ຮູບພາບ

ໃນພາກນີ້ຈະປະກອບດ້ວຍຮູບພາບກິດຈະກຳຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຮູບພາບອື່ນໆ. ຄັງຮູບພາບສາມາດສະແດງຜົນຂອງການຄົ້ນຫາຕາມ “ໝວດ” (ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ), “ຂະແໜງການ” (ຫົວຂໍ້) ແລະ “ອົງກອນ”.

Other Resources

SNV_ENUFF Project in Oudomexay and Houaphan Province

ພາບລວມກິດຈະກຳທີ່ທາງ SNV_ENUFF ໄດ້ປະຕິບັດທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫົວພັນ

ກິດຈະກຳກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ ຂອງໂຄງການ CANTEEN-MCNV

ສັງລວມຮູບການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ CANTEEN-MCNV

ຮູບພາບຈາກຂອງໂຄງການ SNV_ENUFF ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຫົວພັນ

ສັງລວມຮູບຈາກກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ SNV_ENUFF

ໂຄງການສາທາ ແລະ ສຶກສາຂອງອົງການແພລນ

ສັງລວມຮູບຈຳນວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະກຳຈາກວຽກງານສາທາລະນະສຸກໂດຍອົງການແພລນສາກົນທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ສາລະວັນ

WVI ໂຄງການ AHAN-MIYCN, IMAM, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່, WASH, ກະສິກຳ, 1000 ວັນທຳອິດຂອງຊີວິດ

ສັງລວມຮູບພາບຈາກແຜນການປະຕິບັດແຫ່ງຊາດເລື່ອງໂພສະນາການ (NPAN)

ການຝຶກອົບຮົມ BMS Code ໃຫ້ສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອໂພສະນາການໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ ປີ 2020

ພາບບັນຍາກາດໂດຍລວມຂອງການຝຶກອົບຮົມ BMS Code ໃຫ້ SUN CSA

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ 2020

ເຜີຍພາບບັນຍາກາດຈາກງານສຳມະນາຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພສະນາການ

ຮູບພາບກອງປະຊຸມປະຈຳປິຂອງອົງການເຄືອຂ່າຍເພື່ອໂພສະນາການ SUN CSA 2020

ພາບບັນຍາກາດໂດຍລວມຂອງກອງປະຊຸມປະຈຳປິຂອງ SUN CSA ປີ 2020

ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການຂອງອົງການແພລນສາກົນ

ສັງລວມຮູບພາບທັງໝົດທີ່ຖ່າຍຈາກກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການຂອງອົງການແພລນ ສາກົນ