ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ກິດຈະກຳ
  • >
  • ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ SUN CSA ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນພຸດ ທີ 27 ມີນາ 2024

ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ SUN CSA ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນພຸດ ທີ 27 ມີນາ 2024

1.7 ລ້ານຄົນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂພຊະນາການທີ່ດີຂຶ້ນໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ 

ໃນປີທີ່ຫຼາຍຄອບຄົວໃນລາວຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຄ່າຄອງຊີບທີ່ສູງຂຶ້ນ, ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍກົງແກ່ຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1.7 ລ້ານຄົນໃນ 18 ແຂວງ ໃນການປັບປຸງ ໂພຊະນາການ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານສາທາ, ສຶກສາ, ກະສິກຳ, ບົດບາດຍິງ-ຊາຍ, ການດຳລົງຊີວິດ, ນໍ້າສະອາດ, ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປົກຄອງ. ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳສະເໜີໃນກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ ຂອງເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ຊຶ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນຢູ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 27 ມີນາ 2024. ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກ 30 ກວ່າອົງກອນ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຫຼາຍກວ່າ 80 ຄົນ ແບບເຊິ່ງໜ້າ ແລະ ຜ່ານທາງອອນໄລນ໌.

ພວກເຮົາຮ່ວມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໂພຊະນາການຈຳນວນ 109 ໂຄງການ ຢູ່ໃນ 8ໍ8 ເມືອງຂອງ ສປປ ລາວ ໃນໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ. ທຸກໂຄງການແມ່ນມີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນດ້ານງົບປະມານຜູ້ໃຫ້ທຶນສາກົນຫຼາຍກວ່າ 37 ພາກສ່ວນ. ສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ທັງ ໝົດ ໄດ້ສຸມຄວາມພະຍາມຍາມຂອງຕົນເຂົ້າໃນການສະໜັບສະໜູນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານ 2021-2025 ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ.

ປະທານຮ່ວມຄະນະບໍລິຫານງານ SUN CSA, ທ່ານ ແອນໂທນີ້ ແກລນວີລ໌ ຈາກອົງການແຄຣ໌ ນານາຊາດ ປະຈຳລາວ ໄດ້ແຈ້ງໃນກອງປະຊຸມວ່າ “ໃນປີທີ່ຜ່ານມານີ້, ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມຂອງພວກເຮົາໄດ້ມີການເຄືອນໄຫວວຽກງານຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ, ໂດຍການປົບປຸງໂພຊະນາການຜ່ານ 88 ກິດຈະກຳຮ່ວມໃນໃນເຄືອຂ່າຍ SUN CSA, ຊຶ່ງລວມມີ 23 ກິດຈະກຳການຮຽນຮູ້, 35 ກິດຈະກຳປະສານງານ ແລະ 30 ກິດຈະກຳສະໜັບສະໜູນ ໂດຍສຸມໃສ່ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວກັບການບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ, BMS Code, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ ແລະ ການປັບຕົວເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດທີ່ຄຳນຶງເຖິງໂພຊະນາການ”. ທ່ານ ແອນໂທນີ້ ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ “ດ້ວຍຄວາມພະຍາຍາມອັນແຮງກ້າຮ່ວມກັນຂອງພວກເຮົາ, ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເພີ່ມຂໍ້ມູນໂພຊະນາການໃໝ່ຢູ່ເທິງເວັບໄຊທ໌ SUN CSA (suncsalaos.org) ຊຶ່ງມີຫຼາຍກວ່າ 700 ລາຍການ ໃນຫໍສະມຸດຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ເຟສ໌ບຸກເພຈ໌ ຂອງ SUN CSA ເຂົ້າເຖິງຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 620,000 ຄົນໃນ ສປປ ລາວ ທາງອອນໄລນ໌ໃນປີຜ່ານມາ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຄົນສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກໂພຊະນາການ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ ສາມາດຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວຽກງານໂພຊະນາການເປັນພາສາລາວໄດ້.”

ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ SUN CSA ຄັ້ງນີ້ ຖືເປັນໂອກາດອັນດີໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ການລາຍງານວຽຂອງສະມາຊິກໃນໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ວາງແຜນກິດຈະກຳໃນປີທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ຮ່ວມກັນ. ຄະນະກຳມະການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດໄດ້ນຳສະເໜີກ່ຽວກັບຜົນການຄົ້ນຄວ້າຫຼ້າສຸດດ້ານໂພຊະນາການ, ລວມເຖິງຄວາມສຳຄັນຂອງການປັບປຸງການປະສານງານ. ໄດ້ມີການນຳສະເໜີວຽກໂດຍອົງກອນສະມາຊິກ 4 ອົງກອນ, ຕະຫຼອດເຖິງການນຳສະເໜີວຽກງານຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ.

ໃນການກ່າວເປີດຂອງ ດຣ. ພອນປະເສີດ ອຸນາພົມ, ຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂະບວນການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ສະໜັບສະໜູນການປະສານງານຜ່ານຫຼາຍຂະແໜງການ. ສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດແມ່ນຈຸດປະສານງານຂອງວຽກງານຂະບວນການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫຼົ່ານັ້ນສາມາດສືບຕໍ່ດຳເນີນໂຄງການໂພຊະນາການ ພາຍໃຕ້ການຮ່ວມມືກັບລັດຖະບານໄດ້ຢ່າງໃກ້ຊິດ, ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດ “ປັບປຸງຜົນກະທົບດ້ານໂພຊະນາການຜ່ານຂະແໜງກະສິກຳ, ສາທາ, ສຶກສາ ແລະ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ. ໃນນາມຕາງໜ້າກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຂອບໃຈມາຍັງທຸກອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸຊຶ່ງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ. ພວກເຮົາຮູ້ວ່າການປັບປຸງໂພຊະນາການແມ່ນຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມໄລຍະຍາວ, ເນື່ອງຈາກມັນຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳທາງສັງຄົມຢູ່ໃນລະດັບບ້ານ, ຄອບຄົວ ແລະ ບຸກຄົນ. ພວກເຮົາຄວນສຶບຕໍ່ຄວາມຮ່ວມມືລະຫວ່າງກັນ ເພື່ອປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາການ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງສຶບຕໍ່ລາຍງານຜົນສຳເລັດເຫຼົ່ານີ້ໃນລະດັບຊາດ”

ໃນມື້ຖັດຈາກກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ ຈະມີການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບເຄື່ອງມື AI ສຳລັບວຽກພັດທະນາ ແລະ ແນວທາງບ້ານໂພຊະນາການຕົວແບບ, ຊຶ່ງຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 28 ມີນາ, ໃນການຝຶກອົບຮົມນີ້ ພະນັກງານຈາກ ອົງກອນສະມາຊິກທັງໝົດ ຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງທັກສະເພື່ອກຽມພ້ອມນຳໃຊ້ແນວທາງການຈັດຄັ້ງປະຕິບັດທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກມານັ້ນ ໄປຊ່ວຍບັນດາຄອບຄົວໃນລາວປັບປຸງໂພຊະນາການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ SUN CSA ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ