ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂໍ້ມູນ

ຂໍ້ມູນ

ໜຶ່ງໃນບົດບາດສຳຄັນຂອງ SUN CSA ລາວ ແມ່ນການເປັນຄັງຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ. ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນທີ່ຕ້ອງການເພີ່ມລົງໃນຄັງຂໍ້ມູນນີ້ ຫຼື ຕ້ອງການຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດຄົ້ນຫາໄດ້ຈາກບ່ອນນີ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາຜ່ານທາງ ອີເມລ໌.

ຄັງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາຖືກແບ່ງອອກເປັນສາມພາກສ່ວນຄື:

ເອກະສານ

ປະກອບມີບົດລາຍງານ, ຄູ່ມືການຝຶກອົບຮົມ, ດຳລັດ, ນະໂຍບາຍ ແລະ ໂພສ໌ເຕີ.

ວີດີໂອ

ບັນຈຸວີດີໂອທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໂພຊະນາການ

ຮູບພາບ

ປະກອບດ້ວຍຮູບພາບການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຂອງສະມາຊິກ ແລະ ຮູບພາບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງອື່ນໆ.