ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ວີດີໂອ

ໃນພາກນີ້ໄດ້ຮວບຮວມເອົາວີດີໂອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ທີ່ໄດ້ຈາກຊ່ອງ YouTube ຂອງພວກເຮົາ. ລາຍການດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກກັ່ນຕອງໂດຍ ‘ໝວດ’ (ປະເພດຂໍ້ມູນ), ‘ຂະແໜງ’ (ຫົວຂໍ້) ແລະ ‘ອົງກອນ’.

Other Resources

SUN CSA Annual Nutrition Impact Summary 2023

SUN CSA Annual Nutrition Impact Summary 2023…

ແຜນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ-NPAN 2021-2025

ແຜນງານແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການ-NPAN 2021-2025…

Seminar 20: LAO – ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜົນໄດ້ຮັບໂພຊະນາການ ຂອງເດັກນ້ອຍ

Seminar 20: LAO - ການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜົນໄດ້ຮັບໂພຊະນາການ ຂອງເດັກນ້ອຍ…

Seminar 19: LAO – ຜົນການສຳຫຼວດເຝົ້າລະວັງແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ຮອບທີ 2 ປີ 2023

Seminar 18: LAO – ວາລະແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ

Seminar 17: LAO – ປັດໄຈທີ່ມີຜົນຕໍ່ການໃຫ້ນ້ຳນົມລູກ

Seminar 16: LAO – ໂຄງການ ອາຫານທ່ຽງໃນໂຮງຮຽນ ທີ່ປະເທດໄທ

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 16 ທັນວາ 2023

Seminar 15: LAO – ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບການເສີມຈຸລະສານອາຫານແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) "ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບການເສີມຈຸລະສານອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ ແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ" ການສຶກສາ “ການສຶກສາຄ…

Seminar 14: Lao – ຜົນກະທົບຈາກການຂາດທາດໄອໂອດິນ ຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສປປ ລາວ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) "ຜົນກະທົບຈາກການຂາດທາດໄອໂອດິນ ຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ເມືອງພູກູດ, ແຂວງຊຽງຂວາງ, ສປປ ລາວ" ການສຳມະນາຄັ້ງນີ້ສຸມໃສ່ ການຂາດທາ…

LDA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

PNUSA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

SUN CSA Nutrition Working Group Meeting – 15th November 2023

ສໍາພາດພິເສດ ທ່ານ ນາງ Kelly Khamphoxay ຊ່ຽວຊານດ້ານ ສຸຂະພາບ ຈະມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ສະພາບ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

Nutrition Research Method Workshop: Day 10

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…

Nutrition Research Method Workshop: Day 9

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…

Nutrition Research Method Workshop: Day 8

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…

Nutrition Research Method Workshop: Day 7

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…

Nutrition Research Method Workshop: Day 6

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…

Nutrition Research Method Workshop: Day 5

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…

Nutrition Research Method Workshop: Day 4

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…

Nutrition Research Method Workshop: Day 3

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…

Nutrition Research Method Workshop: Day 2

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…

Nutrition Research Method Workshop: Day 1

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB)” funde…

Seminar 13: Lao – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະການປະເມີນຜົນມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການ ໃນໂຮງຮຽນ

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2023

ARMI’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

APL+ Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

Save the Children Laos’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

Plan International Laos’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

I love Breastfeeding Video (SUN CSA members) Ep 1

I love Breastfeeding Video (SUN CSA members) Ep 2

I love Breastfeeding Video (SUN CSA members) Ep 3

HJA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

AMA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

KCDA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

CoDA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

NCA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

CAMKID’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

APL+’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

GDA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

ວີດີໂອໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ.

ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ. ພາຍຫລັງໄດ້ມີໂຄງການເຂົ້າມາສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອເຮັດໃຫ້ເກີດມີການປ່ຽນແປງ ເປັນຕົ້ນແມ່ນກຸ່ມແມ່ຍິງຜູ້ທີ່ຖືພາ ແລະ ເດັກລຸ່…

ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ (ຫົວຂໍ້ 8)

ຫົວຂໍ້ 8: ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 8: Non-communicable disease related to nutrition. ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ່ານ ດຣ. ລັດທິພອນ ອູລາ, MD, M…

ພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ (ຫົວຂໍ້ 7)

ຫົວຂໍ້ 7: ພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 7: Communicable disease related to nutrition. ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ່ານ ດຣ. ລັດທິພອນ ອູລາ, MD, MCN ທ່ານ…

ການປະເມີນທາງດ້ານໂພຊະນາການ : ວິທີທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ (ຫົວຂໍ້ 6)

ຫົວຂໍ້ 6: ການປະເມີນທາງດ້ານໂພຊະນາການ : ວິທີທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 6: Nutritional assessment: Direct and indirect methods ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ່ານ ດຣ. ລ…

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ລະບົບອາຫານ (ຫົວຂໍ້ 5)

ຫົວຂໍ້ 5: ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ລະບົບອາຫານ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 5: Food Security and Food System ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ່ານ ດຣ. ລັດທິພອນ ອູລາ, MD, MCN ທ່ານ Nilupa S.…

ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ເຖົ້າ (ຫົວຂໍ້ 4)

ຫົວຂໍ້ 4: ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ເຖົ້າ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 4: Nutrition through the life cycle: Adolescent, adults, and elderly ທ່ານ Susmita G…

ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ: ເດັກນ້ອຍ (ຫົວຂໍ້ 3)

ຫົວຂໍ້ 3: ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ: ເດັກນ້ອຍ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 3: Nutrition through the life cycle: Children ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ່ານ ດຣ. ລັດທິພອນ ອູລາ, MD, …

ສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນອາຫານ (ຫົວຂໍ້ 2)

ຫົວຂໍ້ 2: ສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນອາຫານ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 2: Nutrient in food ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ່ານ ດຣ. ລັດທິພອນ ອູລາ, MD, MCN ທ່ານ Nilupa S. Gunaratna, MS, PD ການເຝິກ…

ໂພຊະນາການ ແລະ ການກຳນົດທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ຫົວຂໍ້ 1)

ໂມດູນ I: ແນະນຳແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານໂພຊະນາການ. ຫົວຂໍ້ 1: ໂພຊະນາການ ແລະ ການກຳນົດທາງດ້ານໂພຊະນາການ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 1: Nutrition and Its Determinants ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ…

Seminar Series 4: LAO – ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການ ກຳນົດ ແລະ ມາດຕະການໃນການພັດທະນາ ຂອງ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…

ການວັດແທກຮ່າງກາຍ ການວັດແທກນໍ້າໜັກ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…

ການວັດແທກຮ່າງກາຍ ລວງຍາວ ແລະ ລວງສູງ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…

Seminar Series 7: LAO – ໂພຊະນາການ ແລະ ພັດທະນາການ ຂອງເດັກ ໃນປະເທດຕັງຊາເນຍ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) "ໂພຊະນາການ ແລະ ພັດທະນາການ ຂອງເດັກ ໃນປະເທດຕັງຊາເນຍ" ການສໍາມະນານີ້ຈະນໍາສະເຫນີຜົນການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງແບບສຸ່ມ ແລະມີການຄ…

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຄັ້ງວັນທີ 10 ມີນາ 2023

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 3 ມີນາ 2023

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2023

Seminar series 6: LAO – ອາຫານປອດໄພໃນປະເທດກຳປູເຈຍ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…

Seminar Series 5: LAO – ສະພາບແວດລ້ອມຂອງອາຫານ ແລະ ຕົວຂັບເຄື່ອນໃນການບໍລິໂພກ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…

ວີດີໂອບົດສະຫຼຸບວຽກທ້າຍປີປະຈຳປີ 2022 ຂອງ SUN CSA

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ

ສປປ ລາວ ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຂາດ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ແລະ ມີລະດັບຕົວຊີ້ວັດ​ຕ​່ຳທຽບ​ໃສ່ຂົງ​ເຂດອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້. ຕົວຊີ້ວັດການຂາດໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ແມ່ນ​ມີ​ສູງໃນເຂດທີ່ຫ່າງໄກສອກຫລີກ ແລະ ທຸກ​ຍາກ ຊຶ່ງໄດ້ສົ່ງ…

Seminar Series 3: LAO – ປັດໃຈທາງສັງຄົມກັບຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານໂພຊະນາການ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…

Seminar Series 2: LAO – ການປະເມີນ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງ ການຂາດທາດເຫຼັກ ແລະ ພະຍາດເລືອດຈາງ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…

ການວັດແທກຮ່າງກາຍ MUAC ແລະ ຮອບຫົວ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາທາງດ້ານໂພຊະນາການທີ່ໄດ້ ຜະລິດ ແລະ ພັດທະນາຮ່ວມກັນລະຫວ່າງຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ໂຄງການ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ANRCB) ຈໍຳ…

02 FINAL VIDEO 2 ຢາມີໂຊໂປຼສ໌ໂຕນ

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕີ, ສຽງວິທະຍຸ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ…

01 FINAL VIDEO 1 ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງທີ່ລຸລຼກແຮ່ຄ້າງ

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕີ, ສຽງວິທະຍຸ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ  …

05 Copper T IUD Insertion Lao

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕີ, ສຽງວິທະຍຸ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ…

04 PAC Lao

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕີ, ສຽງວິທະຍຸ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ…

03 MIP Master

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕີ, ສຽງວິທະຍຸ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ…

02 Pre and Post FP Master

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕີ, ສຽງວິທະຍຸ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ…

01 HR Master Resize

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕີ, ສຽງວິທະຍຸ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືແນະນຳສຳລັບວຽກງານສາທາລະນະສຸກ…

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) – ກິດຈະກຳ ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂາພິບານ ແລະ ວຽກງານການຕອບໂຕ້ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19

ຊຸມຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງພາກໃຕ້ຂອງລາວແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງນ້ຳມາເປັນເວລາຍາວນານ, ເຊິ່ງມັນເຮັດໃຫ້ເດັກນ້ອຍບໍ່ສາມາດມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ຊຸມຊົນເອງກໍບໍ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕ ແລະ ພັດທະນາໄດ້…

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) – ກິດຈະກຳດ້ານ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຢູ່ທີ່ເມືອງພະລານໄຊ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສີສະຫວັນ ແລະ ທິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈະກຳຂອງໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN). ເຂົາເຈົ້າໄດ້ແບ່ງປັນວ່າ ໂຄງການ…

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) – ກິດຈະກຳດ້ານສາທາ ແລະ ໂພຊະນາການ

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) - ກິດຈະກຳດ້ານສາທາ ແລະ ໂພຊະນາການ…

ການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນລາວ

ວີດີໂອແນະນຳ ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) ແລະ ຈຸດປະສົງຂອງໂຄງການໃນການແກ້ໄຂບັນຫາການຂາດສານອາຫານໃນພາກໃຕ້ຂອງລາວ.…

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຄັ້ງທີ 21​ ຕຸລາ 2022

ການດຳເນີນກິດຈະກຳການແພດເຄື່ອນທີ່ໂດຍ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນກຳລັງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກຊອກຫຼີກສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສຸຂະພາບໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ! ດຣ. ອຳມະລິນ ວົງສິດທິ, ອຳນວຍກາ…

CARE’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2022

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022

Plan International Laos’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2022

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 14 ຕຸລາ 2022

ຂອບໃຈ ທ່ານ ວັນທະນາ ແລະ ທີມຈາກ PSI ທີ່ໄດ້ມາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານກ່ຽວກັບວຽກງານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ກັບບັນດາພະນັກງານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ເກືອບ 40 ທ່ານ ໃນເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ…

HSS Video Voiceover added

CFL SCALING VDO for Dissemination

CARE SCALING final video.mp4

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການໂຮງໝໍຕົວແບບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່-ບົດຮຽນຈາກ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ

ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ໃນຫົວຂໍ້ທຳອິດຂອງປີ 2022 ໃນມື້ນີ້. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບ ວິທີການສະໜັບສະໜູນຂອງ Save the Children ໃ…

ບົດສະຫຼຸບປະຈຳປີ ຂອງ SUN CSA 2021

ເກືອບ 30 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້, ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານ. ພວກເຮົາໄດ້ງານກ່ຽວກັບຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສຳຄັນຂອງພວກເຮົາ, ລວມທັງຜົນກະທົບ (ຜົນໄ…

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ SBCC ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງໂຄງການ SCALING

ຂອບໃຈທັງ 34 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນລາຍການສົນທະນາອອນໄລນ໌ຂອງພວກເຮົາມື້ນີ້. ພວກເຮົາສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບ SBCC ເປັນ່ຢ່າງດີຢູ່ແລ້ວ, ແຕ່ມື້ນີ້ພວກເຮາມີໂອກາດໄດ້ມາຮ…

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ SBCC ຢູ່ຂັ້ນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຂອງໂຄງການ SCALING

It is another lively discussion during SUN CSA Friday Hangout today, we have 42 staff from SUN CSA members Organisations joined and shared lessons together. We learned about how to create/promote awar…

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ແນະນຳກ່ຽວກັບດຳລັດ BMS ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການລົງຕິດຕາມ ການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດສາກົນວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມການຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນທົດແທນນ້ຳນົມແມ່ ຂອງໂຄງການ SCALING

ໃນມື້ນີ້ ພະນັກງານຈາກບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ຈຳນວນ 43 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ເພື່ອທຳຄວາມຮູກ່ຽວກັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ…

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ SCALING

ເປັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງໂຄງການ SCALING ເຊັ່ນ: ກຸ່ມທ້ອນເງິນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການແບ່ງເບົາວຽກຂອງແມ່ຍິງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງສຳຄັນທີ…

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ບົດຮຽນໃນການເຮັດສຳຫຼວດໃນເຊີງຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ ຄັ້ງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2021

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍ: ການນຳໃຊ້ເຟສ໌ບຸກເພື່ອເຜີຍແຜ່ວຽກງານການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄວິດ ຄັ້ງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2021

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍ: ການປະກອບສ່ວນດ້ານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນ ຄັ້ງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2021

ທຸກໆເດືອນ, SUN CSA Laos ຈັດງານວັນສຸກ ZOOM Hangout, ເຊິ່ງພະນັກງານຈາກອົງກອນຕ່າງໆສາມາດເຂົ້າມາແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້, ທັກສະແລະບົດຮຽນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການໃນລາວ. ໃນວັນທີ 19 ເດືອນກຸມພາປີ 2021, ນາງເພັດສະ ໝອນ ມະນີໂນ…

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍ: ໂຄງສ້າງພື້ນຖານວຽກສຸກຂາອະນາໄມ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຄັ້ງວັນທີ 15 ມັງກອນ 2021

ນີ້ແມ່ນບັນທຶກລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN CSA ທີ່ມີການນຳສະເໜີຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດດ້ານໂຄງຮ່າງພື້ນຖານຂອງວຽກງານ WASH ແລະ ການສ້າງທຸລະກິດທີ່ຍືນຍົງສຳລັບຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບວຽກງານ WASH. ການສົ…

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍ: WBW COVID & Breastfeeding + BMS Code ຄັ້ງວັນທີ 7 ສິງຫາ 2020

ສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາສາກົນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນຳ້ນົມແມ່ໃນປະເທດລາວ! ຂໍຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາກັບ SUN CSA ໃນມື້ນີ້. ຖ້າທ່ານໄດ້ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ຕ້ອງການຮັບຟັງການສົນທະນາຄືນຫຼັງ, ສາມາດເຂົ້າໄປຮັບຟັ…

Animated video from EU, Unicef Laotian version

SUN CSA Laos – ວີດີໂອສະຫຼຸບຜົນກະທົບດ້ານໂພສະນາການປະຈຳປີ 2021

ມາຮັບຊົມວີດີໂອຄຳຂອບໃຈ ແລະ ສະຫຼຸບວຽກງານທ້າຍປີ 2021 ຈາກບັນດາຄະນະບໍລິຫານ SUN CSA Laos ທັງໝົດ ແລະ ຄວາມຮູ້ສຶກຕະຫຼອດການຕໍ່ການເຮັດໜ້າທີ່ໃນຕຳແໜ່ງ MC ຈາກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໄລຍະ 1​ ປີຜ່ານມາ.…

MIYCN Campaign ເລືອກນໍ້ານົມແມ່

ເລືອກນໍ້ານົມແມ່! ແມ່ນຫຍັງຄືວິທີການລ້ຽງລູກໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ແຂງແຮງ, ສະຫຼາດ ແລະ ມີສຸຂະພາບດີ? ຕອບ: ນໍ້ານົມແມ່! ນໍ້ານົມແມ່ທຸກຄົນປະກອບດ້ວຍສານອາຫານທີ່ເໝາະສົມຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ພັດທະນາການຂອງລູກນ້ອຍ. ບໍ່ມີອາຫາ…

MIYCN Campaign (ການເຮັດວຽກຂອງອາຫານຕໍ່ຮ່າງກາຍ)

ການເຮັດວຽກຂອງອາຫານຕໍ່ຮ່າງກາຍ ການເຂົ້າໃຈຜົນປະໂຫຍດຂອງອາຫານຕ່າງໆທີ່ມີຕໍ່ຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າແມ່ນເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນທີ່ສາມາດຮັບປະກັນວ່າຄອບຄົວຂອງເຈົ້າໄດ້ກິນອາຫານທີ່ມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ສົມດຸນພຽງພໍ. ໄປທີ່ https://uni…

MIYCN Campaign (ອາຫານຫວ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ)

ອາຫານຫວ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ! ອາຫານຫວ່າງ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີການຫຸ້ມຫໍ່ໄວ້ກ່ອນໜ້ານີ້ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍສານເຄມີ ແລະ ມີປະໂຫຍດໜ້ອຍທາງໂພຊະນາການ. ຄວນເອົາອາຫານຫວ່າງທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບໃຫ້ກັບລູກຂອງເຈົ້າແທນ ເຊັ່ນ: ໝາກໄມ້, ສ…

MIYCN Campaign (ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຄືກຸນແຈ)

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຄືກຸນແຈ! ເມື່ອເດັກອາຍຸຮອດ 12-24 ເດືອນລູກຂອງທ່ານຄວນໄດ້ກິນຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ຫຼາກຫຼາຍຊະນິດພ້ອມທັງອາຫານຈາກປະເພດຊີ້ນສັດ. ທ່ານມີທາງຫຼາຍເລືອກໃນການຊື້ອາຫານທີ່ມີສານອາຫານທາງໂພຊະນາການໃຫ້ລູກຂອງທ່ານ ເນື່ອງ…

MIYCN Campaign (ກິນອາຫານພ້ອມກັນກັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ)

ກິນອາຫານພ້ອມກັນກັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ! ພະລັງງານທັງໝົດທີ່ລູກຂອງທ່ານໄດ້ໃຊ້ໃນການຫຼິ້ນໃນໝົດມື້ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຕື່ມພະລັງງານຈາກການກິນອາຫານໃນແຕ່ລະຄາບເຂົ້າ! ຫາເວລາກິນເຂົ້າພ້ອມກັນກັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າລ…

MIYCN Campaign (ອາຫານຫວ່າງທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ)

ອາຫານຫວ່າງທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ! ຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆ, ເດັກກໍຕ້ອງການກິນອາຫານຫວ່າງ ລະຫວ່າງຄາບອາຫານເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຫິວ! ອາຫານຫວ່າງທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບເຊັ່ນ: ໝາກໄມ້, ສາລີ ແລະ ຜັກ ແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ຈະເອົາໃຫ້ລູກຂອງທ…

Eat animal foods (ກິນອາຫານທີ່ເຮັດຈາກປະເພດຊີ້ນສັດ)

ກິນອາຫານທີ່ເຮັດຈາກປະເພດຊີ້ນສັດ! ອາຫານທີ່ເຮັດຈາກປະເພດຊີ້ນສັດເຊັ່ນ: ຊີ້ນ, ປາ, ໄຂ່, ກົບ ແລະ ແມງໄມ້ລ້ວນແຕ່ມີສານອາຫານທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ລູກຂອງທ່ານສ້າງກ້າມຊີ້ນໄດ້ຢ່າງແຂງແຮງ. ໄປທີ່ https://uni.cf/3pnilKE ສຳ…

MIYCN Campaign (ປ້ອນອາຫານໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ)

ເມື່ອເດັກອາຍຸຮອດ 9-12 ເດືອນ ເດັກຈະມີຄວາມຢາກອາຫານເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ສະນັ້ນ ມັນເປັນເວລາທີ່ດີໃນການທີ່ຈະເລີ່ມເພີ່ມປະລິມານອາຫານໃຫ້ເດັກຫຼາຍຂຶ້ນ. ໃຫ້ເດັກນ້ອຍໄດ້ມີຖ້ວຍກິນອາຫານສະເພາະ. ສືບຕໍ່ລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່…

MIYCN Campaign (ລ້າງມືຂອງທ່ານ)

ການລ້າງມືໃສ່ສະບູ່ ແລະ ນໍ້າກ່ອນປຸ່ງແຕ່ງ, ກິນ ຫຼື ປ້ອນອາຫານ. ການປະຕິບັດສຸຂະອະນາໄມທີ່ດີໃຫ້ປະໂຫຍດແກ່ລູກຂອງທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວໂດຍການປົກປ້ອງເຂົາເຈົ້າຈາກເຊື້ອພະຍາດອັນຕະລາຍທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຈັບປ່ວຍໄດ້. ໄປທ…

MIYCN Campaign (ເຮັດໃຫ້ຄາບອາຫານມ່ວນຊື່ນ)

ເມື່ອເດັກອາຍຸຮອດ6-9 ເດືອນ ລູກຂອງທ່ານເບິ່ງຄືວ່າຢາກຄານໄປທົ່ວເຮືອນ ແລະ ຫຼີ້ນ, ເຊິ່ງອາດເຮັດໃຫ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນເວລາກິນເຂົ້າ! ເພີ່ມກິດຈະກໍາການຫຼີ້ນໃນເວລາກິນເຂົ້າເປັນວິທີທີ່ດີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ ລູກຂອງທ່ານກິນເຂົ້າໄດ້ເປັ…

MIYCN Campaign (ຝຶກແອບກິນອາຫານ)

ເມື່ອເດັກອາຍຸໄດ້ 6-9 ເດືອນ, ທ່ານສາມາດລອງໃຫ້ລາວກິນອາຫານອື່ນນອກຈາກນໍ້ານົມແມ່ໄດ້ ຖ້າບົດອາຫານນັ້ນໃຫ້ລະອຽດກ່ອນ. ມັນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ ທີ່ທ່ານຈະໃຫ້ລູກໄດ້ກີນອາຫານຫຼາກຫຼາຍຊະນິດ, ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ປ້ອນເຂົ້າ. ສະນັ້ນທ່ານ…

MIYCN Campaign (ບໍ່ປ້ອນອາຫານແຕ່ໃຫ້ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ!)

ບໍ່ປ້ອນອາຫານແຕ່ໃຫ້ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ! ເຖິງແມ່ນວ່າແມ່ເຖົ້າຫຼາຍຄົນຈະມັກເຮັດ ການຫຍໍ້າເຂົ້າ ຫຼື ເອົາອາຫານອື່ນປ້ອນຫຼານນ້ອຍທີ່ອາຍຸຕໍ່າກວ່າ 6 ເດືອນເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ການຍ່ອຍອາຫານຂອງແອນ້ອຍ, ນົມແມ່ແມ່ນອາຫານ…

MIYCN Campaign (ການເກັບມ້ຽນນໍ້ານົມແມ່ທີ່ປໍ້າໄວ້)

ການເກັບມ້ຽນນໍ້ານົມແມ່ທີ່ປໍ້າໄວ້! ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່ານໍ້ານົມແມ່ສາມາດເກັບໄວ້ນອກຕູ້ເຢັນໄດ້ດົນເຖິງ 4 ຊົ່ວໂມງ? ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງການແມ່ນຈອກທີ່ສະອາດມີຝາປິດ ເຊິ່ງເປັນຈອກທີ່່ແມ່ສາມາດປໍ້ານໍ້ານົມອອກໃສ່ໄວ້ໄດ້, ມັນສາມາດເກ…

MIYCN Campaign (ປ້ອນນໍ້ານົມແມ່ທີ່ປໍ້າໄວ້ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ)

ແມ່ເຖົ້າເປັນຜູ້ທີ່ຊ່ວຍທ່ານໃນການເບິ່ງແຍງລູກໄດ້ດີຫຼາຍ, ແຕ່ທ່ານຕ້ອງເຕືອນເພີ່ນເລື້ອຍໆ ວ່າຕ້ອງໃຫ້ແອນ້ອຍກີນແຕ່ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ! ໄປທີ່ https://uni.cf/3pnilKE ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ.…

MIYCN Campaign (ວິທີການປໍ້ານໍ້ານົມແມ່)

ວິທີການປໍ້ານໍ້ານົມແມ່! ການປໍ້ານໍ້ານົມຂອງທ່ານມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງທ່ານແລະລູກ ແລະ ເປັນທາງອອກທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອຮັບປະກັນວ່າລູກຂອງທ່ານໄດ້ກິນນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ,ຖ້າທ່ານຕ້ອງປະລູກໃຫ້ຄົນອື່ນດູແລແທນ. ທ່ານຕ້ອງ…

MIYCN Campaign (ພໍ່ທີ່ແສນດີ)

ນໍ້ານົມແມ່ເປັນອາຫານພຽງຢ່າງດຽວທີ່ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງການພາຍໃນ 6 ເດືອນທໍາອິດ. ຊ່ວຍພັນລະຍາຂອງທ່ານ ແລະ ບອກໃຫ້ສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຄົນອື່ນຮູ້ວ່ານໍ້ານົມແມ່ເປັນອາຫານທີ່ດີເລີດສໍາລັບແອນ້ອຍ! ໄປທີ່ https://www.unicef.org/la…

MIYCN Campaign (ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ)

ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ! ທ່ານສັບສົນກ່ຽວກັບວິທີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບໍ່? ມັນອາດຈະຍາກທີ່ຈະຮູ້ວ່າຈະເຮັດແນວໃດກັບຄໍາແນະນໍາທີ່ຂັດແຍ້ງກັນຈາກຫຼາຍຄົນຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວທ່ານ! ບໍ່ຕ້ອງຢ້…

MIYCN Campaign (ເປັນຜົວທີ່ເອົາໃຈໃສ່)

Take your wife to antenatal care. Go in with her to see the doctor. Being a good Dad starts during pregnancy – support your wife and attend antenatal appointments together.…

MIYCN Campaign (ເປັນຜົວທີ່ເຂັ້ມແຂງ)

ເມື່ອພັນລະຍາຂອງທ່ານຖືພາ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ລາວຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນບໍ່ເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍ ເຊິ່ງສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ໂຕຂອງລາວ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ. ນີ້ແມ່ນເວລາທີ່ພໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາຊ່ວຍ! ທ່ານສາມາດຊ່ວຍພັນລະຍາ ແລະ ລູກຂອງທ່ານໄດ້ໂ…

MIYCN Campaign (​ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ)

​ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ! ຄວາມຈິງແລ້ວ, ການມີລູກບໍ່ແມ່ນວຽກຂອງຜູ້ຍິງຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ! ສາມີຂອງທ່ານມີບົດບາດສຳຄັນຫຼາຍໃນການສະໝັບສະໜູນການຖືພາທີ່ມີສຸຂະພາບດີ. ໄປທີ່ https://www.unicef.org/laos/lo/miycn-... ສຳລັບຂໍ້ມູນເ…

MIYCN Campaign (ກິນເພື່ອສອງຄົນ)

ໃນຍາມທີ່ຖືພາ, ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກໜັກ ເປັນພິເສດເພື່ອໃຫ້ລູກຂອງທ່ານເຕີບໃຫຍ່. ຍ້ອນຕ້ອງພະຍາຍາມຄືແນວນັ້ນ, ທ່ານຕ້ອງການພະລັງງານຕື່ມອີກເພື່ອໃຫ້ມີແຮງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າເດັກນ້ອຍໄດ້ຮັບສານອາຫານທີ່ມີໂພຊະນາການຢ່າງຄ…

MIYCN Campaign (ມັນມີຜົນຕໍ່ທັງສອງຄົນ)

ມັນມີຜົນຕໍ່ທັງສອງຄົນ! ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ, ທ່ານຕ້ອງລະວັງບໍ່ໃຫ້ຕົວເອງເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍເກີນໄປ, ເພາະ ການເຮັດວຽກໜັກຫຼາຍ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ທ່ານ ແລະ ລູກໃນທ້ອງ. ຂໍໃຫ້ທ່ານ ແລະ ສາມີຂອງທ່ານຊົມວິດີໂອນີ້ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ຮ…

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA Friday Hangout ກ່ຽວກັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ໃນມື້ນີ້ ພະນັກງານຈາກບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ຈຳນວນ 43 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA ເພື່ອທຳຄວາມຮູກ່ຽວກັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ…

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) – ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ

ເປັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ຂອງໂຄງການ SCALING ເຊັ່ນ: ກຸ່ມທ້ອນເງິນຂອງແມ່ຍິງຂັ້ນບ້ານ ແລະ ການແບ່ງເບົາວຽກຂອງແມ່ຍິງ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບສິ່ງສຳຄັນທີ…

ຂ້ອຍສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນປະເທດລາວໄລຍະໂຄວິດ #2

ຄົນລາວມັກການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນໄລຍະໂຄວິດ! SUN CSA ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາສາກົນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ປະຈຳປີ 2021! ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-7 ສິງຫາ ຂອງທຸກໆປີ, ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ທຳການສະເຫຼີມສະຫຼອງເ…

ຂ້ອຍສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນປະເທດລາວໄລຍະໂຄວິດ #1

ຄົນລາວມັກການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນໄລຍະໂຄວິດ! SUN CSA ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທີ່ຈະສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາສາກົນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ປະຈຳປີ 2021! ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 1-7 ສິງຫາ ຂອງທຸກໆປີ, ໃນທົ່ວໂລກໄດ້ທຳການສະເຫຼີມສະຫຼອງເ…

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງ CoDA ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍເລີ່ມຈາກຜູ້ເປັນແມ່! ວີດີໂອສະບັບພາສາລາວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະມາຄົມພັດທະນ…

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງສະມາຄົມ ARMI ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍເລີ່ມຈາກຜູ້ເປັນແມ່! ວີດີໂອສະບັບພາສາລາວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະມາຄົມເພື່ອກ…

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງສະມາຄົມ CHIas ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງສາລະວັນກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍເລີ່ມຈາກຜູ້ເປັນແມ່! ວີດີໂອສະບັບພາສາລາວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະມາຄົມສຸຂະພາບຊຸມ…

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງສະມາຄົມ CoDA ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍເລີ່ມຈາກຜູ້ເປັນແມ່! ວີດີໂອສະບັບພາສາລາວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະມາຄົມພັດທະນ…

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງ CHIas ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງສາລະວັນກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍເລີ່ມຈາກຜູ້ເປັນແມ່! ວີດີໂອສະບັບພາສາລາວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະມາຄົມສຸຂະພາບຊຸມ…

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງ ARMI ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍເລີ່ມຈາກຜູ້ເປັນແມ່! ວີດີໂອສະບັບພາສາລາວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະມາຄົມເພື່ອກ…

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງ APEDC ຢູ່ຊຽງຂວາງ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍເລີ່ມຈາກຜູ້ເປັນແມ່! ວີດີໂອສະບັບພາສາລາວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະມາຄົມອະນຸລັກຊັບ…

ການລົງໃຫ້ຄຳແນະນຳແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການ

ວີດີໂອສະບັບພາສາລາວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການໃຫ້ຄຳແນະນຳແບບເພື່ອສອນເພື່ອນ ສາມາດຊ່ວຍປັບປຸງການຖ່າຍທອຄວາມຮູ້ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງໂຄງການໃນດ້ານໂພຊະນາການ ໄດ້ຄືແນວໃດ. ວີດີໂອນີ້ອະທິບາຍເຖິງຜົນສຳເລັດຂອງໂຄງການໂພຊະນາການໃນໄລ…

ການເຊື່ອມສານຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອໂພຊະນາການໃນລາວ

ວີດີໂອສະບັບພາສາລາວນີ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຂະແໜງການຈຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂພຊະນາການ. ດ້ວຍບົດສຳພາດຈາກສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ແລະ ສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ, ວີດີໂອສະໜັບສະໜູນໃຫ້ທຸກ…

ວີດີໂອແນະນຳກ່ຽວກັບ SUN CSA ລາວ

ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ ເປັນເຄືອຂ່າຍທີ່ສົ່ງເສີມ ແລະ ປະສານງານດ້ານໂພຊະນາການໃນລາວ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນລະຫວ່າງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລາວ ກັບ ລັດຖະ…

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງສະມາຄົມ APEDC ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍເລີ່ມຈາກຜູ້ເປັນແມ່! ວີດີໂອສະບັບພາສາລາວນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຜົນສຳເລັດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການ ທີ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂດຍສະມາຄົມອະນຸລັກຊັບ…

Improving Nutrition outcomes in Laos – GDA in Vientiane Province

ສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນລາວ. ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕົ້ນມາ ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂພຊະນາການຮ່ວມກັບພາກລັດໃນແຂວງວຽງຈັນ ເພື່່ອປັບປຸງໂພຊະນາການແມ່ ແລະ ເ…

Improving gender equality and nutrition in Laos – GDA in Vientiane

ສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການປັບປຸງຄວາມສະເໜີພາກບົດບາດຍິງຊາຍໃນວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ. ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕັ້ນມາ ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂພຊະນາການຮ່ວມກັບພາກລັດໃນແຂວງວຽງຈ…

ວິທີເຮັດ ໜ້າ ກາກໃບ ໜ້າ How to make a Facemask (Lao)

ວິທີເຮັດ ໜ້າ ກາກໃບ ໜ້າ How to make a Facemask (Lao)…

Working together to improve Nutrition outcomes in Laos – GDA and government in Vientiane Province

ສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຊຸມຊົນ ເພື່ອປັບປູງໂພຊະນາການໃຫ້ກັບທຸກຄົນ. ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັນຕັ້ນມາ ສະມາຄົມພັດທະນາບົດບາດຍິງຊາຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂພຊະນາການຮ່ວມກັບພາກລັດໃນແຂວງວຽງຈັນ ເພື່ອປັບປຸງຄວ…

ປະເທດລາວສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່: SUN CSA Laos ວັນລ້ຽງລູກດ້ວຍນຳນົມແມ່ໂລກ ປີ 2020 #2

Lao people support mothers to breastfeed. In this second video of the series, we asked Lao people to tell us why and how they support breastfeeding. They responded with many different answers! Watch a…

ປະເທດລາວສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່: SUN CSA Laos ວັນລ້ຽງລູກດ້ວຍນຳນົມແມ່ໂລກ ປີ 2020 #1

Lao people support mothers to breastfeed. We asked Lao people to tell us why and how they support breastfeeding. They responded with many different answers! Watch and share our video to show your supp…

ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື LANN

ວີດີໂອການຝຶກອົບຮົມການເຊື່ອມໂຍງວຽກງານກະສິກຳ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ (LANN).…

GALS Sessions 1-4 ວິດີໂອການສອນ

ວິດີໂອການຮຽນການສອນພາສາລາວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງດ້ານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ (GALS) ພາກທີ 1-4. ວິດີໂອອະທິບາຍຂັ້ນຕອນສຳຄັນ ແລະ ສະແດງວິທີການອຳນວຍຄ…

LANN 1-4 ວິດີໂອການສອນ

ວິດີໂອການຮຽນການສອນພາສາລາວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຊື່ອມໂຍງກະສິກຳ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ (LANN) ພາກທີ 1-4. ວິດີໂອອະທິບາຍຂັ້ນຕອນສຳຄັນ ແລະ ສະແດງວິທີການອຳນວຍຄ…

LANN 5-8 ວິດີໂອການສອນ

ວິດີໂອການຮຽນການສອນພາສາລາວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເຊື່ອມໂຍງກະສິກຳ, ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພຊະນາການ (LANN) ພາກທີ 5-8. ວິດີໂອອະທິບາຍຂັ້ນຕອນສຳຄັນ ແລະ ສະແດງວິທີການອຳນວຍຄ…