ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

Highlight

ຂໍຂອບໃຈມາຍັງ ດຣ. ພູມະນີສອນ ອຸ່ນເມືອງສັກ ຈາກ Save the Children ທີ່ໄດ້ມາແລ…
Read More

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ດ້ານລຸ່ມນີ້ແມ່ນຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ (FAQs) ທີ່ຖືກຖາມມາຍັງກອງເລຂາ SUN CSA ລາວ. ຖ້າທ່ານມີຄຳຖາມ ແລະ ບໍ່ສາມາດຫາຄຳຕອບໄດ້, ສາມາດຖາມພວກເຮົາ ໂດຍຜ່ານໜ້າ ຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ