ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ

Recent Items

ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ 2021 ຂອງ SUN CSA

ກະລຸນາຂຶ້ນແຜນໄວ້ໃນຕາຕະລາງວຽກຂອງທ່ານ!

ວັນທີ 30 ມີນາ 2021 – ກອງກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ 2021 ຂອງ SUN CSA

ວັນທີ 31 ມີນາ 2021 – ກອງປະຊູມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການຂອງໂຄງການ CB4N

ວັນທີ 1 ເມສາ 2021 – ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບວຽກງານໂພຊະນາການສຳລັບສະມາຊິກຂອງ SUN CSA

    Please enter a valid URL