Fill the Nutrient Gap Lao PDR-September 2017
1 file(s) 49 downloads
ເດືອນທັນວາ 5, 2017 vanmina
2017 SUN Movement Annual Progress Report- Country Profile
1 file(s) 39 downloads
ເດືອນທັນວາ 5, 2017 vanmina
SUN CSA Laos PDR Strategy for 2016-2020
1 file(s) 11 downloads
ເດືອນທັນວາ 2, 2017 vanmina
ວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງອາຫານໂພຊະນາການ
1 file(s) 51 downloads
ເດືອນທັນວາ 1, 2017 vanmina
RDA_WASH in School (WinS) Guideline
1 file(s) download
Tools & Manuals ເດືອນພະຈິກ 6, 2017 Soukkanhya
GBC-advocacy-brief-role-midwives-nurses-protecting-promoting-breastfeeding
1 file(s) download
Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 28, 2016 Soukkanhya
SUN CSA Laos POSTER_Lao
0 file(s) 13 downloads
ເດືອນກັນຍາ 28, 2016 vanxayadmin
SUN CSA Laos Poster-Eng
1 file(s) 37 downloads
ເດືອນກັນຍາ 28, 2016 vanxayadmin
ການເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫລວດການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 5 ແຂວງ ແລະ ການສຳຫລວດສະພາວະໂພຊະນາການຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໃນທົ່ວປະເທດ ປີ 2015
0 file(s) 5 downloads
ເດືອນກັນຍາ 27, 2016 vanxayadmin
Official launch of the 2015 National Nutrition Survey results
0 file(s) 17 downloads
ເດືອນກັນຍາ 27, 2016 vanxayadmin
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂພຊະນາການ
3 file(s) 63 downloads
ເດືອນກັນຍາ 13, 2016 David Shields
FNS strategic_review_Lao_pdr_jul16
1 file(s) 1 download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2016 Soukkanhya
What is Environmental Enteric Dysfunction (EED)?
2 file(s) 36 downloads
ເດືອນມີນາ 23, 2016 David Shields
Global nutrition report
2 file(s) 43 downloads
ເດືອນມີນາ 17, 2016 David Shields
SuperKid TV spot
1 file(s) 32 downloads
ເດືອນມີນາ 13, 2016 David Shields
Super kid – ລາຍການໂທລະພາບ
1 file(s) 31 downloads
ເດືອນມີນາ 13, 2016 David Shields
Super kid ວິດີໂອການສືກສາ
1 file(s) 29 downloads
ເດືອນມີນາ 13, 2016 David Shields
SuperKid educational video
1 file(s) 27 downloads
ເດືອນມີນາ 13, 2016 David Shields
ບົດລາຍງານການເປີດໂຕກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບໃນພາກປະຕິບັດ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ: ຄວາມສຳເລັດຂອງການສ້າງເອື້ຶອຍນ້ອງແມ່ຍິງ
1 file(s) 21 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2016 David Shields
The report of launching In Practice Brief: Empowering women and Girls to Improve Nutrition: Building a Sisterhood of Success
1 file(s) 68 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2016 David Shields
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ – ອົງການ ແພຣນສາກົນ ປະຈຳ ສຳ ປ ປ ລາວ
1 file(s) 55 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2016 David Shields
The First 1,000 days of life – Plan international Laos
1 file(s) 82 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2016 David Shields
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາກທີ 02
1 file(s) 48 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Introduction of initiative using of toilet for improved household sanitation and Hygiene – World Bank and WSP, Part 02
1 file(s) 42 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ໂຄງການເສື່ອມໂຍງດ້ານການກະສິກຳ, ການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ – ອົງການແຄຣ ປະຈຳລາວ
1 file(s) 58 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
LANN Nutrition training – CARE Laos
1 file(s) 190 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາທີ 01
1 file(s) 48 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Introduction of initiative using of toilet for improved household sanitation and Hygiene – World Bank and WSP, Part 01
1 file(s) 353 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
SUN Jingle song
1 file(s) 133 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ເພັງຈິງໂກ
1 file(s) 47 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
What is nutrition?
1 file(s) 217 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ໂພຊະນາການແມ່ນຫຍັງ?
1 file(s) 74 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ
1 file(s) 56 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
The First 1,000 days of life
1 file(s) 50 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
A village Cleans Up (The total Sanitation In Lao PDR, SNV Laos)
1 file(s) 109 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
The first 1,000 Days Project – MMG and UNICEF
1 file(s) 45 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 06
1 file(s) 77 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 05
1 file(s) 76 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 04
1 file(s) 33 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 01
1 file(s) 50 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 02
1 file(s) 68 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 03
1 file(s) 69 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Agricultural and Livestock manual (Lao language)- EU
24 file(s) 277 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
SUN CSA Workshop documents on 16-17 November 2015 at New Rose hotel (Part 2. Sanitation videos).
3 file(s) 72 downloads
ເດືອນເມສາ 4, 2016 David Shields
SUN CSA Workshop documents on 16-17 November 2015 at New Rose hotel (Part 1).
4 file(s) download
ເດືອນເມສາ 4, 2016 David Shields
ບົດລາຍງານ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ
1 file(s) 72 downloads
ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
ບົດລາຍງານ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ໃນວັນທີ 30-31 ກໍລະກົດ 2015 ທີ່ ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ
1 file(s) 44 downloads
ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
SUN CSA Report of the First National Nutrition Annual Meeting July 2015
1 file(s) 113 downloads
ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
ເຄືອຂ່າຍ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີີມ ໂພຊະນາການ (SUN CSA)- Term of Reference
1 file(s) 42 downloads
ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance (SUN CSA)- Term of Reference
1 file(s) 138 downloads
ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
ບົດລາຍງານການເຝືກອົມຮົມ ໂພຊະນາການ & 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນຄັ້ງວັນທີ 16-17 ພະຈິກ 2015 ທີ່ ໂຮງແຮມ ກຸຫຼາບໃໝ່
1 file(s) 52 downloads
ເດືອນກຸມພາ 10, 2016 David Shields
Nutrition and first 1,000 days workshop report on 16-17 November 2015 at the New Rose hotel
1 file(s) 125 downloads
ເດືອນກຸມພາ 10, 2016 David Shields
ຄະນະກຳມະການ ຊັນ ຊິເອັດສ ເອ
0 file(s) 52 downloads
ເດືອນມັງກອນ 22, 2016 David Shields
SUN CSA core members
0 file(s) 63 downloads
ເດືອນມັງກອນ 22, 2016 David Shields
Nutrition SBCC Strategy_Lao
1 file(s) 3 downloads
ເດືອນທັນວາ 28, 2015 Soukkanhya
NNSPA-Lao-2016-2015
1 file(s) 1 download
ເດືອນທັນວາ 28, 2015 Soukkanhya
NNSPA-Eng-2016-2020
1 file(s) download
ເດືອນທັນວາ 28, 2015 Soukkanhya
Reports and Presentations of CSWG workshop on 11-13 Nov 2015
1 file(s) 129 downloads
ເດືອນພະຈິກ 30, 2015 David Shields
ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດນຳສະເໜີຈາກກອງປະຊຸມ ຂອງ CSWG ໃນວັນທີ 11-13 ພະຈິກ 2015
1 file(s) 61 downloads
ເດືອນພະຈິກ 30, 2015 David Shields
ສະຖານະພາບຂອງ ໂປລິໂອ ຢູ່ໃນສ ປ ປ ລາວ – ພະຈິກ 2015
1 file(s) 66 downloads
ເດືອນພະຈິກ 26, 2015 David Shields
Polio situation in Laos – Nov 2015
1 file(s) 61 downloads
ເດືອນພະຈິກ 26, 2015 David Shields
Strategy for Agriculture and Development 2011-2020
1 file(s) 1 download
ເດືອນກັນຍາ 15, 2015 Soukkanhya
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
0 file(s) 157 downloads
ເດືອນກັນຍາ 8, 2015 David Shields
ວິດີໂອກ່ຽວກັບ ການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຊຸມຊົນທີ່ດີຂື້ນ
1 file(s) 157 downloads
ເດືອນສິງຫາ 20, 2015 David Shields
Volunteering for better health in Laos (video)
1 file(s) 230 downloads
ເດືອນສິງຫາ 20, 2015 David Shields
ວິດີໂອກ່ຽວກັບການເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ
1 file(s) 100 downloads
ເດືອນສິງຫາ 18, 2015 David Shields
Video of primary health care programme
1 file(s) 212 downloads
ເດືອນສິງຫາ 18, 2015 David Shields
ບົດລາຍງານຕ່າງໆ, ໂຄງການ ນໍ້າສະອາດ ແລະ ການເຮັດສຸຂະສຶກສາໃນຂຸມຊົນ.
1 file(s) 297 downloads
ເດືອນສິງຫາ 12, 2015 David Shields
Reports and CLTS, WASH and Hygiene Programme
1 file(s) 190 downloads
ເດືອນສິງຫາ 12, 2015 David Shields
ບົດລາຍງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານ ໂພສະນາການ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
6 file(s) 305 downloads
ເດືອນສິງຫາ 6, 2015 David Shields
Nutrition, Wash, CLTS Final Reports
6 file(s) 163 downloads
ເດືອນສິງຫາ 6, 2015 David Shields
Green_External_In Practice
3 file(s) 73 downloads
ເດືອນສິງຫາ 4, 2015 David Shields
ຊໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານດ້ານ ໂພຊະນາການ ສາກົນ
5 file(s) 149 downloads
ເດືອນສິງຫາ 4, 2015 David Shields
SUN Global resources
5 file(s) 104 downloads
ເດືອນສິງຫາ 4, 2015 David Shields
Green_External_In Practice
3 file(s) 94 downloads
ເດືອນສິງຫາ 4, 2015 David Shields
The resources about complementary food ( A harn Serm Super Kid) from PSI Laos
1 file(s) 162 downloads
ເດືອນມີນາ 16, 2015 David Shields
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບອາຫານເສີມເພື່ອສຸພາບເດັກ ຈາກອົງການ PSI Laos
1 file(s) 194 downloads
ເດືອນມີນາ 16, 2015 David Shields
The resources from World Vision Laos about Nutrition status in Lao PDR
1 file(s) 214 downloads
ເດືອນມີນາ 16, 2015 David Shields
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບໂພສະນາການໃນລາວຈາກອົງການ World Vision Laos
1 file(s) 208 downloads
ເດືອນມີນາ 16, 2015 David Shields
ບົດນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
1 file(s) 144 downloads
ເດືອນມີນາ 15, 2015 David Shields
Essential Nutrition Actions (ENA) and Essential Hygiene Actions (EHA) Framework
6 file(s) 195 downloads
ເດືອນມີນາ 12, 2015 David Shields
Gender and Ethnicity in Laos presentations
1 file(s) 170 downloads
ເດືອນມີນາ 10, 2015 David Shields
Introduction to Linking Agriculture, Natural Resource and Nutrition (LANN)
0 file(s) 185 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 25, 2015 David Shields
The Basic Knowledge for Nutrition Activities Manual
0 file(s) 132 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 25, 2015 David Shields
Women’s Empowerment for Improved Community Nutrition Report
1 file(s) 290 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2015 David Shields
Handicap International Laos Poster
1 file(s) 114 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2015 David Shields
Agriculture Development Strategy to 2025 and Vision to 2030
1 file(s) 2 downloads
Laws & Decrees, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 1, 2015 Soukkanhya
SUN CSA Brochure
2 file(s) 118 downloads
ເດືອນຕຸລາ 24, 2014 Vila
Food Nutrition Fact
1 file(s) 1 download
ເດືອນຕຸລາ 6, 2014 David Shields
Training manual
1 file(s) 1 download
ເດືອນຕຸລາ 6, 2014 David Shields
Research on Children Food
1 file(s) 2 downloads
ເດືອນຕຸລາ 3, 2014 David Shields
Lao-Operational Guidance on IYCF During Covid FINAL Ver1
2 file(s) download
ເດືອນມັງກອນ 28, 2013 Soukkanhya
Lao-Operational Guidance on IYCF During Covid FINAL
1 file(s) download
Tools & Manuals ເດືອນມັງກອນ 23, 2013 Soukkanhya
National_Nutrition_Strategy_and_Plan_of_Action_2011-2015
1 file(s) download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 26, 2009 Soukkanhya
2000_Policy Primary Health Care
1 file(s) download
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 1, 2000 Soukkanhya