ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ SUN CSA 2024 ແລະ ຝຶກອົບຮົມສຳລັບສະມາຊິກ.

ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ SUN CSA 2024 ແລະ ຝຶກອົບຮົມສຳລັບສະມາຊິກ.

SUN CSA ລາວ ຈະຈັດກິດຈະກຳກ່ຽວກັບການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນທີ່ໜ້າສົນໃຈກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການໃນລາວ ເປັນເວລາ 2 ວັນ, ຊຶ່ງປະກອບມີ:
• ວັນພະຫັດທີ 27 ມີນາ 2024 – ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງ SUN CSA (AGM)
• ວັນສຸກທີ 28 ມີນາ 2024 – ການຝຶກອົບຮົມສຳລັບສະມາຊິກ SUN CSA (ຫົວຂໍ້??)
ກອງປະຊຸມຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ອອນໄລນ໌. ກິດຈະກຳໃນແຕ່ລະວັນຈະປະກອບດ້ວຍ ການສົນທະນາ ແລະ ຂໍ້ມູນທີ່ເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ອົງກອນຂອງທ່ານ.
ພວກເຮົາຈະກະກຽມພຶື້ນທີ່ຂະໜາດນ້ອຍ ສຳລັບວາງສະແດງໃນໄລຍະກອງປະຊຸມ. ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ມູນ ຫຼື ຜະລິດຕະພັນຈາກໂຄງການຂອງທ່ານທີ່ຈະມາວາງສະແດງ, ກະລຸນາຖືມາພ້ອມ ຫຼື ອົງກອນສະມາຊິກຈະໄດ້ຖືກຮັບເຊີນ.