ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ຄວາມຄິດລິເລີ່ມການສ້່າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ ຄັ້ງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2023

ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ ຄວາມຄິດລິເລີ່ມການສ້່າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ ຄັ້ງວັນທີ 28 ກໍລະກົດ 2023

ມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 28 ທ່ານທີ່ໄດ້ແລກປ່ຽກັນໃນເລື່ອງ ‘ຄວາມຄິດລິເລີ່ມການສ້່າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ’ ໃນກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ທີ່ໄດ້ສຳເລັດໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້. ທ່ານ ເຢັ້ງຈັ້ງ ຈື່ຢົ້້ງ  ຈາກອົງການຄາຣິິຕັສ ລູກຊຳບວກ ໄດ້ມີໂອກາດນຳພາສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ເລື່ອງ ‘ຄວາມຄິດລິເລີ່ມການສ້່າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ’ ເຊິ່ງ ເປັນວຽກງານປັບປຸງໂພຊະນາການໂດຍອີງໃສ່ແຜນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານ (NPAN 2021 – 2025) ເປັນຫຼັກ ເຊັ່ນ ເຊື່ອມໂຍງກັບແຜນ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​​ແຫ່ງ​ຊາດ​ດ້ານໂພ​ຊະ​ນາ​ການ 2021-2025, ໂຄງ​ການ​ຮ່າງ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະ​ຕິ​ບັດ ຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີໃນການສ້າງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ, ເງື່ອນໄຂຄັດເລືອກການສ້າງບ້ານຕົວແບບ ແລະ ອື່ນໆ. 

ຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງກອນສະມາຊິກທຸກທ່ານ ພ້ອມກັບຜູ້ນຳພາການສົນທະນາໃນມື້ນີ້, ພວກເຮົາຫວັງວ່າກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຈະເປັນຂົວຕໍ່ໃນການກະຈາຍຂໍ້ມູນ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ແນວຄິດອັນໃໝ່ໃຫ້ກັບອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ແບບນີ້ໄປຕະຫຼອດ