ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ, ອົງການສຸພານິດ, ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ຄັ້ງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2022

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ, ອົງການສຸພານິດ, ທີ່ແຂວງອັດຕະປື ຄັ້ງວັນທີ 29 ກໍລະກົດ 2022

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ ຄັ້ງວັນທີ 27 – 28 ກໍລະກົດ 2022, ທີແຂວງ ອັດຕະປື, ໂດຍ: ອົງການສຸພານິດລາວ (WVI).

ຖ້າອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ທີ່ຢູ່ແຂວງ ອັດຕະປື ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກອງເລຂາໄດ້ທີ່ info@suncsalaos.org

    Please enter a valid URL