ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

SUN CSA ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງເລຂາຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍປະສານງານດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນສຳລັບສະມາຊິກ, ຊຶ່ງປະກອບມີ ຜູ້ຈັດການ, ພະນັກງານສື່ສານ, ພະນັກງານຊ່ວຍວຽກກອງເລຂາ ແລະ ທີ່ປືກສາ (Part-Time), ໂດຍມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳລາວ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ປະຈຳລາວ

ເຮືອນເລກທີ 413, ບ້ານ ໂພນສີນວນ,
ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ:
ແຟັກສ໌: (+856 21) 313 512
ອີເມລ໌: info@suncsalaos.org