ຮູບພາບ

ໃນພາກນີ້ຈະປະກອບດ້ວຍຮູບພາບກິດຈະກຳຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຮູບພາບອື່ນໆ. ຄັງຮູບພາບສາມາດສະແດງຜົນຂອງການຄົ້ນຫາຕາມ “ໝວດ” (ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ), “ຂະແໜງການ” (ຫົວຂໍ້) ແລະ “ອົງກອນ”.

Other Resources

ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການຂອງອົງການແພລນສາກົນ

ສັງລວມຮູບພາບທັງໝົດທີ່ຖ່າຍຈາກກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການຂອງອົງການແພລນ ສາກົນ