ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ວີດີໂອ

ໃນພາກນີ້ໄດ້ຮວບຮວມເອົາວີດີໂອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ ທີ່ໄດ້ຈາກຊ່ອງ YouTube ຂອງພວກເຮົາ. ລາຍການດັ່ງກ່າວສາມາດຖືກກັ່ນຕອງໂດຍ ‘ໝວດ’ (ປະເພດຂໍ້ມູນ), ‘ຂະແໜງ’ (ຫົວຂໍ້) ແລະ ‘ອົງກອນ’.

Other Resources

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫຼຸບທ້າຍປີຄັ້ງວັນທີ 16 ທັນວາ 2023

Seminar 15: LAO – ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບການເສີມຈຸລະສານອາຫານແກ່ແມ່ຍິງຖືພາ ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງ ...

Seminar 14: Lao – ຜົນກະທົບຈາກການຂາດທາດໄອໂອດິນ ຂອງເດັກນ້ອຍນັກຮຽນ ເມືອງພູກູດ ແຂວງຊຽງຂວາງ ສປປ ລາວ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງ ...

LDA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

PNUSA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

SUN CSA Nutrition Working Group Meeting – 15th November 2023

ສໍາພາດພິເສດ ທ່ານ ນາງ Kelly Khamphoxay ຊ່ຽວຊານດ້ານ ສຸຂະພາບ ຈະມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ ແລກປ່ຽນປະສົບການ ສະພາບ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍ ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມແມ່ ຢູ່ ສປປ ລາວ.

Nutrition Research Method Workshop: Day 10

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 9

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 8

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 7

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 6

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 5

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 4

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 3

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 2

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...

Nutrition Research Method Workshop: Day 1

APPLIED NUTRITION REASEARCH CAPACITY BUILDING (ANRCB) PROJECT Nutrition Research Method Workshop: record on 14-25 August 2023 - Background: “Applied Nutrition Research Capacity Building (ANRCB) ...

Seminar 13: Lao – ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລະການປະເມີນຜົນມາດຕະການດ້ານໂພຊະນາການ ໃນໂຮງຮຽນ

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 20 ຕຸລາ 2023

ARMI’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

APL+ Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

Save the Children Laos’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

Plan International Laos’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2023

I love Breastfeeding Video (SUN CSA members) Ep 1

I love Breastfeeding Video (SUN CSA members) Ep 2

I love Breastfeeding Video (SUN CSA members) Ep 3

HJA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

AMA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

KCDA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

CoDA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

NCA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

CAMKID’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

APL+’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

GDA’s Campaign is improving Food Security in Laos by CISAC 19 Project

ວີດີໂອໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ.

ໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜ ...

ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ (ຫົວຂໍ້ 8)

ຫົວຂໍ້ 8: ພະຍາດບໍ່ຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 8: Non-communicab ...

ພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ (ຫົວຂໍ້ 7)

ຫົວຂໍ້ 7: ພະຍາດຕິດຕໍ່ ທີ່ພົວພັນກັບໂພຊະນາການ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 7: Communicable disease re ...

ການປະເມີນທາງດ້ານໂພຊະນາການ : ວິທີທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ (ຫົວຂໍ້ 6)

ຫົວຂໍ້ 6: ການປະເມີນທາງດ້ານໂພຊະນາການ : ວິທີທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ Module I: Introductory concepts in ...

ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ລະບົບອາຫານ (ຫົວຂໍ້ 5)

ຫົວຂໍ້ 5: ການຄ້ຳປະກັນສະບຽງອາຫານ ແລະ ລະບົບອາຫານ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 5: Food Security an ...

ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ເຖົ້າ (ຫົວຂໍ້ 4)

ຫົວຂໍ້ 4: ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ໃຫຍ່ ຜູ້ເຖົ້າ Module I: Intro ...

ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ: ເດັກນ້ອຍ (ຫົວຂໍ້ 3)

ຫົວຂໍ້ 3: ໂພຊະນາການຊ່ວງໄລຍະວົງຈອນຂອງຊີວິດ: ເດັກນ້ອຍ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 3: N ...

ສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນອາຫານ (ຫົວຂໍ້ 2)

ຫົວຂໍ້ 2: ສານອາຫານທີ່ມີຢູ່ໃນອາຫານ Module I: Introductory concepts in Nutrition Topic 2: Nutrient in food ທ່ານ Susmita Ghosh, MS ທ ...

ໂພຊະນາການ ແລະ ການກຳນົດທາງດ້ານໂພຊະນາການ (ຫົວຂໍ້ 1)

ໂມດູນ I: ແນະນຳແນວຄວາມຄິດທາງດ້ານໂພຊະນາການ. ຫົວຂໍ້ 1: ໂພຊະນາການ ແລະ ການກຳນົ ...

Seminar Series 4: LAO – ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບການ ກຳນົດ ແລະ ມາດຕະການໃນການພັດທະນາ ຂອງ ເດັກກ່ອນໄວຮຽນ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...

ການວັດແທກຮ່າງກາຍ ການວັດແທກນໍ້າໜັກ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...

ການວັດແທກຮ່າງກາຍ ລວງຍາວ ແລະ ລວງສູງ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...

Seminar Series 7: LAO – ໂພຊະນາການ ແລະ ພັດທະນາການ ຂອງເດັກ ໃນປະເທດຕັງຊາເນຍ

ການສຳມະນາກ່ຽວກັບໂພຊະນາການໃນໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຄົ້ນຄວ້າ ທາງ ...

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຄັ້ງວັນທີ 10 ມີນາ 2023

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 3 ມີນາ 2023

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 3 ກຸມພາ 2023

Seminar series 6: LAO – ອາຫານປອດໄພໃນປະເທດກຳປູເຈຍ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...

Seminar Series 5: LAO – ສະພາບແວດລ້ອມຂອງອາຫານ ແລະ ຕົວຂັບເຄື່ອນໃນການບໍລິໂພກ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...

ວີດີໂອບົດສະຫຼຸບວຽກທ້າຍປີປະຈຳປີ 2022 ຂອງ SUN CSA

ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຈັດຕ້ັງປະຕິບັດວຽກງານໂພຊະນາການຕາມແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດ

ສປປ ລາວ ຍັງ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ສະ​ພາບ​ການ​ຂາດ​ໂພ​ຊະ​ນາ​ການ ແລະ ມີລະດັບຕ ...

Seminar Series 3: LAO – ປັດໃຈທາງສັງຄົມກັບຜົນໄດ້ຮັບທາງດ້ານໂພຊະນາການ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...

Seminar Series 2: LAO – ການປະເມີນ ແລະ ຜົນກະທົບ ຂອງ ການຂາດທາດເຫຼັກ ແລະ ພະຍາດເລືອດຈາງ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...

ການວັດແທກຮ່າງກາຍ MUAC ແລະ ຮອບຫົວ

ບັນດາເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການວັດແທກຮ່າງກາຍ ແລະ ເຄື່ອງມືກ່ຽວກັບການຄົ້ນຄ້ວາ ...

02 FINAL VIDEO 2 ຢາມີໂຊໂປຼສ໌ໂຕນ

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕ ...

01 FINAL VIDEO 1 ໃຫ້ຄຳປຶກສາແກ່ແມ່ຍິງທີ່ລຸລຼກແຮ່ຄ້າງ

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕ ...

05 Copper T IUD Insertion Lao

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕ ...

04 PAC Lao

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕ ...

03 MIP Master

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕ ...

02 Pre and Post FP Master

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕ ...

01 HR Master Resize

ເຄື່ອງມືເພື່ອການສຶກສາ ແລະ ສື່ສານ ຈາກອົງການ PSI Laos (IEC) ປະກອບມີ ວີດີໂອ, ໂພສ໌ເຕ ...

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) – ກິດຈະກຳ ນ້ຳສະອາດ ແລະ ສຸຂາພິບານ ແລະ ວຽກງານການຕອບໂຕ້ພະຍາດລະບາດໂຄວິດ-19

ຊຸມຊົນທີ່ອາໄສຢູ່ເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກຂອງພາກໃຕ້ຂອງລາວແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ ...

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) – ກິດຈະກຳດ້ານ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ແລະ ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ

ຢູ່ທີ່ເມືອງພະລານໄຊ, ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ, ສີສະຫວັນ ແລະ ທິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມກິດຈ ...

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ສຸຂະພາບທີ່ດີ (AHAN) – ກິດຈະກຳດ້ານສາທາ ແລະ ໂພຊະນາການ

ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ເພື່ອໂພຊະນາກ ...

ການປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄອບຄົວທີ່ມີຄວາມສ່ຽງໃນລາວ

ວີດີໂອແນະນຳ ໂຄງການຮ່ວມມືປັບປຸງໂພຊະນາການ ໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຜະລິດກະສິກໍາ ...

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກຄັ້ງທີ 21​ ຕຸລາ 2022

ການດຳເນີນກິດຈະກຳການແພດເຄື່ອນທີ່ໂດຍ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກສາກົນກຳລັງຈັ ...

CARE’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2022

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 4 ພະຈິກ 2022

Plan International Laos’s Breastfeeding in the Workplace Policy Support Video – August 2022

ເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 14 ຕຸລາ 2022

ຂອບໃຈ ທ່ານ ວັນທະນາ ແລະ ທີມຈາກ PSI ທີ່ໄດ້ມາແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບ ເຄື່ອງມືເພື່ອກາ ...

HSS Video Voiceover added

CFL SCALING VDO for Dissemination

CARE SCALING final video.mp4

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ວິທີດຳເນີນການສຳພາດແມ່ ໃນໂຄງການໂຮງໝໍຕົວແບບການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່-ບົດຮຽນຈາກ ອົງການຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ

ມີຫຼາຍກວ່າ 20 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ ...

ບົດສະຫຼຸບປະຈຳປີ ຂອງ SUN CSA 2021

ເກືອບ 30 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ສະຫ ...

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ SBCC ຢູ່ໃນຊຸມຊົນຂອງໂຄງການ SCALING

ຂອບໃຈທັງ 34 ທ່ານຈາກອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃ ...

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ຈາກການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ SBCC ຢູ່ຂັ້ນໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຂອງໂຄງການ SCALING

It is another lively discussion during SUN CSA Friday Hangout today, we have 42 staff from SUN CSA members Organisations joined and shared lessons together. We learned about how to create/promote a ...

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ແນະນຳກ່ຽວກັບດຳລັດ BMS ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບຈາກການລົງຕິດຕາມ ການລະເມີດຂໍ້ກຳນົດສາກົນວ່າດ້ວຍການຄວບຄຸມການຕະຫຼາດຂອງຜະລິດຕະພັນທົດແທນນ້ຳນົມແມ່ ຂອງໂຄງການ SCALING

ໃນມື້ນີ້ ພະນັກງານຈາກບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ຈຳນວນ 43 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ...

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ SCALING

ເປັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານບົດ ...

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍປະຈຳວັນສຸກ: ບົດຮຽນໃນການເຮັດສຳຫຼວດໃນເຊີງຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ ຄັ້ງວັນທີ 16 ກໍລະກົດ 2021

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍ: ການນຳໃຊ້ເຟສ໌ບຸກເພື່ອເຜີຍແຜ່ວຽກງານການສ້າງຄວາມຮັບຮູ້ ແລະ ເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບໂຄວິດ ຄັ້ງວັນທີ 11 ມິຖຸນາ 2021

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍ: ການປະກອບສ່ວນດ້ານໂພຊະນາການເຂົ້າໃນອົງກອນ ຄັ້ງວັນທີ 19 ກຸມພາ 2021

ທຸກໆເດືອນ, SUN CSA Laos ຈັດງານວັນສຸກ ZOOM Hangout, ເຊິ່ງພະນັກງານຈາກອົງກອນຕ່າງໆສາມາດເຂ ...

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍ: ໂຄງສ້າງພື້ນຖານວຽກສຸກຂາອະນາໄມ ແລະ ການຕະຫຼາດ ຄັ້ງວັນທີ 15 ມັງກອນ 2021

ນີ້ແມ່ນບັນທຶກລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN CSA ທີ່ມີການນຳສະເໜີຈາກອົງການຊ່ວຍເຫຼືອ ...

ລາຍການສົນທະນາອອນລາຍ: WBW COVID & Breastfeeding + BMS Code ຄັ້ງວັນທີ 7 ສິງຫາ 2020

ສະເຫຼີມສະຫຼອງສັບປະດາສາກົນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນຳ້ນົມແມ່ໃນປະເທດລາວ! ຂໍຂອບໃຈ ...

Animated video from EU, Unicef Laotian version

SUN CSA Laos – ວີດີໂອສະຫຼຸບຜົນກະທົບດ້ານໂພສະນາການປະຈຳປີ 2021

ມາຮັບຊົມວີດີໂອຄຳຂອບໃຈ ແລະ ສະຫຼຸບວຽກງານທ້າຍປີ 2021 ຈາກບັນດາຄະນະບໍລິຫານ SUN C ...

MIYCN Campaign ເລືອກນໍ້ານົມແມ່

ເລືອກນໍ້ານົມແມ່! ແມ່ນຫຍັງຄືວິທີການລ້ຽງລູກໃຫ້ເຕີບ ...

MIYCN Campaign (ການເຮັດວຽກຂອງອາຫານຕໍ່ຮ່າງກາຍ)

ການເຮັດວຽກຂອງອາຫານຕໍ່ຮ່າງກາຍ ການເຂົ້າໃຈຜົນປະໂຫຍ ...

MIYCN Campaign (ອາຫານຫວ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ)

ອາຫານຫວ່າງທີ່ເປັນປະໂຫຍດ! ອາຫານຫວ່າງ ແລະ ເຄື່ອງດື່ ...

MIYCN Campaign (ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຄືກຸນແຈ)

ຄວາມຫຼາກຫຼາຍຄືກຸນແຈ! ເມື່ອເດັກອາຍຸຮອດ 12-24 ເດືອນລູກ ...

MIYCN Campaign (ກິນອາຫານພ້ອມກັນກັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ)

ກິນອາຫານພ້ອມກັນກັບທຸກຄົນໃນຄອບຄົວ! ພະລັງງານທັງໝົດ ...

MIYCN Campaign (ອາຫານຫວ່າງທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ)

ອາຫານຫວ່າງທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ! ຄືກັນກັບຄົນອື່ນໆ, ເດັກ ...

Eat animal foods (ກິນອາຫານທີ່ເຮັດຈາກປະເພດຊີ້ນສັດ)

ກິນອາຫານທີ່ເຮັດຈາກປະເພດຊີ້ນສັດ! ອາຫານທີ່ເຮັດຈາກປ ...

MIYCN Campaign (ປ້ອນອາຫານໃຫ້ລູກຂອງທ່ານຫຼາຍຂຶ້ນ)

ເມື່ອເດັກອາຍຸຮອດ 9-12 ເດືອນ ເດັກຈະມີຄວາມຢາກອາຫານເພີ ...

MIYCN Campaign (ລ້າງມືຂອງທ່ານ)

ການລ້າງມືໃສ່ສະບູ່ ແລະ ນໍ້າກ່ອນປຸ່ງແຕ່ງ, ກິນ ຫຼື ປ້ ...

MIYCN Campaign (ເຮັດໃຫ້ຄາບອາຫານມ່ວນຊື່ນ)

ເມື່ອເດັກອາຍຸຮອດ6-9 ເດືອນ ລູກຂອງທ່ານເບິ່ງຄືວ່າຢາກຄ ...

MIYCN Campaign (ຝຶກແອບກິນອາຫານ)

ເມື່ອເດັກອາຍຸໄດ້ 6-9 ເດືອນ, ທ່ານສາມາດລອງໃຫ້ລາວກິນອາຫານອື່ນນອກຈາກນໍ້ານົ ...

MIYCN Campaign (ບໍ່ປ້ອນອາຫານແຕ່ໃຫ້ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ!)

ບໍ່ປ້ອນອາຫານແຕ່ໃຫ້ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ! ເຖິງແມ່ນ ...

MIYCN Campaign (ການເກັບມ້ຽນນໍ້ານົມແມ່ທີ່ປໍ້າໄວ້)

ການເກັບມ້ຽນນໍ້ານົມແມ່ທີ່ປໍ້າໄວ້! ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່ານໍ ...

MIYCN Campaign (ປ້ອນນໍ້ານົມແມ່ທີ່ປໍ້າໄວ້ໃຫ້ເດັກນ້ອຍ)

ແມ່ເຖົ້າເປັນຜູ້ທີ່ຊ່ວຍທ່ານໃນການເບິ່ງແຍງລູກໄດ້ດ ...

MIYCN Campaign (ວິທີການປໍ້ານໍ້ານົມແມ່)

ວິທີການປໍ້ານໍ້ານົມແມ່! ການປໍ້ານໍ້ານົມຂອງທ່ານມີຜົ ...

MIYCN Campaign (ພໍ່ທີ່ແສນດີ)

ນໍ້ານົມແມ່ເປັນອາຫານພຽງຢ່າງດຽວທີ່ລູກຂອງທ່ານຕ້ອງ ...

MIYCN Campaign (ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ)

ນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວເທົ່ານັ້ນ! ທ່ານສັບສົນກ່ຽວກັບວິທີການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ ...

MIYCN Campaign (ເປັນຜົວທີ່ເອົາໃຈໃສ່)

Take your wife to antenatal care. Go in with her to see the doctor. Being a good Dad starts during pregnancy – support your wife and attend antenatal appointments together. ...

MIYCN Campaign (ເປັນຜົວທີ່ເຂັ້ມແຂງ)

ເມື່ອພັນລະຍາຂອງທ່ານຖືພາ, ມັນເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ລາວຕ້ອງຫຼີກເວັ້ນບໍ່ເຮັດ ...

MIYCN Campaign (​ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ)

​ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ! ຄວາມຈິງແລ້ວ, ການມີລູກບໍ່ແມ່ນວຽກ ...

MIYCN Campaign (ກິນເພື່ອສອງຄົນ)

ໃນຍາມທີ່ຖືພາ, ຮ່າງກາຍຂອງທ່ານຈະເຮັດວຽກໜັກ ເປັນພິເ ...

MIYCN Campaign (ມັນມີຜົນຕໍ່ທັງສອງຄົນ)

ມັນມີຜົນຕໍ່ທັງສອງຄົນ! ໃນລະຫວ່າງການຖືພາ, ທ່ານຕ້ອ ...

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA Friday Hangout ກ່ຽວກັບ ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍ

ໃນມື້ນີ້ ພະນັກງານຈາກບັນດາອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ຈຳນວນ 43 ທ່ານໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມ ...

ລາຍການສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກ (SUN CSA Friday Hangout) – ບົດຮຽນສຳຄັນໃນການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືບົດບາດຍິງ-ຊາຍຂອງໂຄງການ

ເປັນການສົນທະນາກ່ຽວກັບບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ ຈາກການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືດ້ານບົດ ...

ຂ້ອຍສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນປະເທດລາວໄລຍະໂຄວິດ #2

ຄົນລາວມັກການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນໄລຍະໂຄວິດ! SUN CSA ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທ ...

ຂ້ອຍສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນປະເທດລາວໄລຍະໂຄວິດ #1

ຄົນລາວມັກການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ໃນໄລຍະໂຄວິດ! SUN CSA ມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນທ ...

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງ CoDA ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດ ...

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງສະມາຄົມ ARMI ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດ ...

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງສະມາຄົມ CHIas ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງສາລະວັນກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍເລີ ...

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງສະມາຄົມ CoDA ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດ ...

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງ CHIas ຢູ່ແຂວງສາລະວັນ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງສາລະວັນກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍເລີ ...

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງ ARMI ຢູ່ສະຫວັນນະເຂດ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດ ...

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງ APEDC ຢູ່ຊຽງຂວາງ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍເລີ ...

ການລົງໃຫ້ຄຳແນະນຳແບບເພື່ອນສອນເພື່ອນເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການ

ວີດີໂອສະບັບພາສາລາວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າການໃຫ້ຄຳແນະນຳແບບເພື່ອສອນເພື່ອ ...

ການເຊື່ອມສານຫຼາຍຂະແໜງການເພື່ອໂພຊະນາການໃນລາວ

ວີດີໂອສະບັບພາສາລາວນີ້ອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງທຸກຂະແໜງກາ ...

ວີດີໂອແນະນຳກ່ຽວກັບ SUN CSA ລາວ

ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ລາວ ເປັນເຄ ...

ໂຄງການໂພຊະນາການຂອງສະມາຄົມ APEDC ຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

ໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຄອບຄົວຂອງຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງກຳລັງໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍເລີ ...

Improving Nutrition outcomes in Laos – GDA in Vientiane Province

ສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການໃນລາວ. ນັບແຕ່ປີ 2018 ເປັ ...

Improving gender equality and nutrition in Laos – GDA in Vientiane

ສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ໃນການປັບປຸງຄວາມສະເໜີພາກບົດບາດຍິງຊາຍໃນວ ...

ວິທີເຮັດ ໜ້າ ກາກໃບ ໜ້າ How to make a Facemask (Lao)

ວິທີເຮັດ ໜ້າ ກາກໃບ ໜ້າ How to make a Facemask (Lao) ...

Working together to improve Nutrition outcomes in Laos – GDA and government in Vientiane Province

ສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບຊຸມຊົນ ເພື່ອປັບປູງໂພຊະນາການໃຫ້ກັບທຸກ ...

ປະເທດລາວສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່: SUN CSA Laos ວັນລ້ຽງລູກດ້ວຍນຳນົມແມ່ໂລກ ປີ 2020 #2

Lao people support mothers to breastfeed. In this second video of the series, we asked Lao people to tell us why and how they support breastfeeding. They responded with many different answers! Watc ...

ປະເທດລາວສະໜັບສະໜູນການລ້ຽງລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່: SUN CSA Laos ວັນລ້ຽງລູກດ້ວຍນຳນົມແມ່ໂລກ ປີ 2020 #1

Lao people support mothers to breastfeed. We asked Lao people to tell us why and how they support breastfeeding. They responded with many different answers! Watch and share our video to show your s ...

ການຝຶກອົບຮົມການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື LANN

ວີດີໂອການຝຶກອົບຮົມການເຊື່ອມໂຍງວຽກງານກະສິກຳ, ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ໂພ ...

GALS Sessions 1-4 ວິດີໂອການສອນ

ວິດີໂອການຮຽນການສອນພາສາລາວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປ ...

LANN 1-4 ວິດີໂອການສອນ

ວິດີໂອການຮຽນການສອນພາສາລາວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປ ...

LANN 5-8 ວິດີໂອການສອນ

ວິດີໂອການຮຽນການສອນພາສາລາວນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂັ້ນຕອນສຳຄັນໃນການຈັດຕັ້ງປ ...