ເຄື່ອຂ່າຍອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມເພື່ອສົ່ງເສີມໂພຊະນາການ
  • Home
  • >
  • ຂ່າວ
  • >
  • ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2022

ກອງປະຊຸມຂອງອົງກອນທີ່ເຮັດວຽກດ້ານໂພຊະນາການ SUN CSA ຄັ້ງວັນທີ 24 ພະຈິກ 2022

ຂໍຂອບໃຈຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຈາກອົງກອນສະມາຊິກ SUN CSA ເກືອບ 20 ທ່ານ ຈາກ 10 ກວ່າອົງກອນ ທີ່ໄດ້ຮ່ວມລາຍງານກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງທ່ານໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ!

ເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມໜ່ວຍງານໂພຊະນາການຂອງ SUN CSA ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນແບບອອນໄລນ໌ ໃນວັນທີ 24 ພະຈິກ 2022. ສະມາຊິກ SUN CSA ໄດ້ອັບເດດກ່ຽວກັບໂຄງການໂພຊະນາການຂອງຕົນໃນໄລຍະສາມເດືອນທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ແຈ້ງກ່ຽວກັບກິດຈະກຳໃນຕໍ່ໜ້າ. ພວກເຮົາຍັງໄດ້ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບປະເດັນສຳຄັນອື່ນໆເຊັ່ນ: 1. SUN CSA ຈະດຳເນີນການສຳຫຼວດປະຈຳປີ 2022, ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ສະມາຊິກສະໜອງຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບໂຄງການໂພຊະນາການຂອງທ່ານ ແລະ ຂໍ້ມູນລາຍຊື່ຕິດຕໍ່ ໂດຍຕື່ມແບບຟອມທີ່ພວກເຮົາສົ່ງໃຫ້. 2. ສະມາຊິກ SUN CSA ລາວ ຈະດຳເນີນໂຄງການຄົ້ນຄົ້ວຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບຜົນກະທົບຈາກອັດຕາເງີນເຟີ ແລະ ການບໍ່ຄໍ້າປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານໃນປະເທດລາວ (ສະໜັບສະໜູນງົບປະມານໂດຍ ອົງການແພລນສາກົນ), ສະມາຊິກ SUN CSA ສາມາດເຂົ້າຮ່ວມໃນໜ່ວຍງານການເຮັດຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້ ແລະ ສາມາດສະໜອງບົດລາຍງານ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆທີ່ທ່ານມີ ທີ່ອາດຈະສາມາດນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດການຄົ້ນຄວ້ານີ້ໄດ້.

ຂອບໃຈທຸກທ່ານທີ່ມີການຕິດຕໍ່ພົວພັນກັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ພວກເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນອີກສາມເດືອນຂ້າງໜ້າ ໃນເດືອນກຸມພາ 2023