ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2021-2025 (NPAN).

ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2021-2025 (NPAN).

ເຄຶອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ ຫຼື SUN CSA ຂໍສະແດງຄວາມຍິນດີກັບລັດຖະບານລາວ ທີ່ໄດ້ຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ ແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ປີ 2021-2025 (NPAN). ທຸກໆອົງກອນໃນເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ມີຄວາມໝາຍໝັ້ນໃນການສະໜັບສະໜູນ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ NPAN ໃນ 5 ປີຂ້າງໜ້າ. ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ແນວທາງການຮ່ວມມືກັນຈາກຫຼາຍຂະແໜງການ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການເພື່ອສ້າງຜົນກະທົບໃນດ້ານດ້ານກະສິກຳ, ສາທາລະນະສຸກ, ການສຶກສາ ແລະ ຂະແໜງການອື່ນໆ. ຂໍໃຫ້ພວກເຮົາສືບຕໍ່ຮ່ວມມືກັນໃນການຊ່ວຍເຫຼືອປະຊາຊົນລາວ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຊອກຫຼີກ ແລະ ຢູ່ຊັນນະບົດ.

    Please enter a valid URL