ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ຮູບພາບ

ໃນພາກນີ້ຈະປະກອບດ້ວຍຮູບພາບກິດຈະກຳຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຮູບພາບອື່ນໆ. ຄັງຮູບພາບສາມາດສະແດງຜົນຂອງການຄົ້ນຫາຕາມ “ໝວດ” (ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ), “ຂະແໜງການ” (ຫົວຂໍ້) ແລະ “ອົງກອນ”.

Other Resources

ສະມາຄົມ ແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນານຳພາຊາວບ້ານລິເລີ່ມໃນວຽກງານກະສິກຳ

ຮູບເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ບົ່ງບອກເຖິງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງຊາວບ້ານໃນຂົງເຂດກະສິກຳ ເຊິ່ງນຳພາໂດຍ ສະມາຄົມ ແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ

ໂຄງການ REAL ຈາກອົງການແພລນສາກົນຢູ່ທີ່ພາກເໜືອຂອງປະເທດລາວ

ຮູບພາບລວມຈາກໂຄງການ REAL ໂດຍອົງການແພລນສາກົນຮ່ວມກັບສະມາຄົມ ແມ່ຍິງຮ່ວມໃຈພັດທະນາ (MHP) ຢູ່ທີ່ແຂວງພາກເໜືອ

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນການສຶກສາ ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກຳສະໜັບສະໜູນ ວຽກງານບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານຂອງ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 10 ພຶດສະພາ 2023

ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີ ແລະ ຂອບໃຈທຸກພາກສ່ວນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ຜົນການສຶກສາຂອງ SUN CSA ກ່ຽວກັບການບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ! ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດມີເກືອບ 50 ທ່ານ ທັງແບບຊ່ອງໜ້າ ແລະ ອອນໄລນ໌ ຈາກ ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ, ສປຊ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ພາກລັດ ໂດຍໄດ້ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຜົນການສຶກສາ, ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ.

ການຝຶກອົບຮົມວຽກການຕິດຕາມ ແລະ ປະເມີນສຳລັບຕົວຊີ້ວັດວຽກງານໂພຊະນາການ ຄັ້ງວັນທີ 30 ມີນາ 2023

ສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມການຕິດຕາມ ແລະ ການປະເມີນຜົນຕົວຊີ້ວັດວຽກງານໂພຊະນາການໃນວັນພະຫັດທີ 30 ມີນາ 2023 ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມແບບຊ່ອງໜ້າ ແລະ ອອນໄລນ໌ອີກທັງໝົດ 52 ທ່ານ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໂດຍມາຈາກອົງການ​ຈັດຕັ້ງທາງ​ສັງຄົມ ​ແລະ ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານ (INGO) ບາງພາກສ່ວນ, ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ອະໂນໄລ ວົງສຸທິ ຈາກອົງການ ພັດທະນາຂອງ ປະເທດເນເທີແລນ ປະຈຳລາວ.

ກອງປະຊູມສາມັນປະຈຳປີ SUN CSA 2023

SNV_ENUFF Project in Oudomexay and Houaphan Province

ພາບລວມກິດຈະກຳທີ່ທາງ SNV_ENUFF ໄດ້ປະຕິບັດທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ຫົວພັນ

ກິດຈະກຳກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ ແລະ ແມ່ຍິງຖືພາ ຂອງໂຄງການ CANTEEN-MCNV

ສັງລວມຮູບການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ CANTEEN-MCNV

ຮູບພາບຈາກຂອງໂຄງການ SNV_ENUFF ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຊ ແລະ ຫົວພັນ

ສັງລວມຮູບຈາກກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ SNV_ENUFF

ໂຄງການສາທາ ແລະ ສຶກສາຂອງອົງການແພລນ

ສັງລວມຮູບຈຳນວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະກຳຈາກວຽກງານສາທາລະນະສຸກໂດຍອົງການແພລນສາກົນທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ສາລະວັນ

WVI ໂຄງການ AHAN-MIYCN, IMAM, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່, WASH, ກະສິກຳ, 1000 ວັນທຳອິດຂອງຊີວິດ

ສັງລວມຮູບພາບຈາກແຜນການປະຕິບັດແຫ່ງຊາດເລື່ອງໂພສະນາການ (NPAN)

ການຝຶກອົບຮົມ BMS Code ໃຫ້ສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອໂພສະນາການໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ ປີ 2020

ພາບບັນຍາກາດໂດຍລວມຂອງການຝຶກອົບຮົມ BMS Code ໃຫ້ SUN CSA

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການ 2020

ເຜີຍພາບບັນຍາກາດຈາກງານສຳມະນາຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພສະນາການ

ຮູບພາບກອງປະຊຸມປະຈຳປິຂອງອົງການເຄືອຂ່າຍເພື່ອໂພສະນາການ SUN CSA 2020

ພາບບັນຍາກາດໂດຍລວມຂອງກອງປະຊຸມປະຈຳປິຂອງ SUN CSA ປີ 2020

ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການຂອງອົງການແພລນສາກົນ

ສັງລວມຮູບພາບທັງໝົດທີ່ຖ່າຍຈາກກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການຂອງອົງການແພລນ ສາກົນ