ຮູບພາບ

ໃນພາກນີ້ຈະປະກອບດ້ວຍຮູບພາບກິດຈະກຳຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຮູບພາບອື່ນໆ. ຄັງຮູບພາບສາມາດສະແດງຜົນຂອງການຄົ້ນຫາຕາມ “ໝວດ” (ປະເພດຂອງຂໍ້ມູນ), “ຂະແໜງການ” (ຫົວຂໍ້) ແລະ “ອົງກອນ”.

Other Resources

ກິດຈະກຳເຜີຍແຜ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂພສະນາການ ແລະ ແມ່ທີ່ມີລູກນ້ອຍ ໂດຍ CANTEEN-MCNV

ສັງລວມຮູບການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍ CANTEEN-MCNV

ການປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງໂຄງການ SNV_ENUFF ທີ່ແຂວງອຸດົມໄຂ ແລະ ຫົວພັນ

ສັງລວມຮູບຈາກກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍ SNV_ENUFF

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກ່ຽວກັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ການສຶກສາໂດຍອົງການແພລນສາກົນທີ່ຕ່າງແຂວງ

ສັງລວມຮູບຈຳນວນໜຶ່ງຂອງກິດຈະກຳຈາກວຽກງານສາທາລະນະສຸກໂດຍອົງການແພລນສາກົນທີ່ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ແລະ ສາລະວັນ

ແຜນການປະຕິບັດແຫ່ງຊາດເລື່ອງໂພສະນາການ (NPAN) ເຊັ່ນ ມີກິດຈະກຳຈາກ MIYCN, IMAM, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່, ສຸຂານາໄມ, ການກະສິກຳເພື່ອໂພສະນາການ ແລະ ເດັກ 1000 ວັນ

ສັງລວມຮູບພາບຈາກແຜນການປະຕິບັດແຫ່ງຊາດເລື່ອງໂພສະນາການ (NPAN)

ການຝຶກອົບຮົມ BMS Code ໃຫ້ສະມາຊິກເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອໂພສະນາການໃນວັນທີ 3 ສິງຫາ ປີ 2020

ພາບບັນຍາກາດໂດຍລວມຂອງການຝຶກອົບຮົມ BMS Code ໃຫ້ SUN CSA

ການສຳມະນາເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບໂພສະນາການໂດຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ

ເຜີຍພາບບັນຍາກາດຈາກງານສຳມະນາຂອງພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພສະນາການ

ຮູບພາບກອງປະຊຸມປະຈຳປິຂອງອົງການເຄືອຂ່າຍເພື່ອໂພສະນາການ SUN CSA 2020

ພາບບັນຍາກາດໂດຍລວມຂອງກອງປະຊຸມປະຈຳປິຂອງ SUN CSA ປີ 2020

ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການຂອງອົງການແພລນສາກົນ

ສັງລວມຮູບພາບທັງໝົດທີ່ຖ່າຍຈາກກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການຂອງອົງການແພລນ ສາກົນ