ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 1 ກັນຍາ 2023

ກິດຈະກຳສົນທະນາອອນໄລນ໌ປະຈຳວັນສຸກ ຄັ້ງວັນທີ 1 ກັນຍາ 2023

ເວທີສົນທະນາປະຈຳວັນສຸກຂອງ SUN CSA: ຜົນການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນຂອງໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ 5 ແຂວງ ຂອງ ສປປ ລາວ.

ວັນທີ: ວັນສຸກ ທີ 1 ກັນຍາ 2023, ເວລາ 9-10  ໂມງ

ຜູ້ນຳສະເໜີ: ທ່ານ ພຸດທະສອນ ພິມມະໄກສອນ, ພະນັກງານຄົ້ນຄວ້າ, ຕິດຕາມປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນຮູ້, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມ JSI.

ສະຖານທີ່: ອອນໄລນ໌ຜ່ານລະບົບ ZOOM (ມີລິ້ງຢູ່ດ້ານລຸ່ມ), ດຳເນີນເປັນພາສາລາວ

ຜົນການປະເມີນເບື້ອງຕົ້ນ ໂດຍການສໍາຫຼວດຄົວເຮືອນກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້, ທັດສະນະຄະຕິ ແລະ ການປະຕິບັດ (KAP), ແລະ ກຸ່ມສົນທະນາ (FGD) ແມ່ນຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ເຖິ່ງຂໍ້ມູນຄົວເຮືອນ ແລະ ດ້ານປະຊາກອນ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ສຸຂະພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນຂອງໄວໜຸ່ມ, ສຸຂະພາບແມ່, ສຸຂະພາບເດັກ, ການສື່ສານ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ສຸຂະພາບຄົນພິການ. ການສຳຫຼວດແມ່ນດຳເນີນຜ່ານໂຄງການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງວຽກງານສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ ແລະ ໂພຊະນາການ ຢູ່ 5 ແຂວງ (ຜົ້ງສາລີ, ອຸດົມໄຊ, ສະຫວັນນະເຂດ, ເຊກອງ ແລະ ສາລະວັນ) ຂອງ ສປປ ລາວ ໂດຍ JSI. ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມໃນເວທີສົນທະນາອອນໄລນ໌ຂອງ SUN CSA ໃນວັນສຸກນີ້.

ລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN CSA ເປັນບ່ອນສຳລັບໃຫ້ພະນັກງານ CSO ແລະ INGO ໄດ້ແລກປ່ຽນທັກສະ ແລະ ຮຽນຮູ້ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ.

ມີ 3 ເຫດຜົນທີ່ທ່ານ ແລະ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງທ່ານຄວນເຂົ້າຮ່ວມລາຍການສົນທະນາຂອງ SUN CSA:

  1. ເປັນເວທີອອນໄລນ໌, ພະນັກງານທີ່ຢູ່ຕ່າງແຂວງກໍສາມາດເຂົ້າຮ່ວມນຳໄດ້ເຊັ່ນກັນ.
  2. ໃຊ້ເວລາພຽງ 1 ຊົ່ວໂມງ, ບໍ່ລົບກວນເວລາໃນການເຮັດວຽກຂອງທ່ານ.
  3. ເປັນການສົນທະນາແບບໂຕ້ຕອບ, ທ່ານຈຶ່ງສາມາດຖາມຄຳຖາມ ແລະ ສົນທະນາຮ່ວມກັນໄດ້.

ກະລຸນາສົ່ງຕໍ່ການເຊີນນີ້ໃຫ້ກັບພະນັກງານໃນອົງກອນຂອງທ່ານ.