ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານນ້ຳ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອໄປສູ່ການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ໃນ ປີ 2025

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານນ້ຳ, ສຸຂາພິບານ ແລະ ອະນາໄມ ໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອໄປສູ່ການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ໃນ ປີ 2025

ຂໍສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍບັນດາອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA Plan International Laos, ADRA Laos, Enhancing Nutrition of Upland Farming Families – ENUFF, World Vision Laos, Caritas Luxembourg in Lao PDR, Rural Development Agency RDA. ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໝູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານນໍ້າ, ສຸະພິບານ ແລະ ອະນາໄມໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ. ພວກທ່ານລ້ວນແລ້ວແຕ່ໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນ ເປົ້າໝາຍແຫ່ງການບັນລຸການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ປີ 2025!

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນວຽກງານນໍ້າ, ສຸະພິບານ ແລະ ອະນາໄມໃນ ສປປ ລາວ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ການຢຸດຕິການຖ່າຍຊະຊາຍ ປີ 2025 ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນເວລາ 2 ວັນ, 29-30 ກັນຍາ 2022, ທີ່ໂຮງແຮມແລນມາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.