ເອກະສານ

ສຳລັບພາກເອກະສານຢູ່ໃນຄັງຂໍ້ມູນຂອງ SUN CSA ທີ່ເປັນແຫຼ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນໄດ້ແຍກເປັນຫຼາຍ ‘ໝວດໝູ່’ (ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ), ‘ຂະແໜງການ’ (ຫົວຂໍ້), ແລະ ‘ໂຄງການ’ ເພື່ອງ່າຍຕໍ່ການຄົ້ນຫາ. ເລືອກປຸ່ມ ໂຄງການ ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ຫຼື ໄປທີ່ໜ້າ ຂະແໜງການ ແລະ ໝວດໝູ່ ຢູ່ເບື້ອງຂວາມື. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຄົ້ນຫາ ຫຼື ຄັດກອງສື່ສິ່ງພິມທັງໝົດ, ແມ່ນໃຫ້ກັບຄືນໄປໜ້າ ເອກະສານ ຜ່ານປຸ່ມທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມລົງໃນຄັງຂໍ້ມູນນີ້ ຫຼື ຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຊອກໄດ້ຈາກຄັງຂໍ້ມູນນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານທາງ ອີເມລ໌.

ຖ້າຕ້ອງການເຂົ້າເບິ່ງ, ຄົ້ນຫາ ແລະ ຄັດກອງເອກະສານທັງໝົດ ທ່ານສາມາດຄລິກປຸ່ມສະເພາະທີ່ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ ຫຼື ເລືອກຕົງເລືອກອື່ນເພື່ອເບິ່ງວີດີໂອ ຫຼື ຮູບພາບ. 

ຖ້າທ່ານມີຂໍມູນທີ່ຕ້ອງການເອົາລົງໃນຄັງຂໍ້ມູນນີ້ ຫຼື ຂໍ້ສະເໜີເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານ ອີເມລ໌.

ກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດ

ປະກອບມີດຳລັດທັງໝົດຈາກລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ, ລວມເຖິງກົດໝາຍສາກົນ.

ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

ປະກອບມີຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງໂພສ໌ເຕີ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການອະທິບານກິດຈະກຳ.

ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ

ປະກອບມີບົດລາຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດ, ນະ ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຫຼື ດຳລັດ. ໃນນີ້ຈະລວມເຖິງບົດລາຍງານລະດັບສາກົນ, ພາກພື້ນ, ລະ ດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ປະກອບມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທັງໝົດຂອງລາວ ແລະ ສາກົນ, ທັງຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງລາວ (ລັດຖະບານ, ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPAs) ແລະ ອື່ນໆ, ອົງການສາກົນ (ລວມເຖິງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ, ອົງ ການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື INGOs ແລະ ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະໂຍ ບາຍອື່ນໆ).

ເອກະສານທັງໝົດ

ຄົ້ນຫາເອກະສານທັງໝົດຢູ່ຄັງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາດ້ານລຸ່ມ. ປ້ອນຄຳສັບຫຼັກໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ລົງໃນຫ້ອງຄົ້ນຫາເພື່ອສະແດງລາຍການທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາໄດ້ທັນທີ.

Title
Report_Barriers to Accessing Nutrition Services at Community Level_Lao
0 file(s) download
Agriculture, Health, ການສຶກສາ, ເສດຖະກິດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 27, 2023 Soukkanhya
Policy Brief_Barriers to Accessing Nutrition Services at Community Level_Lao
1 file(s) 4 downloads
Agriculture, Gender, Health, ເສດຖະກິດ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 27, 2023 Soukkanhya
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 3. November 2022
1 file(s) 2 downloads
Agriculture, Health, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 23, 2023 Soukkanhya
WFP-Laos_Fill_The_Nutrient_Gap _Report_2017
1 file(s) download
Agriculture, Health, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 23, 2023 Soukkanhya
WFP-Laos_Fill_The_Nutrient_Gap _Report_2022
1 file(s) 2 downloads
Agriculture, Health, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 23, 2023 Soukkanhya
WFP-Laos-Farmer-Nutrition-School-Household_Impact-Survey-2020
1 file(s) 1 download
Agriculture, Health, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 23, 2023 Soukkanhya
Policy Brief_Economic Consequences of Malnutrition Lao PDR_Lao
1 file(s) 1 download
Health, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 22, 2023 Soukkanhya
AHAN Newsletter #6 – online version LAO
1 file(s) 3 downloads
COVID-19, Gender, Health, WASH ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 16, 2023 Soukkanhya
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 2. October 2022
1 file(s) download
Agriculture, ເສດຖະກິດ, Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 15, 2023 Soukkanhya
WFP Lao PDR Remote Household Food Security Survey Brief – 1. September 2022
1 file(s) download
Agriculture, ເສດຖະກິດ, Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 15, 2023 Soukkanhya
ບົດລາຍງານປະຈ າປີ 2022 ຂອງ SUN CSA ລາວ
1 file(s) 9 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 14, 2023 Soukkanhya
ແຜ່ນພັບ (Brochure) ແຜນຍຸທະສາດຂອງ SUN CSA ລາວ
1 file(s) 2 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເດືອນກຸມພາ 3, 2023 Soukkanhya
National Plan of Action on Mother and Children Short Infographics (ENG) (Infographics)
1 file(s) 5 downloads
Health ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 17, 2023 Soukkanhya
The National Plan of Action on Mothers and Children 2021–2025 (Brochure)
2 file(s) 1 download
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 17, 2023 Soukkanhya
ແຜນດຳເນີນງານແຫ່ງຊາດເພື່ອແມ່ ແລະ ເດັກ 5 ປີ ຄັ້ງທີ III 2021-2025
1 file(s) 3 downloads
Health, ການສຶກສາ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 17, 2023 Soukkanhya
ການປະເມີນໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳແມ່ ປີ 2022
1 file(s) 1 download
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 9, 2023 Soukkanhya
ໂຮງໝໍມາເຣຍເຕເລຊາ ແຂວງວຽງຈັນ – ໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳ ນົມນົ ແມ່ ປີ 2022
1 file(s) download
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 9, 2023 Soukkanhya
ໂຮງໝໍຊຽງຂວາງ – ໂຮງໝໍຕົວແບບສົ່ງເສີມການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ປີ 2022
1 file(s) download
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 9, 2023 Soukkanhya
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຊ່ວງໄລຍະເດືອນມັງກອນ-ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ແລະ ແຜນກິດຈະກຳໂຄງການ ເດືອນກໍລະກົດ-ທັນວາ 2022
1 file(s) 18 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 21, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-12
1 file(s) 5 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-13
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-11
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-10
1 file(s) download
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-09
1 file(s) download
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-08
1 file(s) download
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-07
1 file(s) download
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-06
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-05
1 file(s) download
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-04
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-03
1 file(s) download
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-02
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Infographic Flipchart A4-01
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Family Planning
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
04. ຂັ້ນຕອນການໃຊ້ເຄື່ອງດູດສູນຍາກາດດ້ວຍມື (MVA)
1 file(s) 1 download
Health ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
03. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຢາ ແລະ ເຄື່ອງມືສຳລັບການຫຼຸລູກທີ່ບໍ່ປອດໄພ
1 file(s) 5 downloads
Health Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
02. ຄູ່ມືການນຳໃຊ້ຢາ Miso ສຳລັບ Clinic
1 file(s) 4 downloads
Health Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
01. ຄູ່ມື ສຳລັບແພດ ກ່ຽວກັບການຫຼຸລູກທີ່ບໍ່ປອດໄພ
1 file(s) 4 downloads
Health Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Guideline Unsafe Abortion in Laos PDR-01 (Lao)
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_8
1 file(s) 1 download
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_7
1 file(s) 1 download
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_6
1 file(s) 1 download
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_5
1 file(s) 1 download
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_4
1 file(s) 1 download
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_3
1 file(s) 1 download
WASH Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_2
1 file(s) 1 download
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
Medical Eligibility Criteria Wheel_1
1 file(s) 1 download
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 6, 2022 Soukkanhya
04. ເຄື່ອງມືກັນຕອງການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Soukkanhya
03. ການປ້ອງການກັນຕິດເຊື້ອຂອງອຸປະກອນ ໃນການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Soukkanhya
02. ບັດຕິດຕາມການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ
1 file(s) 2 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Soukkanhya
01. ຂັ້ນຕອນການໃສ່ຫ່ວງອານາໄມ ແລະ ການ ເອົາອອກ
1 file(s) 2 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Soukkanhya
02. ໃບນັດສັກຢາ OK
1 file(s) 2 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Soukkanhya
01. ຂໍ້ແນ່ະນຳສຳລັບຜູ້ສະໜອງ OK
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Soukkanhya
05. ການໃຊ້ຢາ Mife and Miso
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Soukkanhya
04. ໃບຕິດຕາມອາການ
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Soukkanhya
03. ຂໍ້ແນ່ະນຳຂະໜາດຢາ Ace Miso
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Soukkanhya
02. ຄູ່ມືການໃຊ້ຢາ Ace Miso
1 file(s) 5 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Soukkanhya
01. 8 ຂັ້ນຕອນແນ່ະນຳການໃຊ້ຢາ Ace Miso
1 file(s) 1 download
Health Tools & Manuals ເດືອນພະຈິກ 28, 2022 Soukkanhya
ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN): ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ
1 file(s) 14 downloads
Gender ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 23, 2022 Soukkanhya
ແຜ່ນພັບວຽກງານການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່ໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ
1 file(s) 7 downloads
Health Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 24, 2022 Soukkanhya
WASH presentation dissemination event Lao 27.01.2022
1 file(s) 20 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນກັນຍາ 2, 2022 Soukkanhya
LSS PPT for Dissemination Workshop 15.2.2022
1 file(s) 7 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນກັນຍາ 2, 2022 Soukkanhya
SBCC PPT for the Dissemination Workshop 06.12.2021
2 file(s) 9 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນກັນຍາ 2, 2022 Soukkanhya
LSS PPT for Dissemination Workshop 06.12.2021
1 file(s) 7 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນກັນຍາ 2, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING SBCC English 14.02.2022
1 file(s) 7 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນກັນຍາ 2, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING Mentorship English 09.02.2022
1 file(s) 7 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນກັນຍາ 2, 2022 Soukkanhya
SCALING Mentorship Lao 03.02.2022
1 file(s) 8 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Soukkanhya
COMMUNITY ACCOUNTABILITY PPT Lao 11.02.2022
1 file(s) 9 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Soukkanhya
Dissemination Workshop-Gender Lao 21.12.2021
1 file(s) 9 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING WASH Infastructure Lao 08.02.2022
1 file(s) 11 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING Nutrition Governance Lao 08.02.2022
1 file(s) 5 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING LSS Lao 26.04.2022
1 file(s) 5 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING WWR-GER Lao 08.02.2022
1 file(s) 5 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING VSLA Lao 08.02.2022
1 file(s) 7 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Soukkanhya
05 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ
1 file(s) 4 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Soukkanhya
04 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ
1 file(s) 4 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Soukkanhya
03 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 22, 2022 Soukkanhya
02 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ.mp3
1 file(s) 8 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
01 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ.mp3
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
05 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-9 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
1 file(s) 4 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
04 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
03 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-9 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
02 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
1 file(s) 9 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
01 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາອາຄ່າຈີ່ຈໍ້
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
05 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
1 file(s) 2 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
04 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
1 file(s) 2 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
03 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
1 file(s) 2 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
02 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
01 Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາມົ້ງ
2 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
05 – Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
04 -Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
03 – Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
02 – Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
01 – Mini dra ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາຕະລ່ຽງ
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
Case Study SCALING Community Accountability Lao 14.02.2022
1 file(s) 5 downloads
Gender, Health, WASH ເດືອນສິງຫາ 18, 2022 Soukkanhya
01 Mini drama ສະປອດໂຄວິດ-19 ພາສາລາວ
1 file(s) 8 downloads
COVID-19 ເດືອນສິງຫາ 15, 2022 Soukkanhya
ບົດລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ ຊ່ວງໄລຍະເດືອນມັງກອນ-ເດືອນມິຖຸນາ 2022 ແລະ ແຜນກິດຈະກຳໂຄງການ ເດືອນກໍລະກົດ-ທັນວາ 2022
1 file(s) download
Health ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2022 Soukkanhya
brochure_breastfeeding
1 file(s) 6 downloads
Health ເດືອນກໍລະກົດ 4, 2022 Soukkanhya
Food Flag
1 file(s) 9 downloads
Health ເດືອນກໍລະກົດ 1, 2022 Soukkanhya
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ພຶດສະພາ 2022
2 file(s) 12 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 21, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_Women cards
1 file(s) 19 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_men cards
1 file(s) 12 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_A1 01
1 file(s) 13 downloads
Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_A0 01
1 file(s) 15 downloads
Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_21
1 file(s) 10 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_16 final
1 file(s) 12 downloads
Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_13
1 file(s) 19 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_11v25
1 file(s) 12 downloads
Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_10
1 file(s) 15 downloads
Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_09
1 file(s) 8 downloads
Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_08 Final
1 file(s) 11 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_06 final.pdf
1 file(s) 8 downloads
Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_05 Final 18p
1 file(s) 8 downloads
Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
LANN Annex_03 STPP
1 file(s) 9 downloads
Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 8, 2022 Soukkanhya
ANRCB_Newsletter_Issue_2_LAO
1 file(s) 12 downloads
Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 2, 2022 Soukkanhya
AHAN Newsletter #5 – LAO online
1 file(s) 22 downloads
Agriculture, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 27, 2022 Soukkanhya
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ເມສາ 2022
1 file(s) 10 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 19, 2022 Soukkanhya
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ມີນາ 2022
1 file(s) 15 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 18, 2022 Soukkanhya
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ກຸມພາ 2022
1 file(s) 10 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 12, 2022 Soukkanhya
Final_PSI Laos Biennial Report 2020 and 2021
1 file(s) 5 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນເມສາ 28, 2022 Soukkanhya
Lao PDR UNICEF PIN evaluation Final report.v.23
1 file(s) 12 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 17, 2022 Soukkanhya
Infographic PIN evaluation Laotian
1 file(s) 11 downloads
Health, WASH ເດືອນມີນາ 17, 2022 Soukkanhya
EU_UNICEF Lao_PIN-Evaluation-March_17_2022 ( Final Lao Version)
2 file(s) 7 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມີນາ 17, 2022 Soukkanhya
Food-Fortification-Action-Plan_Eng
1 file(s) 11 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Soukkanhya
HANSA-Nutrition-Result-Brief-3_LA
1 file(s) 10 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Soukkanhya
HANSA-Project_m2_FA_sm
1 file(s) 21 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Soukkanhya
Lao-PDR-KAP-Qalitative-Study-Executive-Summary-web
1 file(s) 6 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Soukkanhya
Cookbook-LA-compressed
1 file(s) 6 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນກຸມພາ 21, 2022 Soukkanhya
Report Forum 2021 – Lao
1 file(s) 28 downloads
Health, WASH ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 16, 2022 Soukkanhya
Nutrition Report 2021 – Lao
1 file(s) 20 downloads
Agriculture, Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 16, 2022 Soukkanhya
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ລາວ ເດືອນ ມັງກອນ 2022
1 file(s) 22 downloads
Agriculture, COVID-19, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 14, 2022 Soukkanhya
N4G Commitment 2021
1 file(s) 9 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Soukkanhya
Outcome_Story Laos
1 file(s) 6 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Soukkanhya
Outcome Story_Laos Final
1 file(s) 8 downloads
Health Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Soukkanhya
AHAN Newsletter #4 – LAO final
1 file(s) 15 downloads
Agriculture, COVID-19, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Soukkanhya
AHAN Newsletter #3 – LAO
1 file(s) 12 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 11, 2022 Soukkanhya
BFMH Poster 2021
1 file(s) 9 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 28, 2022 Soukkanhya
Baby feeding cues
1 file(s) 6 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Soukkanhya
Risks of bottles and pacifiers
1 file(s) 5 downloads
Health ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Soukkanhya
Risk of Formula milk_Short version
1 file(s) 3 downloads
Health ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Soukkanhya
Risk of Formula milk
1 file(s) 3 downloads
Health ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Soukkanhya
Nine instinctive stages
1 file(s) 3 downloads
Health ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Soukkanhya
SUN CSA Laos Annual Report 2021-Lao
1 file(s) 19 downloads
Agriculture, Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 25, 2022 Soukkanhya
ENUFF-learning-brief-5
1 file(s) 16 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 21, 2021 Soukkanhya
ບົດລາຍງານໂດຍຫຍໍ້ທ້າຍປີກ່ຽວກັບດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2021 DCYA
1 file(s) 28 downloads
Agriculture, Health, WASH ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 21, 2021 Soukkanhya
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ປະຈຳເດືອນທັນວາ 2021
1 file(s) 9 downloads
Agriculture, COVID-19, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 18, 2021 Soukkanhya
ຈົດໝາຍຂ່າວ SUN CSA ປະຈຳເດືອນພະຈິກ 2021
1 file(s) 13 downloads
Agriculture, COVID-19, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 7, 2021 Soukkanhya
ຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດຂອງ RMNCH ໃນ ປີ 2016 – 2025
1 file(s) 13 downloads
Health ເດືອນທັນວາ 7, 2021 Soukkanhya
[LA] SCALING Newsletter Issue 7 – Final 2022
1 file(s) 5 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 1, 2021 Soukkanhya
ວິທີຄັດເລືອກ ແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນ ໂຮງໝໍຕົວແບບ
1 file(s) 17 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 26, 2021 Soukkanhya
ວິທີຄັດເລືອກ ແລະ ຜົນຂອງການປະເມີນ ໂຮງໝໍຕົວແບບ
1 file(s) 4 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 26, 2021 Soukkanhya
ບົດສະເໜີໂຮງໝໍຕົວແບບ 25112021
1 file(s) 7 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 26, 2021 Soukkanhya
ຂັ້ນຕອນພັດທະນາ NPAN
1 file(s) 25 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Soukkanhya
ກອບແນວຄວາມຄດິ ແລະ ກອບຍຸດທະສາດ (NPAN 2021 – 2025)
1 file(s) 19 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Soukkanhya
ຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອື່ນໆ NPAN 2021-2025
1 file(s) 16 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Soukkanhya
ຂະແໜງການສຶກສາ NPAN 2021-2025
1 file(s) 19 downloads
Agriculture, COVID-19, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Soukkanhya
ຂະແໜງກະສິກຳ NPAN 2021-2025
1 file(s) 37 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 9, 2021 Soukkanhya
Infant-and-young-child-feeding-counselling-an-integrated-course
1 file(s) 10 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 28, 2021 Soukkanhya
6_ຫຼັກການພື້ນຖານຈາກປຶ້ມຄູ່ມືການຄຸ້ມຄອງກໍລະນີຄົນເຈັບ COVID-19
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 28, 2021 Soukkanhya
5_ເມື່ອເດັກນ້ອຍບໍ່ສະບາຍ ມາກວດທີ່ໂຮງໝໍຂອງທ່ານ
1 file(s) 6 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 28, 2021 Soukkanhya
ເມື່ອແມ່ຍິງຖືພາທີ່ສົງໃສວ່າເປັນ COVID-19 ເຂົ້າມາເກີດລູກຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການໃນໄລຍະໂຄວິດ
1 file(s) 5 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 26, 2021 Soukkanhya
2_ເມື່ອແມ່ຍິງມາໂຮງໝໍເພື່ອເກີດລູກ
1 file(s) 5 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 26, 2021 Soukkanhya
RH_ຕອນທີ່ແມ່ຍິງຖືພາທີ່ກຳລັງວາງແຜນຄອບຄົວ
1 file(s) 5 downloads
Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 26, 2021 Soukkanhya
ເມື່ອເດັກດີມາຮັບບໍລິການວັກຊີນກັນພະຍາດຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການສາທາລະນະສຸກ
1 file(s) 4 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 25, 2021 Soukkanhya
ການຊົມໃຊ້ບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບສຸຂະພາບ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັນນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ໃນ ເຄິ່ງປີ 2021 PPWT
1 file(s) 8 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 25, 2021 Soukkanhya
ການຊົມໃຊ້ບໍລິການສຸຂະພາບທີ່ຈຳເປັນສຳລັບສຸຂະພາບ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັນນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ໃນ ເຄິ່ງປີ 2021
1 file(s) 7 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 25, 2021 Soukkanhya
ບົດລາຍງານປະຈຳພາກພື້ນໂພສະນາການແມ່ ແລະ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່
1 file(s) 14 downloads
Health, WASH ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 24, 2021 Soukkanhya
Violation Found_ Piture from BMS Code Monitoring_SCALING
1 file(s) 4 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 15, 2021 Soukkanhya
ການແນະນໍາກ່ຽວກັບ ດຳລັດວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸບປະກອນອາຫານ ສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ໂດຍທ່ານ ນ. ສົມໝາຍ ຈາກອົງການແຄຣ
1 file(s) 11 downloads
Health Laws & Decrees ເດືອນຕຸລາ 14, 2021 Soukkanhya
NPAN 2021-2025 (Lao)
1 file(s) 49 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 12, 2021 Soukkanhya
ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ SCALING
1 file(s) 18 downloads
Gender Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 8, 2021 Soukkanhya
National Growth and Poverty Eradication Strategy (NGPES)
1 file(s) 8 downloads
Health, ການສຶກສາ ເດືອນກັນຍາ 22, 2021 Soukkanhya
ຄູ່ມືການເຊື່ອມທັດສະນະບົດບາດຍິງຊາຍ – ເຂົ້າໃນການວາງແຜນພັດທະນາ
1 file(s) 48 downloads
Agriculture, Gender Tools & Manuals ເດືອນກັນຍາ 22, 2021 Soukkanhya
ໂຄງການ ເຊື່ອມສານວຽກງານ ໂພຊະນາການ, ນໍ້າ ແລະ ສຸຂານາໄມ
1 file(s) 28 downloads
Health, WASH Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກັນຍາ 22, 2021 Soulivanh
USAID Nurture – ການເສີມສ້າງສັກກະຍະພາບຂອງຊຸມຊົນໃນການປ່ຽນແປງພຶດຕິກໍາທີີ່ຍືນຍົງ
1 file(s) 16 downloads
Health, WASH Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກັນຍາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
UNICEF-WHO-BF-Counseling-Guidance-2021 (1)
1 file(s) 3 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນສິງຫາ 1, 2021 Soukkanhya
ຄຳເເນະນໍາການໃຫ້ບໍລິການສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ, ແມ່, ເດັກເກີດໃໝ່, ເດັກນ້ອຍ ແລະ ໄວໜຸ່ມ (RMNCAH) ຢ່າງປອດໄພ ໄລຍະການລະບາດຂອພະຍາດ COVID-19
1 file(s) 7 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນສິງຫາ 1, 2021 Soukkanhya
Breastfeeding-counselling-in-Emergencies-2021
1 file(s) 5 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນກໍລະກົດ 1, 2021 Soukkanhya
ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື GALS ສະບັບປີ 2021
1 file(s) 60 downloads
Gender Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 21, 2021 Tukta Sonesaksith
ປຶ້ມຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື LANN ສະບັບປີ 2021
1 file(s) 60 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 21, 2021 Tukta Sonesaksith
ປຶ້ມຄູ່ມືກິດຈະກຳໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ຊຸມຊົນ ໂດຍນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື LANN (ການເຊື່ອມໂຍງກະສິກຳ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ – LANN) ສະບັບປີ 2018
19 file(s) 31 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH Tools & Manuals ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 21, 2021 Tukta Sonesaksith
ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ໂພຊະນາການແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າສ່ວນນ້ອຍຢູ່ພາກໃຕ້ຂອງ ສປປ ລາວ
1 file(s) 27 downloads
Agriculture, Gender, Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3
1 file(s) 12 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ
1 file(s) 20 downloads
Agriculture, Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ບົດລາຍງານວິເຄາະທາງດ້ານບົດບາດຍິງຊາຍ
1 file(s) 26 downloads
Gender, Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 3
0 file(s) download
Agriculture, Gender, Health, WASH ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN ສະບັບທີ 2
1 file(s) 11 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2021 Tukta Sonesaksith
ຄູ່ມືແນະນຳການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະກອບລາຍການວິທະຍຸ ຫຼື ໂທລະໂຄ່ງ
1 file(s) 28 downloads
COVID-19, Health Tools & Manuals ເດືອນພຶດສະພາ 20, 2021 Tukta Sonesaksith
ໂຄງການສົ່ງເສີມຄອບຄົວຊາວໜຸ່ມສາມັກຄີມີໂພຊະນາການ
1 file(s) 8 downloads
Agriculture, Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນເມສາ 21, 2021 Soukkanhya
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
1 file(s) 7 downloads
ເດືອນມີນາ 31, 2021 Tukta Sonesaksith
ຍຸດທະສາດ SUN CSA 2021-2025
1 file(s) 7 downloads
ເດືອນມີນາ 30, 2021 Tukta Sonesaksith
AHAN Newsletter #1 (1st quarter 2020)
1 file(s) 58 downloads
Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)
1 file(s) 28 downloads
Agriculture, Gender, Health, WASH, ການສຶກສາ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)
1 file(s) 37 downloads
Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ດຳລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົ່າ
0 file(s) 0 download
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
LANN Version 2021
1 file(s) 23 downloads
Agriculture, Health Tools & Manuals ເດືອນກຸມພາ 6, 2021 Soukkanhya
GALS Version 2021
1 file(s) 4 downloads
Gender Tools & Manuals ເດືອນກຸມພາ 1, 2021 Soukkanhya
LANN Version 2021
1 file(s) 7 downloads
Agriculture Tools & Manuals ເດືອນກຸມພາ 1, 2021 Soukkanhya
ບັນທຶກການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH
0 file(s) 0 download
WASH ເດືອນມັງກອນ 18, 2021 Souksavath Pongsawai
ບົດນຳສະເໜີ – ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ WASH ທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ
1 file(s) download
WASH Tools & Manuals, ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 14, 2021 Tukta Sonesaksith
[LA] SCALING Newsletter Issue 5 (Final version)
1 file(s) 6 downloads
Health, WASH Tools & Manuals ເດືອນທັນວາ 1, 2020 Soukkanhya
ຄວາມເຂົ້າໃຈຕໍ່ກັບພຶດຕິກຳການກິນອາຫານ ແລະ ການປ້ອນອາຫານທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ ແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນກຸ່ມຊົນເຜົ່າຢູ່ສ່ວນນ້ອຍ ອົງການສຸພະນິມິດສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ
1 file(s) download
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນຕຸລາ 6, 2020 Soukkanhya
Why the Code Lao 03082020
1 file(s) 2 downloads
Health ເດືອນສິງຫາ 3, 2020 Soukkanhya
New normal for good practice in different place – Lao (13 PDF files)
13 file(s) 4 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Information Sheet About COVID-19 – LAO
1 file(s) 18 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Managing patients with suspected or confirmed COVID-19-LAO
1 file(s) 16 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
New Normal in Village/Community Practices – Lao-Eng
2 file(s) 5 downloads
ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
No Gathering Series
7 file(s) 10 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Self mentoring insturction for people who travelling from another country
1 file(s) 13 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Face mask wearing, reuse, disposing and making – PPT Lao
1 file(s) 14 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 Introduction – PPT Lao
2 file(s) 24 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Homemade disinfection stuff – Lao
1 file(s) 15 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
7 Steps of hands washing poster – Lao
1 file(s) 50 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
How to wearing face mask and disposing properly – Lao
1 file(s) 9 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Test File
0 file(s) 0 download
ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 jipsa_editor
DIY Mask Instruction – English
1 file(s) 11 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 Symptoms and Protection. Poster-Lao
1 file(s) 11 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Should i wear mask. Poster-Lao
0 file(s) download
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
I am pregnancy. How could i protect myself from COVID-19. Poster
1 file(s) 8 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 for Kid Booklet and Poster / Lao-English
2 file(s) 8 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
BMS Code-PM signed version
1 file(s) 63 downloads
Health Laws & Decrees ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020 Tukta Sonesaksith
ໂພສ໌ເຕີວິທີປ້ອງກັນຕົນເອງຈາກ COVID-19
1 file(s) 37 downloads
COVID-19, Health Tools & Manuals ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020 David Shields
COVID-19 Hand Washing Poster
1 file(s) 41 downloads
COVID-19 Tools & Manuals ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020 Souksavath Pongsawai
ຈົດໝາຍຂ່າວ SCALING ສະບັມທີ 4, ມິຖຸນາ 2020
1 file(s) 8 downloads
COVID-19, Gender, Health, WASH ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 4, 2020 Soulivanh
2009 Decree PM: Non-Profit Associations – Lao
1 file(s) 29 downloads
Laws & Decrees ເດືອນພຶດສະພາ 5, 2020 Jipsa de Groot
faqs-breastfeeding-and-covid-19 rough DRAFT LAYOUT
1 file(s) 8 downloads
COVID-19, Health, WASH Tools & Manuals ເດືອນເມສາ 28, 2020 Soukkanhya
ເຄັດລັບການໃສ່ຜ້າປິດປາກໂດຍ SUN CSA
1 file(s) 2 downloads
Tools & Manuals ເດືອນເມສາ 24, 2020 Soukkanhya
Decree on Ethnis Affairs
1 file(s) 21 downloads
Gender, ການສຶກສາ Laws & Decrees ເດືອນມີນາ 20, 2020 Soukkanhya
Well Child Care SOP-LAO 26Feb
1 file(s) 6 downloads
Health, WASH Tools & Manuals ເດືອນກຸມພາ 26, 2020 Soukkanhya
ການວິເຄາະຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າດ້ານໂພຊະນາການ (NSVCA) ສຳລັບ ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN)
1 file(s) 3 downloads
Agriculture, ເສດຖະກິດ ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກຸມພາ 11, 2020 Soukkanhya
Final report_Evaluation WASH in Schools and Garden_Jan_2020
1 file(s) 3 downloads
WASH ເດືອນມັງກອນ 24, 2020 Soukkanhya
Factsheet WBW (Lao) – FINAL
1 file(s) 6 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນມັງກອນ 1, 2020 Soukkanhya
Decree 472 on Food and Utensils product for baby and young children
1 file(s) 18 downloads
Health, WASH Laws & Decrees ເດືອນທັນວາ 30, 2019 Soukkanhya
Update the Lao BMS Decreee_ SM
1 file(s) 5 downloads
Laws & Decrees ເດືອນທັນວາ 30, 2019 Soukkanhya
ດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ
1 file(s) 4 downloads
Health Laws & Decrees ເດືອນທັນວາ 30, 2019 Soukkanhya
BMS decree support from Unicef revised MK Lao version
1 file(s) 3 downloads
Laws & Decrees ເດືອນທັນວາ 30, 2019 Soukkanhya
ຄຳແນະນຳການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດຳລັດວ່າດ້ວຍ ຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນ ກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ເດັກອ່ອນ 2020-12-25_19-00-08
1 file(s) 4 downloads
Health Laws & Decrees ເດືອນທັນວາ 25, 2019 Soukkanhya
ຈົດໝາຍຂ່າວປະຈໍາໄຕມາດ ຂອງອົງການສາກົນ ບໍລິການປະຊາຊົນ (ຕຸລາ-ທັນວາ, 2019)
1 file(s) 5 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 22, 2019 Soulivanh
ຈົດໝາຍຂ່າວ SCALING – ສະບັບທີ 3, ພະຈິກ 2019
1 file(s) 6 downloads
Gender, Health, WASH ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພະຈິກ 3, 2019 Soulivanh
LSISII-Survey-Findings-Report-2017
1 file(s) 13 downloads
ການສຶກສາ, Gender ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 1, 2018 Soukkanhya
Fill the Nutrient Gap Lao PDR-September 2017
1 file(s) 76 downloads
Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 5, 2017 vanmina
2017 SUN Movement Annual Progress Report- Country Profile
1 file(s) 59 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 5, 2017 vanmina
SUN CSA Laos PDR Strategy for 2016-2020
1 file(s) 18 downloads
Health ເດືອນທັນວາ 2, 2017 vanmina
ວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງອາຫານໂພຊະນາການ
1 file(s) 73 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນທັນວາ 1, 2017 vanmina
RDA_WASH in School (WinS) Guideline
1 file(s) 2 downloads
Tools & Manuals ເດືອນພະຈິກ 6, 2017 Soukkanhya
GBC-advocacy-brief-role-midwives-nurses-protecting-promoting-breastfeeding
1 file(s) 4 downloads
Health Tools & Manuals ເດືອນຕຸລາ 28, 2016 Soukkanhya
SUN CSA Laos POSTER_Lao
0 file(s) 13 downloads
ເດືອນກັນຍາ 28, 2016 vanxayadmin
SUN CSA Laos Poster-Eng
1 file(s) 59 downloads
Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ ເດືອນກັນຍາ 28, 2016 vanxayadmin
ການເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫລວດການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 5 ແຂວງ ແລະ ການສຳຫລວດສະພາວະໂພຊະນາການຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໃນທົ່ວປະເທດ ປີ 2015
0 file(s) 5 downloads
ເດືອນກັນຍາ 27, 2016 vanxayadmin
Official launch of the 2015 National Nutrition Survey results
0 file(s) 17 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກັນຍາ 27, 2016 vanxayadmin
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂພຊະນາການ
3 file(s) 102 downloads
ເດືອນກັນຍາ 13, 2016 David Shields
FNS strategic_review_Lao_pdr_jul16
1 file(s) 7 downloads
Agriculture, Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນກໍລະກົດ 22, 2016 Soukkanhya
What is Environmental Enteric Dysfunction (EED)?
2 file(s) 73 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 23, 2016 David Shields
Global nutrition report
2 file(s) 99 downloads
ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 17, 2016 David Shields
SuperKid TV spot
1 file(s) 50 downloads
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 13, 2016 David Shields
Super kid – ລາຍການໂທລະພາບ
1 file(s) 84 downloads
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 13, 2016 David Shields
Super kid ວິດີໂອການສືກສາ
1 file(s) 87 downloads
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 13, 2016 David Shields
SuperKid educational video
1 file(s) 46 downloads
​ເດືອນ​ມິ​ຖຸ​ນາ 13, 2016 David Shields
ບົດລາຍງານການເປີດໂຕກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບໃນພາກປະຕິບັດ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ: ຄວາມສຳເລັດຂອງການສ້າງເອື້ຶອຍນ້ອງແມ່ຍິງ
1 file(s) 34 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2016 David Shields
The report of launching In Practice Brief: Empowering women and Girls to Improve Nutrition: Building a Sisterhood of Success
1 file(s) 97 downloads
Gender, Health ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2016 David Shields
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ – ອົງການ ແພຣນສາກົນ ປະຈຳ ສຳ ປ ປ ລາວ
1 file(s) 74 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2016 David Shields
The First 1,000 days of life – Plan international Laos
1 file(s) 112 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2016 David Shields
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາກທີ 02
1 file(s) 67 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Introduction of initiative using of toilet for improved household sanitation and Hygiene – World Bank and WSP, Part 02
1 file(s) 59 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ໂຄງການເສື່ອມໂຍງດ້ານການກະສິກຳ, ການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ – ອົງການແຄຣ ປະຈຳລາວ
1 file(s) 83 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
LANN Nutrition training – CARE Laos
1 file(s) 216 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາທີ 01
1 file(s) 74 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Introduction of initiative using of toilet for improved household sanitation and Hygiene – World Bank and WSP, Part 01
1 file(s) 378 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
SUN Jingle song
1 file(s) 155 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ເພັງຈິງໂກ
1 file(s) 74 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
What is nutrition?
1 file(s) 236 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ໂພຊະນາການແມ່ນຫຍັງ?
1 file(s) 92 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ
1 file(s) 73 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields