ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງ CSA ເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການຜ່ານການປະສານງານ ແລະ ການຮຽນຮູ້

ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງ CSA ເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການຜ່ານການປະສານງານ ແລະ ການຮຽນຮູ້

ອົງການຈັດຕັ້ງຂອງລາວ ແລະ ສາກົນຫຼາຍກວ່າ 40 ອົງກອນໄດ້ພົບປະກັນໃນກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຂອງເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົມເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ທີ່ໂຮງແຮມລາວພລາຊາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໃນວັນທີ 30 ມີນາ 2021.

 

SUN CSA ເປັນເຄືືອຂ່າຍທີ່ປະກອບດ້ວຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ 76 ອົງກອນ, ຊຶ່ງປະກອບມີອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ 27 ອົງກອນ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນປະເທດ 49 ອົງກອນ ທີ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອປັບປຸງສະຖານະດ້ານໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ. ສະມາຊິກ SUN CSA ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການປັບປຸງໂພຊະນາການໂດຍຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການ ຫຼາຍກວ່າ 56 ໂຄງການ ໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ຊຶ່ງສາມາດຊ່ວຍຄົນໄດ້ໂດຍກົງຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ. ໂຄງການທັງໝົດແມ່ນມີການຮ່ວມມືກັນຢ່າງໃກ້ຊິດກັບລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກຜູ້ໃຫ້ຈາກທຶນສາກົນເຊັ່ນ ສະຫະພາບເອີຣົບ.​ ຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະມາຊິກ SUN CSAແມ່ນໄດ້ສະໜັບສະໜຸນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ແຜນການປະຕິບັດງານ ຂອງລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ

 

ກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີຖືເປັນໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງບັນດາສະມາຊິກໃນຕະຫຼອດໄລຍະໜຶ່ງປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເພື່ອວາງແຜນຮ່ວມກັນສຳລັບປີຕໍ່ໄປ. ຄະນະກຳມະການໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ ໄດ້ນຳສະເໜີບົດກ່ຽວກັບການພັດທະນາວຽກງານໂພຊະນາການໃນປີທີ່ຜ່ານມາ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີໄດ້ຮັບຊາບ ໂດຍເນັ້ນໜັກໃສ່ການປັບປຸງການປະສານງານ. ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການນຳສະເໜີກ່ຽວກັບວຽກງານຈາາກອົງກອນຂອງສະມາຊິກ SUN CSA 4 ອົງກອນ, ລວມໄປເຖິງ USAI ແລະ ສະຫະພາບເອີຣົບ.

 

ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ, ກອງເລຂາ SUN CSA ໄດ້ມີການເປີດໂຕຍຸດທະສາດ 5 ປີ 2021-2025 ສະບັບໃໝ່ ທີ່ຍັງຄົງສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນແຜນຍຸດທະສາດແຫ່ງຊາດດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ແຜນປະຕິບັດງານດ້ານໂພຊະນາການ ແລະ ເນັ້ນໃສ່ການສ້າງຄວາມອາດສາມາດ, ການຮ່ວມມື ແລະ ການແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້.

 

ໃນການກ່າວເປີດຂອງທ່ານ ດຣ. ອ່ອນຈັນ ແກ້ວສະຫວັນ, ຮອງຫົວໜ້າກົມອະນາໄມ ແລະ ສົ່ງເສີມສຸຂະພາບ, ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂະບວນການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການປະສານງານດ້ານໂພຊະນາການຜ່ານຫຼາຍຂະແໜງການ. ສູນໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດແມ່ນຈຸດປະສານງານຂອງຂະບວນການສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN) ໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການ ໂດຍການຮ່ວມມືຢ່າງໄກ້ຊິດກັບພາກລັດຖະບານ ເພື່ອພວກເຮົາສາມາດກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນດ້ານ “ປັບປຸງໂພຊະນາການ” ໃນວຽກງານກະສິກຳ, ສາທາ, ສຶກສາ ແລະ ແຮງງານ ແລະ ສະຫັວດດີການສັງຄົມ.  ຕາງໜ້າກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈມາຍັງບັນດາອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການປັງປຸງໂພຊະນາການໃນ ສປປ ລາວ. ພວກເຮົາຕ່າງກໍ່ຮູ້ດີວ່າການປັບປຸງໂພຊະນາການແມ່ນຕ້ອງໄດ້ອາໃສຄວາມພະຍາຍາມໃນໄລຍະຍາວ, ເນື່ອງຈາກວ່າຕ້ອງມີການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳຂອງບ້ານ, ຄອບຄົວ ແລະ ຕົວບຸກຄົນເອງ. ພວກເຮົາຄວນສືບຕໍ່ຮ່ວມມືເພື່ອປ່ຽນແປງການພຶດຕິກຳ ແລະ ປັບປຸງໂພຊະນາການ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ທຸກໆທ່ານສືບຕໍ່ລາຍງານຜົນສຳເລັດນີ້ໃນລະດັບຊາດ”.

 

ໃນການກ່າວເປີດຂອງ ທ່ານ ນາງ ແຄລີ້ ຄຳພູໄຊ, ປະທານເຄືອຂ່າຍອົງການຈັດທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ (SUN CSA) ໄດ້ກ່າວວ່າ: ອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໄດ້ສະໜັບສະໜູນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳດ້ານໂພຊະນາການໃນທົ່ວປະເທດ. ໃນປີທີ່ຜ່ານມາບັນດາອົງກອນຂອງພວກເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການດ້ານໂພຊະນາການ ຫຼາຍກວ່າ 56 ໂຄງການຢູ່ໃນ 16ແຂວງທົ່ວປະເທດ ແລະ ໄດ້ຊ່ວຍຜູ້ຄົນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ. ພວກເຮົາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການຮ່ວມກັນ 43 ໂຄງການຜ່ານເຄືອຂ່າຍ SUN CSA ເພື່ອປັບປຸງໂພຊະນາການ, ຊຶ່ງລວມມີ ການລົນນາລົງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນ ໃນຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວກັບດຳລັດວ່າດ້ວຍຜະລິດຕະພັນອາຫານ ແລະ ອຸປະກອນກ່ຽວກັບອາຫານສຳລັບເດັກອ່ອນ ແລະ ເດັກນ້ອຍສະບັບໃໝ່, ການລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມແມ່ພຽງຢ່າງດຽວ, ກະສິກຳເພື່ອໂພຊະນາການ ແລະ ແນ່ນອນທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນໂຄວິດ.  ພວກເຮົາເຫັນໄດ້ວ່າອົງກອນສະມາຊິກຂອງ SUN CSA ໄດ້ສ້າງໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນລະດັບຊາດ, ແຂວງ ແລະ ເມືອງ. ສະຖານະດ້ານໂພຊະນາການຂອງແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກ ໃນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາທຸກຄົນຍິນດີ. ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ ແລະ ອົງກອນພາຍໃນປະເທດ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ມີການຮ່ວມມືກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ເພື່ອນຳມາຊຶ່ງຜົນສຳເລັດ ແລະ ການຮ່ວມມືທີ່ຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ພວກເຮົາຄວນພາກພູມໃຈກັບຜົນສຳເລັດທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຫັນໄດ້ປະຈຸບັນ ແລະ ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຈົ່ງສືບຕໍ່ສະໜັບສະໜູນໃນປີຕໍ່ໆໄປ.

 

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານໂພຊະນາການຂອງຫຼາຍຂະແໜງການໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໃນມື້ຖັດມາຈາກກອງປະຊຸມສາມັນປະຈຳປີ ຄືໃນວັນພຸດທີ 31, ຊຶ່ງຈະມີການແລກປ່ຽນ ແລະ ສົນທະນາ ກ່ຽວກັບບົດຮຽນ ແລະ ຜົນໄດ້ຮັບ ໂດຍພະພັກງານຈາກບັນດາອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ. ມື້ທີສາມ ເປັນການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບານໃຫ້ຄຳປຶກສາດ້ານໂພຊະນາການສຳລັບໄວໜຸ່ມ ແລະ ວຽກງານບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ແລະ ໂພຊະນາການ. ໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນຜົນສຳເລັດໃນການຫຼຸດຜ່ອນການຂາດໂພຊະນາການ ແລະ ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນໃນ ສປປ ລາວ ຖືເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການພັດທະນາດ້ານວິຊາຊີບ ແລະ ການປະສານງານທີ່ໃກ້ຊິດຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນໄລຍະຍາວ ຕໍ່ກັບສະຖານະການຂາດໂພຊະນາການຂອງປະຊາຊົນໃນທົ່ວປະເທດ.

ເບິ່ງຮູບພາບເພີ່ມເຕີມ

ດາວໂຫຼດບົດນຳສະເໜີໄດ້ຢູ່ດ້ານລຸ່ມ

Please enter a valid URL