ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

ຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳ

SUN CSA ລາວ ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນທີ່ເປັນຂ່າວສານ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວກັບໂພຊະນາການ, ທັງຈາກອົງກອນທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ແລະ ຈາກຄູ່ຮ່ວມງານດ້ານໂພຊະນາການອື່ນໆໃນ ສປປ ລາວ. ເລືອກຕົວເລືອກດ້ານລຸ່ມນີ້.

ຂ່າວສານ

ຄົ້ນຫາພາບລວມຂອງລາຍການຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະດີດຂອງພວກເຮົາ

ກິດຈະກຳ

ເບິ່ງກິດຈະກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ຫຼື ເບິ່ງກິດຈະກຳທີ່ຜ່ານມາ.