ເອກະສານ

ພາກສ່ວນເອກະສານໃນຄັງເອກະສານຂອງ SUN CSA  ສຳລັບຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວ ຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ແມ່ນແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍ “ໝວດ” (ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ) ແລະ “ຂົງເຂດ” (ຫົວຂໍ້) ເພື່ອການຄົ້ນຫາທີ່ງ່າຍຂຶ້ນ. ບັນດາໝວດເອກະສານເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຜ່ານປຸ່ມດ້ານຂວາມື ແລະ ສາມາດເລືອກພາກຕ່າງໆຜ່ານໄອຄອນລຸ່ມນີ້.

ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມເຂົ້າໃນຄັງຂໍ້ມູນນີ້ ຫຼື ຕ້ອງການສິ່ງໃດທີ່ບໍ່ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ຈາກທີ່ນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ພວກເຮົາຜ່ານ ອີເມລ໌.

ກຳລັງຊອກຫາຮູບພາບ ຫຼື ວີດີໂອ, ເລືອກຈາກຕົວເລືອກດ້ານລຸ່ມນີ້.

ກົດໝາຍ ແລະ ດຳລັດ

ປະກອບມີດຳລັດທັງໝົດຈາກລັດຖະບານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານ, ລວມເຖິງກົດໝາຍສາກົນ.

ເຄື່ອງມື ແລະ ຄູ່ມື

ປະກອບມີຄູ່ມື ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງໂພສ໌ເຕີ, ຄຳແນະນຳ ແລະ ການອະທິບານກິດຈະກຳ.

ບົດຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ບົດລາຍງານ

ປະກອບມີບົດລາຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ທີ່ບໍ່ແມ່ນຍຸດທະສາດ, ນະ ໂຍບາຍ, ກົດໝາຍ ຫຼື ດຳລັດ. ໃນນີ້ຈະລວມເຖິງບົດລາຍງານລະດັບສາກົນ, ພາກພື້ນ, ລະ ດັບຊາດ ແລະ ລະດັບແຂວງທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ

ນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດ

ປະກອບມີນະໂຍບາຍ ແລະ ຍຸດທະສາດທັງໝົດຂອງລາວ ແລະ ສາກົນ, ທັງຈາກແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງລາວ (ລັດຖະບານ, ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ, ສະມາຄົມບໍ່ຫວັງຜົນກຳໄລ (NPAs) ແລະ ອື່ນໆ, ອົງການສາກົນ (ລວມເຖິງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທະນາຄານເພື່ອການພັດທະນາ, ອົງ ການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ ຫຼື INGOs ແລະ ໜ່ວຍງານຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ນະໂຍ ບາຍອື່ນໆ).

ເອກະສານທັງໝົດ

ຄົ້ນຫາເອກະສານທັງໝົດຢູ່ຄັງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາດ້ານລຸ່ມ. ປ້ອນຄຳສັບຫຼັກໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ລົງໃນຫ້ອງຄົ້ນຫາເພື່ອສະແດງລາຍການທີ່ທ່ານຄົ້ນຫາໄດ້ທັນທີ.

Title
AHAN Newsletter #1 (1st quarter 2020)
1 file(s) 2 downloads
Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)
1 file(s) 1 download
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ຈົດໝາຍຂ່າວໂຄງການ AHAN #1 (ໄຕມາດທີ 1 ປີ 2020)
1 file(s) 0 download
Agriculture, ການສຶກສາ, Gender, Health, WASH ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ດຳລັດວ່າດ້ວຍວຽກງານຊົນເຜົ່າ
0 file(s) 0 download
ເດືອນກຸມພາ 10, 2021 Tukta Sonesaksith
ບັນທຶກການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH
0 file(s) 0 download
ເດືອນມັງກອນ 18, 2021 Souksavath Pongsawai
ບົດນຳສະເໜີ – ວິທີການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການ WASH ທີ່ສ້າງສັນ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດ
1 file(s) 0 download
ເດືອນມັງກອນ 14, 2021 Tukta Sonesaksith
New normal for good practice in different place – Lao (13 PDF files)
13 file(s) 0 download
ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Information Sheet About COVID-19 – LAO
1 file(s) 4 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Managing patients with suspected or confirmed COVID-19-LAO
1 file(s) 3 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
New Normal in Village/Community Practices – Lao-Eng
2 file(s) 0 download
ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
No Gathering Series
7 file(s) 1 download
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Self mentoring insturction for people who travelling from another country
1 file(s) 2 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 30, 2020 Souksavath Pongsawai
Face mask wearing, reuse, disposing and making – PPT Lao
1 file(s) 4 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 Introduction – PPT Lao
2 file(s) 8 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Homemade disinfection stuff – Lao
1 file(s) 4 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
7 Steps of hands washing poster – Lao
1 file(s) 2 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
How to wearing face mask and disposing properly – Lao
1 file(s) 1 download
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Test File
0 file(s) 0 download
ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 jipsa_editor
DIY Mask Instruction – English
1 file(s) 1 download
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 Symptoms and Protection. Poster-Lao
1 file(s) 0 download
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
Should i wear mask. Poster-Lao
0 file(s) 0 download
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
I am pregnancy. How could i protect myself from COVID-19. Poster
1 file(s) 0 download
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
COVID-19 for Kid Booklet and Poster / Lao-English
2 file(s) 0 download
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 29, 2020 Souksavath Pongsawai
BMS Code-PM signed version
1 file(s) 3 downloads
Health ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020 Tukta Sonesaksith
COVID-19 Precautions Poster – Lao
1 file(s) 9 downloads
COVID-19, Health ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020 David Shields
COVID-19 Hand Washing Poster
1 file(s) 8 downloads
COVID-19 ເດືອນກໍລະກົດ 21, 2020 Souksavath Pongsawai
2009 Decree PM: Non-Profit Associations – Lao
1 file(s) 1 download
ເດືອນພຶດສະພາ 5, 2020 Jipsa de Groot
ANNEXES FOR LANN GUIDEBOOK 2018
0 file(s) 20 downloads
ເດືອນກັນຍາ 28, 2018 vanmina
ເອກະສານຊ້ອນທ້າຍສຳລັບປື້ມຄູ່ມື LANN ປີ 2018
0 file(s) 6 downloads
ເດືອນກັນຍາ 28, 2018 vanmina
Fill the Nutrient Gap Lao PDR-September 2017
1 file(s) 39 downloads
Health ເດືອນທັນວາ 5, 2017 vanmina
2017 SUN Movement Annual Progress Report- Country Profile
1 file(s) 23 downloads
ເດືອນທັນວາ 5, 2017 vanmina
SUN CSA Laos PDR Strategy for 2016-2020
1 file(s) 5 downloads
Health ເດືອນທັນວາ 2, 2017 vanmina
ວິເຄາະຊ່ອງຫວ່າງການເຂົ້າເຖິງອາຫານໂພຊະນາການ
1 file(s) 19 downloads
ເດືອນທັນວາ 1, 2017 vanmina
SUN CSA Laos POSTER_Lao
0 file(s) 13 downloads
ເດືອນກັນຍາ 28, 2016 vanxayadmin
SUN CSA Laos Poster-Eng
0 file(s) 28 downloads
ເດືອນກັນຍາ 28, 2016 vanxayadmin
SUN CSA Laos Strategy 2020. Final
0 file(s) 29 downloads
ເດືອນກັນຍາ 28, 2016 vanxayadmin
ການເຜີຍແຜ່ຜົນການສຳຫລວດການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ໂພຊະນາການ 5 ແຂວງ ແລະ ການສຳຫລວດສະພາວະໂພຊະນາການຂອງເດັກລຸ່ມ 5 ປີ ໃນທົ່ວປະເທດ ປີ 2015
0 file(s) 5 downloads
ເດືອນກັນຍາ 27, 2016 vanxayadmin
Official launch of the 2015 National Nutrition Survey results
0 file(s) 17 downloads
ເດືອນກັນຍາ 27, 2016 vanxayadmin
ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂພຊະນາການ
3 file(s) 27 downloads
ເດືອນກັນຍາ 13, 2016 David Shields
What is Environmental Enteric Dysfunction (EED)?
2 file(s) 23 downloads
ເດືອນມີນາ 23, 2016 David Shields
Global nutrition report
2 file(s) 32 downloads
ເດືອນມີນາ 17, 2016 David Shields
SuperKid TV spot
1 file(s) 26 downloads
ເດືອນມີນາ 13, 2016 David Shields
Super kid – ລາຍການໂທລະພາບ
1 file(s) 9 downloads
ເດືອນມີນາ 13, 2016 David Shields
Super kid ວິດີໂອການສືກສາ
1 file(s) 11 downloads
ເດືອນມີນາ 13, 2016 David Shields
SuperKid educational video
1 file(s) 24 downloads
ເດືອນມີນາ 13, 2016 David Shields
ບົດລາຍງານການເປີດໂຕກ່ຽວກັບບົດສະຫຼຸບໃນພາກປະຕິບັດ: ການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍຍິງໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການ: ຄວາມສຳເລັດຂອງການສ້າງເອື້ຶອຍນ້ອງແມ່ຍິງ
1 file(s) 13 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2016 David Shields
The report of launching In Practice Brief: Empowering women and Girls to Improve Nutrition: Building a Sisterhood of Success
1 file(s) 42 downloads
Gender, Health ເດືອນພຶດສະພາ 23, 2016 David Shields
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ – ອົງການ ແພຣນສາກົນ ປະຈຳ ສຳ ປ ປ ລາວ
1 file(s) 47 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2016 David Shields
The First 1,000 days of life – Plan international Laos
1 file(s) 80 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 10, 2016 David Shields
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາກທີ 02
1 file(s) 42 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Introduction of initiative using of toilet for improved household sanitation and Hygiene – World Bank and WSP, Part 02
1 file(s) 37 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ໂຄງການເສື່ອມໂຍງດ້ານການກະສິກຳ, ການຈັດການ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ – ອົງການແຄຣ ປະຈຳລາວ
1 file(s) 46 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
LANN Nutrition training – CARE Laos
1 file(s) 168 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນຂອງການລິເລິ່ມນຳໃຊ້ວິດຖ່າຍເພື່ອປັບປຸງຄຸນະພາບຊິວິດການເປັນຢູ່ຂອງຊຸມຊົນ – ທະນະຄານໂລກ ແລະ ໂຄງການນຳສະອາດ ແລະ ສຸຂະສຶກສາ, ພາທີ 01
1 file(s) 39 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Introduction of initiative using of toilet for improved household sanitation and Hygiene – World Bank and WSP, Part 01
1 file(s) 351 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
SUN Jingle song
1 file(s) 132 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ເພັງຈິງໂກ
1 file(s) 43 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
What is nutrition?
1 file(s) 213 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
ໂພຊະນາການແມ່ນຫຍັງ?
1 file(s) 53 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
1,000 ວັນທຳອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ
1 file(s) 49 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
The First 1,000 days of life
1 file(s) 48 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
A village Cleans Up (The total Sanitation In Lao PDR, SNV Laos)
1 file(s) 105 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
The first 1,000 Days Project – MMG and UNICEF
1 file(s) 39 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 06
1 file(s) 72 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 05
1 file(s) 68 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 04
1 file(s) 28 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 01
1 file(s) 43 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 02
1 file(s) 65 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Improving Child Nutrition In Remote Rural Communities in Attapeu – Health Poverty Action-Part 03
1 file(s) 64 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
Agricultural and Livestock manual (Lao language)- EU
24 file(s) 147 downloads
ເດືອນເມສາ 22, 2016 David Shields
SUN CSA Workshop documents on 16-17 November 2015 at New Rose hotel (Part 2. Sanitation videos).
3 file(s) 55 downloads
ເດືອນເມສາ 4, 2016 David Shields
SUN CSA Workshop documents on 16-17 November 2015 at New Rose hotel (Part 1).
4 file(s) 0 download
ເດືອນເມສາ 4, 2016 David Shields
ບົດລາຍງານ ການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງ ເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນຊຸມຊົນ
1 file(s) 63 downloads
ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
ບົດລາຍງານ ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ ໃນວັນທີ 30-31 ກໍລະກົດ 2015 ທີ່ ທ່າລາດ ແຂວງວຽງຈັນ
1 file(s) 32 downloads
ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
SUN CSA Report of the First National Nutrition Annual Meeting July 2015
1 file(s) 99 downloads
ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
ເຄືອຂ່າຍ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີີມ ໂພຊະນາການ (SUN CSA)- Term of Reference
1 file(s) 31 downloads
ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
Scaling Up Nutrition Civil Society Alliance (SUN CSA)- Term of Reference
1 file(s) 128 downloads
ເດືອນມີນາ 14, 2016 David Shields
ບົດລາຍງານການເຝືກອົມຮົມ ໂພຊະນາການ & 1,000 ວັນທໍາອິດຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ ໃນຄັ້ງວັນທີ 16-17 ພະຈິກ 2015 ທີ່ ໂຮງແຮມ ກຸຫຼາບໃໝ່
1 file(s) 35 downloads
ເດືອນກຸມພາ 10, 2016 David Shields
Nutrition and first 1,000 days workshop report on 16-17 November 2015 at the New Rose hotel
1 file(s) 116 downloads
ເດືອນກຸມພາ 10, 2016 David Shields
ຄະນະກຳມະການ ຊັນ ຊິເອັດສ ເອ
0 file(s) 52 downloads
ເດືອນມັງກອນ 22, 2016 David Shields
SUN CSA core members
0 file(s) 63 downloads
ເດືອນມັງກອນ 22, 2016 David Shields
Reports and Presentations of CSWG workshop on 11-13 Nov 2015
1 file(s) 127 downloads
ເດືອນພະຈິກ 30, 2015 David Shields
ບົດລາຍງານ ແລະ ບົດນຳສະເໜີຈາກກອງປະຊຸມ ຂອງ CSWG ໃນວັນທີ 11-13 ພະຈິກ 2015
1 file(s) 45 downloads
ເດືອນພະຈິກ 30, 2015 David Shields
ສະຖານະພາບຂອງ ໂປລິໂອ ຢູ່ໃນສ ປ ປ ລາວ – ພະຈິກ 2015
1 file(s) 57 downloads
ເດືອນພະຈິກ 26, 2015 David Shields
Polio situation in Laos – Nov 2015
1 file(s) 59 downloads
ເດືອນພະຈິກ 26, 2015 David Shields
ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບບົດບາດ ຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
0 file(s) 157 downloads
ເດືອນກັນຍາ 8, 2015 David Shields
ວິດີໂອກ່ຽວກັບ ການເປັນອາສາສະໝັກເພື່ອຊ່ວຍປັບປຸງສຸຂະພາບຊຸມຊົນທີ່ດີຂື້ນ
1 file(s) 133 downloads
ເດືອນສິງຫາ 20, 2015 David Shields
Volunteering for better health in Laos (video)
1 file(s) 227 downloads
ເດືອນສິງຫາ 20, 2015 David Shields
ວິດີໂອກ່ຽວກັບການເບີ່ງແຍງສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນ
1 file(s) 95 downloads
ເດືອນສິງຫາ 18, 2015 David Shields
Video of primary health care programme
1 file(s) 206 downloads
ເດືອນສິງຫາ 18, 2015 David Shields
ບົດລາຍງານຕ່າງໆ, ໂຄງການ ນໍ້າສະອາດ ແລະ ການເຮັດສຸຂະສຶກສາໃນຂຸມຊົນ.
1 file(s) 276 downloads
ເດືອນສິງຫາ 12, 2015 David Shields
Reports and CLTS, WASH and Hygiene Programme
1 file(s) 183 downloads
ເດືອນສິງຫາ 12, 2015 David Shields
ບົດລາຍງານຕ່າງໆກ່ຽວກັບວຽກງານ ໂພສະນາການ, ນໍ້າສະອາດ ແລະ ສຸຂະອະນາໄມ
6 file(s) 174 downloads
ເດືອນສິງຫາ 6, 2015 David Shields
Nutrition, Wash, CLTS Final Reports
6 file(s) 118 downloads
ເດືອນສິງຫາ 6, 2015 David Shields
Green_External_In Practice
3 file(s) 54 downloads
ເດືອນສິງຫາ 4, 2015 David Shields
ຊໍ້ມູນຕ່າງໆຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງເຄືອຂ່າຍທາງສັງຄົມ ເພື່ອສົ່ງເສີມວຽກງານດ້ານ ໂພຊະນາການ ສາກົນ
5 file(s) 97 downloads
ເດືອນສິງຫາ 4, 2015 David Shields
SUN Global resources
5 file(s) 87 downloads
ເດືອນສິງຫາ 4, 2015 David Shields
Green_External_In Practice
3 file(s) 76 downloads
ເດືອນສິງຫາ 4, 2015 David Shields
The resources about complementary food ( A harn Serm Super Kid) from PSI Laos
1 file(s) 152 downloads
ເດືອນມີນາ 16, 2015 David Shields
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບອາຫານເສີມເພື່ອສຸພາບເດັກ ຈາກອົງການ PSI Laos
1 file(s) 185 downloads
ເດືອນມີນາ 16, 2015 David Shields
The resources from World Vision Laos about Nutrition status in Lao PDR
1 file(s) 209 downloads
ເດືອນມີນາ 16, 2015 David Shields
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສະຖານະພາບໂພສະນາການໃນລາວຈາກອົງການ World Vision Laos
1 file(s) 192 downloads
ເດືອນມີນາ 16, 2015 David Shields
ບົດນຳສະເໜີກ່ຽວກັບບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ຊົນເຜົ່າຕ່າງໆໃນລາວ
1 file(s) 131 downloads
ເດືອນມີນາ 15, 2015 David Shields
Essential Nutrition Actions (ENA) and Essential Hygiene Actions (EHA) Framework
6 file(s) 153 downloads
ເດືອນມີນາ 12, 2015 David Shields
Gender and Ethnicity in Laos presentations
1 file(s) 163 downloads
ເດືອນມີນາ 10, 2015 David Shields
Introduction to Linking Agriculture, Natural Resource and Nutrition (LANN)
0 file(s) 185 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 25, 2015 David Shields
The Basic Knowledge for Nutrition Activities Manual
0 file(s) 132 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 25, 2015 David Shields
Women’s Empowerment for Improved Community Nutrition Report
1 file(s) 275 downloads
Gender ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2015 David Shields
Handicap International Laos Poster
1 file(s) 103 downloads
ເດືອນພຶດສະພາ 13, 2015 David Shields
SUN CSA Brochure
2 file(s) 114 downloads
ເດືອນຕຸລາ 24, 2014 Vila
Food Nutrition Fact
1 file(s) 1 download
ເດືອນຕຸລາ 6, 2014 David Shields
Training manual
1 file(s) 1 download
ເດືອນຕຸລາ 6, 2014 David Shields
Research on Children Food
1 file(s) 2 downloads
ເດືອນຕຸລາ 3, 2014 David Shields