ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

SUN CSA ລາວ ໄດ້ສ້າງຕັ້ງກອງເລຂາຂຶ້ນ ເພື່ອຊ່ວຍປະສານງານດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ກິດຈະກຳທີ່ສຳຄັນສຳລັບສະມາຊິກ, ຊຶ່ງປະກອບມີ ຜູ້ປະສານງານ ແລະ ຜູ້ຊ່ວຍ, ໂດຍມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ອົງການແພລນສາກົນ ປະຈຳລາວ.

ເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ປະຈຳລາວ

ເຮືອນເລກທີ 413, ບ້ານສະພານທອງໃຕ້,
ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສປປ ລາວ

ໂທລະສັບ:
ແຟັກສ໌: (+856 21) 313 512
ອີເມລ໌: info@suncsalaos.org